Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Botilbud Spørgsmål og svar om botilbud Retten til ophold i et midlertidigt botilbud

Handlinger tilknyttet webside

Retten til ophold i et midlertidigt botilbud

Har vi ret til, at vores datter får ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107?

Har vi ret til, at vores datter får ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107?

Vores datter blev primo 2012 konstateret med Asperger efter et udredningsforløb gennem VISO. Hun bor hos os, men skal efter vores og VISO-fag-folkenes mening af hensyn til sin udvikling flytte hjemmefra. Hun er nu optaget på et gymnasium med en autisme-linje. Der er ved siden af gymnasiet et kollegie, som har særlige tilbud til og viden om de asperger-elever, som er optagne på autisme-linjen. Tilbuddene er både efter § 107 og § 85.

Kommunen vil helst tilbyde en § 85 løsning i et opgangsfællesskab her i kommunen, men vi vil, at hun skal på kollegiet ved siden af gymnasiet - helst § 107 ellers § 85. Der er på stedet erfaring med autisme og autismes specifik viden, social samvær med klassekammerater fra gymnasiet, kort gåafstand til gymnasiet og overskuelighed, idet der kun bor 5-6 andre elever, som også har Asperger. Alt i alt den sagligt rigtige løsning. Priserne for vort forslag og kommunens er ca. ens. Hvad har vi ret til?

 

Svar:

I har ikke ret til, at jeres datter får ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Men I har ret til, at kommunen tager stilling til jeres ansøgning om ophold i et sådant midlertidigt botilbud. I bør således sikre jer, at kommunen træffer en afgørelse på baggrund af jeres ansøgning, hvor I beskriver jeres ønsker og overvejelser for jeres datters fremtidige behov.

Kommunen skal sikre sig, at sagen er tilstrækkeligt oplyst dels ved at inddrage jer og jeres datter, dels ved at behandle sagen ud fra de oplysninger, der enten ligger i sagen, eller der bliver indhentet. Her vil det så blive afklaret, om jeres datter tilhører målgruppen for bevilling af et midlertidigt botilbud efter § 107. Herefter skal det så afklares, om det skal være det botilbuddet i tilknytning til gymnasiet.

Hvis det viser sig, at jeres datter ikke opfylder betingelserne for tildeling af et midlertidigt botilbud efter § 107, skal det afklares, om hun opfylder betingelserne for bostøtte m.v. efter servicelovens § 85. Hvis hun gør det, skal det herefter afklares, hvor hun skal bo. Det kan f.eks. være i § 85-tilbuddet i tilknytning til gymnasiet.

I skriver ikke noget om jeres datters alder, men en anbefaling kan være, at der udarbejdes en handleplan for støtten til jeres datter enten efter servicelovens § 140 (børn) eller § 141 (voksne). Heri bliver bl.a. målet for støtten og indsatsen beskrevet.

Ikke frit valg

Bemærk, at der ikke er frit valg efter hverken servicelovens § 85 eller § 107. Udgangspunktet for ydelser efter serviceloven er, at kommunen bestemmer, hvem der skal udføre opgaven. Den såkaldte faktiske forvaltningsvirksomhed kan du læse mere om i pkt. 237 i retssikkerhedsvejledningen. Der er således kun frit valg, hvis der er lovhjemmel til det (se f.eks. Praksisnyt nr. 12 om frit valg og botilbud). Samtidigt skal det dog understreges, at I skal sikres medindflydelse efter reglerne i retssikkerhedslovens § 4 og retssikkerhedsvejledningens kapitel 6.

Kan kun placeres i midlertidigt tilbud

En borger, der er berettiget til midlertidigt botilbud, kan ikke placeres i et botilbud, der er beregnet til længerevarende ophold. Det fremgår af principafgørelse 71-14, hvor det er anført:

"En borger, som kommunen fandt omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, kunne ikke visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger. Målgruppen for botilbud efter almenboliglovens § 105 er personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. En bolig efter almenboligloven er en bolig af mere permanent karakter. Der er tale om et lejeforhold, som er omfattet af lejeloven, hvilket indebærer, at borgeren alene kan opsiges af boligselskabet, hvis der er grundlag for en opsigelse efter den almene lejelovgivning. Kommunen kan således ikke bringe et sådant lejeforhold til ophør."

Yderligere oplysninger

Se også vores: Notat om Valg af botilbud (efter § 107)

Sidst opdateret 29/09 2017.