Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

Handlinger tilknyttet webside

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

Herunder kan du læse mere om reglerne for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95, stk. 3)

Read All

§ 95, stk. 1

§ 95, stk. 1: Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Bemærk: Det er en undtagelsesbestemmelse, der kun kan anvendes, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed efter SEL §§ 83 og 84. Kommunen eller borgeren kan dermed ikke frit vælge, om der skal udbetales et kontant tilskud efter § 95, stk. 1, eller gives naturalhjælp. Muligheden for at udbetale tilskud kan kun anvendes i særlige tilfælde. Et eksempel kan være den situation, hvor samarbejdet mellem borgeren og det kommunale personale eller godkendte leverandører er vanskeliggjort i væsentlig grad.

§ 95, stk. 2

§ 95, stk. 2: En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som han selv antager.

Bemærk: Muligheden er rettet mod personer, der, selv om der er tale om et større hjælpebehov, ikke har et så omfattende og sammensat hjælpebehov, som forudsættes efter § 96, og hvor der er tale om ydelser, der ligger inden for rammerne af § 83 og 84. Der kan eks. også være tale om borgere, som har et omfattende behov for personlig og praktisk hjælp, men hvor behovet for ledsagelse uden for hjemmet er begrænset og kan dækkes gennem en ledsageordning efter § 97.

§ 95, stk. 3

§ 95, stk. 3: Kommunen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter mulighed nr. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person (f.eks. ægtefælle eller samlever), som helt eller delvis passer den pågældende.

Bemærk: § 95, stk. 3 er rettet mod de situationer, hvor kommunen skønner, at borgeren ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne, eks. som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser.

§ 95 - hvad er betingelserne?

Arbejdsleder: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter mulighederne 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Tilskudsmodtageren er også ansøgeren bortset fra § 95, stk. 3, hvor det kan være en nærtstående person.

Arbejdsgiver: Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Arbejdsgiverrollen vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende (§ 95, stk. 4). I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. (§ 95, stk. 5).

OBS: Det er kun muligt at overføre tilskuddet til foreninger og private virksomheder, der er godkendte af socialtilsynet.

Bemærk overgangsregel: Foreninger og private virksomheder, der den 1. januar 2018 varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96, skal senest den 1. juli 2019 være godkendt efter reglerne i socialtilsynsloven. Disse foreninger og private virksomheder kan derfor fortsat benyttes frem til 1.7.2019, selv om de endnu ikke er godkendte.

§ 95 udmåling

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 95 er § 83 om praktisk/personlig hjælp og pleje samt § 84 om afløsning/aflastning. Dvs., at der kan tages udgangspunkt i de kommunale kvalitets-standarder for praktisk/personlig hjælp og pleje. Kommunen skal dog være opmærksom på, at en afgørelse om hjælp efter § 95 altid skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Det kommunale fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp, men serviceniveauet skal fraviges, når borgerens behov nødvendiggør det.

Kommunen skal begrunde udmålingen, hvilket fremgår af følgende uddrag af principafgørelse 63-15: "Kommunen skal ud fra en konkret vurdering af hjælpebehovet opgøre, hvor lang tid de enkelte konkrete hjælpeopgaver i hjemmet tager, som borger får bevilget støtte til. Kommunen skal begrunde udmålingen af tid til hjælpeopgaverne efter servicelovens § 95."

Det skal tydeligt fremgå af kommunens afgørelse, hvordan kommunen er nået frem til den tid, der er afsat til at udføre de enkelte opgaver fagligt forsvarligt. Dette fremgår af Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, oktober 2016: ”Kommunen skal forklare og begrunde tidsforbruget til hjælpeopgaver”:

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud (§ 96 a, stk. 2)
Hvis det er borgeren eller den nærtstående, der modtager tilskuddet, udbetales tilskuddet månedsvis forud.

Hvis borgeren eller den nærtstående har indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, udbetales tilskuddet månedsvis bagud.

Varslingsperiode – opsættende virkning (§ 3 a i lov om social service)

Hvis kommunen træffer afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af bevilget hjælp efter § 95 og § 96, gælder et varsel på mindst 14 uger, fra borgeren har modtaget afgørelsen. Borgeren skal ved modtagelsen af afgørelsen begynde at tage de nødvendige skridt for at iværksætte kommunens afgørelse, f.eks. opsige hjælpere.

Hvis borger klager over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen, må kommunens afgørelse først iværksættes, når varslingsperioden er udløbet. Det betyder, at hvis borgeren klager, skal borgeren ikke begynde at tage de nødvendige skridt ved modtagelse af kommunens afgørelse, og borgerens hjælp fortsætter uændret i varslingsperioden.

Flytning

Borgerens tidligere opholdskommune skal forsætte udbetalingen af tilskud til BPA til borgeren, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse i sagen, jf. lovens § 96b. Den tidligere opholdskommune har dog krav på at få refunderet disse udgifter af den nye opholdskommune. 

Bortfald ved dødsfald

Hvis en borger, der modtager tilskud, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Kommunen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

Over 67 år

Målgruppen er personer over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for hverken § 95 eller § 96. Kommunen kan derfor også udbetale kontant tilskud til BPA til personer over 67 år, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Beboere i botilbud m.v.

Der kan normalt ikke ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter §§ 95 og 96, når modtageren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen mv., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. Det gælder f.eks. beboere på plejehjem eller i plejeboliger, botilbud eller lignende.

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret 29/01 2018.