Praksisnyt og guides

Navn:

Lovguide - Fleksjob

Forfatter:
Date:
22-12-2023
Resume:
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler på fleksjobområdet.
Lang tekst:

Værd at vide om: Fleksjob

Grundlæggende regler

Hvis du er over 18 år og under folkepensionsalderen og på grund af dit psykiske eller fysiske handicap har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan du måske være berettiget til fleksjob. 


At være ansat i fleksjob betyder, at du er ansat på særlige vilkår, idet der skal tages hensyn til dine fysiske eller psykiske begrænsninger. 


Du kan være i fleksjob hos offentlige eller private arbejdsgivere eller få støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed. Det er jobcentret i din kommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for visitering til fleksjob. 


Løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde mellem jobcentret, dig, arbejdsgiveren og den faglige organisation på området.


Nye og gamle regler

Reglerne om fleksjob blev ændret per 1. januar 2013. Det betyder, at der på nogle punkter gælder forskellige regler for dem, der var ansat på de gamle regler fra før 1. januar 2013 og dem, der bliver ansat i fleksjob efter denne dato. 


Gamle regler - før 1. januar 2013 

Hvis du er ansat i fleksjob før 1. januar 2013 og stadig er ansat i dette fleksjob, vil din arbejdsgiver få refunderet 1/2 eller 2/3 dele af din løn – afhængigt af, hvor meget din arbejdsevne er nedsat. Hvis du bliver ledig fra dit fleksjob eller skifter til andet job, så er det reglerne efter 1. januar 2013, der gælder. 


Ændringer per 1. januar 2013 

Hvis du bliver ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013, vil din arbejdsgiver betale dig løn for de timer, du arbejder. Kommunen vil supplere med et flekslønstilskud. Tilskuddets størrelse bliver fastlagt ud fra en konkret beregning. Du kan henvende dig til din kommune for yderligere rådgivning herom. 


Midlertidigt fleksjob 

Fleksjob bliver i modsætning til tidligere nu bevilget for en 5-årig periode, hvorefter kommunen vurderer, om betingelserne for fleksjobbet fortsat er til stede. Er dette tilfældet, så bliver der bevilget et fleksjob for en ny 5-årig periode. Hvis du er fyldt 40 år, og kommunen ved opfølgningen vurderer, at du fortsat er omfattet af fleksjobbestemmelserne, så får du bevilget fleksjobbet permanent. 


Fastholdelsesfleksjob 

Du har også mulighed for at blive ansat i fleksjob på din nuværende arbejdsplads. Betingelserne er, at du generelt opfylder betingelserne for fleksjob, og at din arbejdsplads i de seneste 12 måneder har forsøgt at fastholde dig på særlige vilkår – f.eks. via en omplacering, omlægning af dit arbejde eller ansættelse efter de sociale kapitler*. Dette er dog ikke et krav, hvis man på forhånd kan se, at der er formålsløst at gennemføre disse indsatser.


Vejen til et fleksjob

Lægelig dokumentation og arbejdsprøvning 

Forudsætningen for et fleksjob er, at din arbejdsevne varigt er nedsat i et væsentligt omfang. Dette kræver både lægelig dokumentation og afprøvning i praksis. Afprøvning i praksis sker gennem arbejdsprøvning. Arbejdsprøvningen skal beskrive, om du har mulighed for ansættelse i et ustøttet job ved hjælp af f.eks. anvendelse af de sociale kapitler*,revalidering, optræning, kompensation til mennesker med handicap i erhverv eller omplacering på arbejdsmarkedet.


Der skal anlægges en bred synsvinkel, hvor såvel nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder tænkes ind. Der kan ikke alene tages hensyn til din nuværende eller tidligere beskæftigelse ej heller alene dine ønsker til beskæftigelse. 


For at nå frem til vurderingen af arbejdsevnen, kan der være behov for både flere afprøvninger og flere lægelige undersøgelser. Først når det er konstateret, at du hverken aktuelt eller i fremtiden vil blive i stand til at udføre et job på normale vilkår, kan visitation til fleksjob komme på tale. 


Hvis det er åbenbart formålsløst at gennemføre arbejdsprøvning, kan denne undtagelsesvis undlades. Det drejer sig om de enkelte tilfælde, hvor det er åbenbart, at arbejdsevnen ikke med yderligere afklaring kan forbedres.


*Sociale kapitler er overenskomstfastsatte vilkår for ansættelse på særlige vilkår. De præcise vilkår afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat under. Få yderligere rådgivning i din fagforening.


Rehabiliteringsteam og -plan

En forudsætning for et fleksjob er en rehabiliteringsplan, som udarbejdes af sagsbehandleren i samarbejde med dig, inden din sag behandles i et såkaldte rehabiliteringsteam. Teamet er sammensat med repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger som f.eks. beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Teamet laver en indstilling til fleksjob, men det er kommunen, som har kompetence til at bevilge det.


