Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Bevilling af socialpædagogisk støtte

Skal man have oplyst, hvor mange timers socialpædagogisk bistand og støtte der bevilges efter servicelovens § 85?

Skal man have oplyst, hvor mange timers støtte der bevilges?

Jeg har fået bevilget socialpædagogisk støtte, men har ikke fået noget oplyst om, hvor mange timer jeg er bevilget og heller ikke præcist, hvad støtten skal bruges. Er det i orden?

Svar:

Nej, det er ikke i orden, dels fordi du ikke ved, hvad du er bevilget støtte til, dels fordi du derfor kan have svært ved at vurdere om du vil klage over afgørelse. Herudover vil sagsbehandleren få svært ved at følge op på bevillingen, når den tid kommer (se evt. Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser).

Reglerne fremgår af servicelovens § 89:

 "§ 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren.”

I Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven er det anført i pkt. 3:

"Der skal således foretages en visitation som, uanset boform, tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsnedsættelse, og som vurderer omfanget og arten af den støtte, pågældende har behov for. Afgørelse om socialpædagogisk bistand skal meddeles ansøgeren skriftligt og være ledsaget af en skriftlig begrundelse, jf. § 89."

Ankestyrelsen har i den nu historiske principafgørelse 78-14 anført, at ”kommunen skal vurdere, hvor mange timer du har behov for”, men i et svar fra Juridisk Hotline (ast.dk) af 20. januar 2016 er det anført, at ”et mindre tidsinterval med angivelse af hyppighed vil være tilstrækkeligt til at opfylde kravene”.
DUKH har anmodet Ankestyrelsen om en præcisering, da det er DUKH's vurdering, at principafgørelsen og hotlinesvaret er lidt selvmodsigende. Ankestyrelsen har herefter oplyst, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at borgeren ikke kan stille krav om, at bevillingen skal angive hvor mange timer, der er bevilget, men alene hvilke ydelser der tildeles støtte til og med angivelse af et mindre tidsinterval.

Jeg vil anbefale dig at kontakte din sagsbehandler og bede om en ny afgørelse, hvoraf det fremgår, hvilke ydelser du er tildelt støtte til og med angivelse af et mindre tidsinterval. Samtidig kan du vælge at klage over den afgørelse, du har fået, og i klagen beskrive hvorfor du mener den er mangelfuld (se evt. Praksisnyt nr. 50: Genvurdering i klagesager).

Sidst opdateret 02/03 2018.