Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Botilbud Spørgsmål og svar om botilbud Ret til botilbud i anden kommune?

Handlinger tilknyttet webside

Ret til botilbud i anden kommune?

Har man ret til et botilbud i en anden kommune?

Har man ret til et botilbud i en anden kommune?

Mit spørgsmål går på, hvorvidt man har ret til et botilbud i en anden kommune. Min søns kommunen har afvist at visitere ham til et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, fordi det ligger i en anden kommune? Vi mener selv, at det andet tilbud passer bedre til ham. Kommunen har godkendt ham til et længerevarende tilbud. 

Svar

Tak for dit spørgsmål. Det korte svar er ja. Du har - i dette tilfælde din søn - ret til et botilbud i anden kommune. Kommunen kan som hovedregel ikke afvise at visitere ham til et andet tilbud.

FN´s handicapkonvention

Ifølge art. 19 i FN’s handicapkonvention gælder det, at ”personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform”. 

Frit valg

Når din søn opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108, har han ret til frit at vælge sådanne botilbud. Han har endvidere ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at han opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108 både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. Det fremgår af § 15 i Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 (nr. 1387 af 12.12.2006).

Det frie valg gælder for længerevarende tilbud også i forhold til tilbud efter almenboliglovens § 105. Det har Ankestyrelsen fastslået i principafgørelse 41-15:

"En borger, som har behov for et længerevarende botilbud, har frit valg mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105, hvis betingelserne for frit valg er til stede, herunder at det af borgeren ønskede botilbud kan tilgodese borgerens behov.
Det følger af forarbejderne til både serviceloven og almenboligloven, at borgerens ret til frit valg omfatter både botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105. En borger, der er tildelt et længerevarende botilbud efter serviceloven, har således ret til frit valg af længerevarende botilbud efter almenboligloven. En borger, der er tildelt et længerevarende botilbud efter almenboligloven, har ret til frit valg af længerevarende botilbud efter serviceloven.
Det er en forudsætning for, at borgeren kan anvende sin ret til frit valg, at det botilbud, som borgeren ønsker, er egnet til at tilgodese borgerens behov, at tilbuddet fremgår af tilbudsportalen, og at det botilbud, som borgeren ønsker, ikke er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer kan tilgodese borgerens behov. Kommunen skal vejlede borgeren om retten til frit valg.
Disse generelle betingelser for frit valg, som fremgår af principafgørelserne 165-10, 178-11 og 53-13, finder således anvendelse, uanset om borgeren ønsker at anvende sin ret til frit valg til at flytte til et botilbud i henhold til servicelovens § 108 eller almenboliglovens § 105.
Hvis borgeren ønsker at flytte til en anden kommune, skal borgeren opfylde betingelserne for at få anvist en bolig i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen, jf. almenboliglovens § 58 a, stk. 2, og servicelovens § 108, stk. 2."

Ret til andet egnet botilbud (optaget på Tilbudsportalen), hvis ikke det er væsentligt dyrere

Herudover har Ankestyrelsen i principafgørelse 165-10 fastslået, at en kommune ikke kan afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbuddet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med. Så er spørgsmålet, hvad væsentligt dyrere betyder. Umiddelbart vil jeg sige, at et tilbud, der f.eks. er mellem 10 og 20 % dyrere ikke er væsentligt dyrere, men hvis det er 50 % dyrere, ja, så er det væsentligt dyrere. 

Bemærk også principafgørelse 178-11: "En kommune må kun tilbyde en borger ophold i et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter fritvalgsreglerne, hvis botilbuddet er registreret på Tilbudsportalen. Borgeren havde ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarede til kommunens tilbud, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen var kommet med. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens døgnbemandede botilbud kunne, med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse, opfylde hans betydelige behov for daglig hjælp og støtte." 

Bemærk endelig, at når din søn får en plads i et længerevarende botilbud, har han lejerrettigheder efter reglerne i Bkg. om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven (nr. 715 af 19.6.2013).
 

Når botilbud efter § 108 er nødvendig

Ankestyrelsen har i principafgørelse 72-14 fastslået, at en borger med nedsat funktionsevne i så betydelig grad, at det ikke kunne forenes med et botilbud omfattet af lejelovens regler, ikke kunne anvises et botilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger. Fra afgørelsen: 

"Ankestyrelsen har behandlet 3 sager, hvor borgeren havde en meget betydelig nedsat funktionsevne og et så omfattende behov for hjælp til almindelige, daglige funktioner samt pleje, omsorg og behandling, at behovet ikke kunne dækkes på anden vis end i et botilbud efter servicelovens § 108.
Borgerens udviklingsalder var vurderet til 1-4 år, og den nedsatte funktionsevne var af en sådan beskaffenhed, at borgeren ikke var i stand til at påtage sig de forpligtelser eller udnytte de rettigheder, der følger af et lejeforhold. Det gav sig blandt andet til udtryk ved, at borgeren ikke kunne udnytte et køkken eller bad og havde behov for et mindre værelse tæt på fællesarealerne og personalet. Borgeren var endvidere udadreagerende og ødelagde køkken og toilet."

Evne til at give informeret samtykke
Hvis en person ikke kan give informeret samtykke til en flytning, skal sagen behandles efter reglerne om magtanvendelse efter servicelovens § 129. Det betyder, at det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Også selvom personen, der ikke kan give informeret samtykke, er beskikket en personlig værge efter værgemålslovens § 5, skal flytning til et botilbud behandles efter magtanvendelsesreglerne. Dette fremgår bl.a. af Ankestyrelsens principafgørelse 53-13. DUKH har i Praksisnyt nr. 40 beskrevet nogle problemstillinger i forhold til, hvis værgen ønsker at flytte borger i et andet botilbud.

Opsummerende

Kommunen kan således ikke afslå et tilbud til din søn, fordi det ligger i en anden kommune. Kommunen kan kun afslå at betale for ophold i botilbud, hvis:

  • det ikke skønnes egnet,
  • tilbudet ikke er optaget på Tilbudsportalen, eller
  • det er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen selv er fremkommet med.
Sidst opdateret 12/09 2019.