Hvis du bliver visiteret til et fleksjob

Jobsøgning og fleksjobbevis

Selvom du bliver visiteret til et fleksjob, er det ikke ensbetydende med, at du så også kommer i job. Du skal selv være aktiv jobsøgende, og du skal tilmelde dig jobnet. 


Til brug for jobsøgningen kan det være gavnligt med et fleksjobbevis.


Jobcentret har ikke pligt til at anvise dig et fleksjob på et bestemt tidspunkt, men når du er fleksjobledig, har Jobcenteret en opfølgningsforpligtelse. Det betyder, at du og jobcentret i samarbejde skal arbejde på, at dine muligheder for at blive ansat i fleksjob forbedres.


Fleksjobbevis 

Er du visiteret til fleksjob kan du anmode jobcenteret om et fleksjobbevis uanset om du er ledig eller i job. 


For personer, der er ansat i fleksjob, kan Jobcenteret udarbejde et fleksjobbevis, hvis det skønnes relevant. 


Fleksjobbeviset indeholder information om fleksjobordningen og yderligere kompensationsmuligheder som f.eks. muligheden for at få tilskud til hjælpemidler, mentor eller personlig assistance. Endvidere skal Jobcenteret i samarbejde med dig angive dine skånebehov.


Forsørgelsesydelse 

Hvis du har fået tilkendt og er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke ansat i et, så vil du have ret til ledighedsydelse. Denne ydelse er forskellig – alt efter hvilken ydelse du modtog, før du blev visiteret til fleksjob. Modtog du: 

  • Sygedagpenge
  • Dagpenge ved orlov og barsel
  • Revalideringsydelse
  • Eller var du dagpengeberettiget, 

så vil du modtage højeste sats af ledighedsydelse = 89 % af dagpengesatsen. Hvis du derimod modtog kontanthjælp eller slet ikke modtog en ydelse, så har du ret til en ledighedsydelse, der svarer til kontanthjælp. (denne ydelse vil vil så være forskellig - alt efter om du er forsørger eller ej og er i modsætning til kontanthjælp ikke afhængig af ægtefælles/samlevers indkomst).


Hvis jobcentret ikke vil bevilge dig et fleksjob

Hvis du får afslag på fleksjob, har du krav på at få en begrundelse samt klagevejledning fra jobcentret. 


Bed altid om at få afgørelsen skriftligt. Afklar hvilke oplysninger og argumenter, kommunen har lagt til grund. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om du er enig eller uenig i afgørelsen og afklare, om du vil bruge din klagemulighed. 


Hvis du vil klage, skal du inden 4 uger (= 28 dage) sende din klage til jobcentret. Centret skal indenfor 4 uger tage stilling til, om din klage giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis centret fastholder afslaget, skal det sørge for, at din klage sendes videre til behandling i Ankestyrelsen, som er klageinstansen på arbejdsmarkedsområdet.


Vær særlig opmærksom på

Sagsbehandlingstiden 

Der er ikke i lovgivningen en bestemmelse om, hvor længe kommunen må være om at afklare, om du kan visiteres til fleksjob. 


Men af retssikkerhedslovens bestemmelser fremgår det, at kommunen skal behandle ansøgninger så hurtigt som muligt og angive en forventet sagsbehandlingstid. Det er forskelligt fra sag til sag, hvad der skal til for at belyse arbejdsevnen, og derfor vil sagsbehandlingstiden variere. 


Afgørelse ud fra de oplysninger, der er i sagen 

Hvis du synes, at sagsbehandlingstiden trækker ud, og du mener, at din sag er veldokumenteret med lægeudtalelser og arbejdsprøvninger, så har du mulighed for at bede om en afgørelse på baggrund af de oplysninger, som allerede er i sagen. 


Selvstændigt erhvervsdrivende 

Hvis du som selvstændig har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan du være berettiget til støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende. Det er afgørende, at du anvender din arbejdsevne fuldt ud i din selvstændige virksomhed. 


Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som selvstændig ikke nødvendigvis har ret til et fleksjob eller ledighedsydelse, hvis din virksomhed lukker. Få yderligere rådgivning herom i din kommune.


Yderligere rådgivning og oplysninger

  • Din kommune har altid pligt til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter.
  • Fagforening: Hvis du er medlem af en fagforening vil du ofte kunne hente støtte der. Mange fagforeninger har ansat socialrådgivere, der kan yde råd og vejledning for eksempel i forbindelse med et medlems mulighed for fleksjob og kan være behjælpelige med at klage over afgørelser og om fornødent deltage som bisidder i møder med Jobcenteret.


Download Lovguide - Fleksjob som pdf:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk