Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Nedskæring i støtte

Kan kommunen uden videre fjerne 25% af mine støttetimer?

Kan kommunen uden videre fjerne 25% af mine støttetimer?

Jeg er visiteret til 16 timer  hjælp (Red: socialpædagogisk støtte)per uge, og derudover betaler jeg selv for rengøring, fordi jeg ikke må få hjemmehjælp.

Nu får jeg så at vide, at jeg fra næste år skal have 25 % færre timer pga. nedskæringer. Jeg ved ikke, om jeg skal opgive at få købt mad ind eller opgive at komme til lægen eller opgive at få taget min medicin eller hvad - har jeg ikke krav på en ny visitation og hvordan gør jeg det? Mit behov har jo ikke ændret sig.

 

Svar

Det er desværre ikke så ligetil at svare på dit spørgsmål, om du har krav på en ny visitation, men umiddelbart vurderer jeg, at det har du ikke ret til. Jeg tillader mig at gå ud fra, at de 16 timers ugentlig hjælp er tildelt dig efter servicelovens § 85 som socialpædagogisk støtte

Opfølgning på hjælpen

Når din kommune yder hjælp til dig efter servicelovens § 85, skal kommunen efter samme lovs § 148, stk. 2 løbende følge din sag for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde dig andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra dine forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med dig. Opfølgningen sker normalt én gang årligt.

Kommunen kan nedsætte hjælpen

Det betyder, at kommunen ved den årlige vurdering af din sag ud fra en konkret og individuel vurdering kan nedsætte hjælpen til dig. I udtrykket ”konkret og individuel vurdering” ligger, at der skal være bestemte omstændigheder til stede i din sag, der kan begrunde nedsættelsen af timetallet. F.eks. fordi du er blevet bedre fungerende.

Kommunen skal ved opfølgningen træffe en afgørelse i sagen, som er konkret begrundet. Så du kan se, hvilke opgaver, kommunen vurderer, du godt selv kan klare, og hvilke opgaver du er berettiget til støtte til. Du kan klage over denne afgørelse til Ankestyrelsen. Klagen skal indsendes til kommunen, som så vil genvurdere din sag, inden klagen sendes videre til Ankestyrelsen.

Andre årsager til nedsat timetal 

Der kan også ske nedsættelse af timetallet, hvis lovgivningen er ændret, hvis kommunen har ændret i sit serviceniveau, eller hvis der er kommet en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen, der indebærer en ny praksis på området. Om samspillet mellem konkret og individuel vurdering og kommunalt serviceniveau og Ankestyrelsens efterprøvelse af, om kommunen i nødvendigt omfang har foretaget den konkrete, individuelle vurdering sammenholdt med det fastlagte serviceniveau kan henvises til principafgørelse 5-13.

Konklusion

Nu tilbage til dit spørgsmål, om du har krav på en ny visitation, og hvordan du gør det? Jeg vurderer, at du ikke har krav på en ny visitation. Den har kommunen jo netop foretaget, og du har adgang til at klage over vurderingen, hvor kommunen vil foretage en genvurdering af din sag.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i din situation, kan du på ethvert tidspunkt søge kommunen om forhøjelse af hjælpen. Her er det vigtigt, at du så præcist som muligt gør rede for ændringerne i din situation, som evt. kan begrunde yderligere hjælp.

Sidst opdateret 01/04 2014.