Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til fodpleje/fodbehandling

Kan jeg få hjælp til fodpleje?

Kan jeg få hjælp til fodpleje?

Jeg har spasticitet i benene, går dårligt og bruger indlæg i sko. Derfor har jeg behov for fodpleje hver 2-3 måned pga. markant udvikling af hård hud og mange ligtorne (som konsekvens af skævgang). Kommunen er dog ikke enige i dette. De mener ikke, at fodpleje kan dækkes, selvom min læge - den behandlende ortopæd - bakker op om fodplejen. 

Svar:

Jeg kan ikke ud fra din henvendelse se, om du konkret har søgt din kommune om støtte til fodpleje og om du har fået en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning, således at du kan se, efter hvilke regler kommunen har behandlet din ansøgning. Hvis du ikke har søgt, vil jeg råde dig til at søge og få en skriftlig afgørelse. Dermed får du en bedre mulighed for at overveje, om du vil klage over afgørelsen.

Jeg kan ikke vurdere, om du kan være berettiget til hjælp til fodpleje, men jeg vil i stedet redegøre for regler og eventuelle muligheder.

Du skal dog være opmærksom på at en anbefaling fra en specialist eller læge ikke er ensbetydende med en bevilling. Sagsbehandleren i kommunen skal tage stilling til alle sagens faktorer, herunder en udtalelse fra specialist eller læge.

Fodbehandling efter sundhedsloven
Du bør først hos lægen undersøge, om din lidelse/fodproblemer berettiger til, at du kan henvises til behandling hos en fodterapeut og dermed få tilskud til fodbehandling efter sundhedslovens § 68 og § 72. I § 1 i Bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren kan du læse nærmere om, hvilke lidelser der er omfattet.

Fodpleje/fodbehandling efter serviceloven
Hvis der er tale om, at du har brug for hjælp til fodpleje, fordi du ikke selv kan udføre disse opgaver som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der muligvis ydes hjælp efter servicelovens § 83. Herom står der i principafgørelse 33-16:

"Kommunen skal tilbyde personlig hjælp og pleje til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Dette omfatter også fodpleje. ... . Kommunen skal alene tilbyde borgeren fodpleje efter bestemmelsen om personlig hjælp og pleje i servicelovens § 83, hvis der er tale om hjælp til almindelig fodpleje og ikke egentlig behandling. Almindelig fodpleje kan blandt andet omfatte klipning af negle og at få fødderne indsmurt i creme."

I afgørelsen er omtalt en sag, hvor hjemmeplejen angivelig ikke må klippe en borgerens negle. Fra afgørelsen:

"Vi er i forbindelse med behandlingen af sagen opmærksomme på, at det fremgår af sagens oplysninger, at hjemmeplejen ikke må klippe negle på dine tæer. Det fremgår videre, at årsagen til, at hjemmehjælperne ikke må klippe negle på tæerne, er, at du kan have en skjult diabetes eller anden kredsløbslidelse, som gør, at personalet kan forvolde skade. Vi skal hertil oplyse, at det følger af servicelovens § 4, stk. 1 og 2, at kommunen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter serviceloven. Kommunen opfylder sit forsyningsansvar ved brug af egne tilbud og ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.
Kommunen skal altså sørge for at ansætte personale, som kan varetage de opgaver, som kommunen skal tilbyde borgeren."

Servicelovens regler om dækning af merudgifter efter § 100 kan ikke anvendes, når der er tale om fodpleje eller fodbehandling. Det har Ankestyrelsen præciseret med udsendelse af principafgørelse 33-16.

Andre  muligheder - støtte efter aktivloven
Der kan efter aktivlovens § 82 ydes støtte til behandlingsudgifter, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Det er dog en forudsætning, at behandlingen er nødvendig, og du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. 

I forbindelse med kommunens helhedssagsbehandling af din ansøgning har kommunen i øvrigt pligt til at vejlede dig om denne mulighed.

Sidst opdateret 03/08 2016.