Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Studerende og høje medicinudgifter

Handlinger tilknyttet webside

Studerende og høje medicinudgifter

Hvilke muligheder findes der for at få dækket høje medicinudgifter, når man modtager SU?

Hvilke muligheder findes der for at få dækket høje medicinudgifter, når man modtager SU?

Hvis en borger modtager Statens Uddannelsesstøtte (og evt. handicaptillæg) og ønsker at søge støtte til sin medicin, men har for lav udgift til at søge kronikertilskud - er der så andre muligheder?

Svar:

Ja, der er mulighed for at søge om støtte til medicin enten efter servicelovens § 100 (merudgifter) eller efter aktivlovens § 82 (hjælp til sygebehandling m.v.). Ansøgning om støtte skal ske til kommunen. Der kan bevilges støtte efter ovennævnte bestemmelser, uanset at borgerens forsørgelsesgrundlag er Statens Uddannelsesstøtte. Da støtte til medicin efter de to nævnte muligheder beror på en konkret individuel vurdering, er det ikke muligt for mig at vurdere, om den nævnte borger vil være berettiget til støtte.

Betingelser for støtte til medicin efter servicelovens § 100 (merudgifter):

For at være omfattet af personkredsen skal borgeren have en varigt nedsat, fysisk eller psykisk funktionsevne. Det betyder, at der skal være tale om en langvarig lidelse, hvis konsekvens har indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Når der er tale om støtte til medicinudgifter, skal vurderingen af den nedsatte funktionsevne foretages uafhængigt af den løbende medicinske behandling for lidelsen. Dette betyder, at en borger stadig vil være berettiget til støtte, selv om den medicinske behandling betyder, at borgeren er velfungerende i dagligdagen. Det er dog en betingelse, at ophør af medicinen vil være akut livstruende eller vil medføre risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne. Dette fremgår af principafgørelse 35-16, som Ankestyrelsen har afgjort. Derudover er det en betingelse, at de samlede skønnede merudgifter overstiger 6.108 kr. om året (2014).

Betingelser for støtte til medicin efter aktivlovens § 82 (hjælp til sygebehandling m.v.):

Kommunen kan yde hjælp til blandt andet medicinudgifter, hvis udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Det er en betingelse af den medicinske behandling er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Dette krav er som hovedregel opfyldt, hvis den medicinske behandling er lægeligt dokumenteret. Det er samtidig en betingelse, at borgeren og dennes eventuelle ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale medicinudgiften. Dette betyder, at borgeren ikke vil kunne modtage hjælp, hvis borgeren eller ægtefælle har indtægt eller formue, der kan dække udgiften. Statens Uddannelsesstøtte i form af stipendium og lån ligestilles med indtægt. For at afklare om borgeren vil være berettiget til økonomisk støtte til medicinudgifter, skal kommunen foretage en konkret vurdering af ansøgerens og ægtefællens økonomiske forhold.

Vær opmærksom på:

  1. Ankestyrelsen har i principafgørelse C-14-06 afgjort, at aktivlovens § 82 er subsidiær i forhold til servicelovens § 100. Dette betyder, at når en borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne søger om dækning af merudgifter, skal kommunen først vurdere, om borgeren er berettiget til dækning af merudgifter efter servicelovens § 100. Findes borgeren ikke berettiget, skal kommunen dernæst vurdere, om borgeren vil være berettiget til hjælp efter aktivlovens § 82.
  2. Vedrørende tilskud til lægemidler gælder det, at en borger selv skal betale de første 3.880 kr. (2016) af tilskudsberettiget medicin om året. Overstiger borgerens egenbetaling dette beløb, får du tilskud med 100%. Dette tilskud beregnes automatisk uden ansøgning. For en studerende kan godt 300 kr. om måneden til medicin være en udgift, der er svær at betale. Derfor er der i aktivlovens § 82 en mulighed for at hjælpe bl.a. studerende med høje medicinudgifter.
Sidst opdateret 03/08 2016.