Praksisnyt og guides

Navn:

Lovguide - Merudgifter til voksne

Forfatter:
Date:
22-12-2023
Resume:
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler i forhold til merudgifter til voksne efter servicelovens § 100.
Lang tekst:

Merudgifter til voksne - de vigtigste regler

Hvem kan få støtte? 

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge kommunen om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. Det gælder dog ikke, hvis du modtager førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, med mindre du ud over din førtidspension også er bevilget tilskud efter servicelovens § 95 eller § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).


For at få bevilget hjælp til dækning af dine merudgifter, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en: 

 1. langvarig lidelse, hvis 
 2. konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som medfører, at 
 3. der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

Det er således ikke din lidelse eller diagnose, der i sig selv gør dig berettiget til hjælp. Det er din nedsatte funktionsevne – altså hvordan du fungerer i det daglige - der skal vurderes.


Hvad kan der ydes hjælp til? 

Eksempler på merudgifter kan være medicin, vinduespudsning, snerydning, klipning af hæk, ekstra vask, transport til og fra uddannelse, arbejde, behandling, familiebesøg og fritidsinteresser. Der kan således ydes hjælp til alle typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din nedsatte funktionsevne. Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som enkeltudgifter. 


Du kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en følge af din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige (og her sammenlignes der med ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan du ikke få støtte til.


Beregning af støtten 

Beregning af støtten For at komme i betragtning til støtte skal du forklare kommunen, at du har merudgifter pga. din nedsatte funktionsevne. 


Hvis du har merudgifter for under 2.757 kr. (2023), skal du kunne sandsynliggøre dine merudgifter. De sandsynliggjorte merudgifter skal udgøre mindst 7.068 kr. pr. år svarende til 589 kr. pr. måned (2023). 


Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem 589 kr. og 1.654 kr., får du 1.103 kr. pr. måned. 


Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem 1.655 kr. og 2.757 kr., får du 2.206 kr. pr. måned. 


Hvis du har merudgifter over 2.757 kr. om måneden, skal du kunne dokumentere alle dine merudgifter. Så kan du få dækket alle dine faktiske merudgifter. 


Bemærk at dine merudgifter godt kan være fordelt ud over året. Du behøver ikke have de samme merudgifter hver måned. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af din indkomst, og du skal ikke betale skat af pengene.


Ændringer i dine merudgifter 

Hvis der sker ændringer i dine merudgifter, som kommunen har beregnet dit tilskud ud fra, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse med ændringerne. 


Kommunen regulerer som udgangspunkt tilskuddet en gang årligt, så hvis dine merudgifter stiger, kan du ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er gået et år, fra sidste gang tilskuddet blev fastsat. Hvis kommunen ved stigninger i dine merudgifter fastsætter et højere tilskud, får du udbetalt dette forhøjede tilskud med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor dine merudgifter steg. 


Hvis dine merudgifter ved kommunens opfølgning omvendt viser sig at være faldet, kan kommunen ikke kræve, at du tilbagebetaler det beløb, som du har fået udbetalt for meget. 


Nye udgifter: Hvis du i løbet af året får nye merudgifter, som ikke tidligere har været med i beregningen, er det vigtigt, at du kontakter din sagsbehandler, da disse først vil kunne medregnes fra ansøgningstidspunktet. Til gengæld vil din sagsbehandler være forpligtet til at behandle din ansøgning om en ny udgift, når din ansøgning er modtaget.


Udbetaling 

Merudgiftsydelsen udbetales månedsvis forud. Den udbetales normalt til dig som et kontantbeløb. Man kan dog i nogle tilfælde aftale, at kommunen betaler direkte for ydelser som taxakørsel, håndværksudgifter, udgifter i forbindelse med tilmelding til et kursus, medicinudgifter eller udgifter til plejeartikler. 


Frakendelse 

Du kan få frakendt dækningen af dine merudgifter, hvis du ikke længere opfylder betingelserne. Det kan ske, hvis f.eks. din funktionsevne er blevet bedre, eller fordi andre forhold i din situation har ændret sig. Du kan også få frakendt dine merudgifter, hvis lovgivningen bliver ændret. I begge tilfælde har du mulighed for at klage over afgørelsen. 


Funktionsevnemetoden 

Når du søger om hjælp efter servicelovens § 100 til dækning af dine nødvendige merudgifter, skal kommunen som hovedregel anvende det, der hedder funktionsevnemetoden. Funktionsevnemetoden er en nøjere beskrivelse af, hvordan du fungerer i dagligdagen. Kommunen kan dog undlade at anvende metoden, hvis man vurderer, at din funktionsevne er nedsat i ubetydelig grad, eller modsat hvis dit behov for kompensation er åbenlyst.


Nogle kommuner anvender voksenudredningsmetoden i stedet for funktionsevnemetoden. Voksenudredningsmetoden er en anden metode til at beskrive din funktionsevne. 


Det er kommunen/sagsbehandleren, der beslutter, om du har ret til merudgifter eller ej. Beslutningen træffes på baggrund af en vurdering af, hvordan du fungerer i det daglige. Når kommunen vurderer din funktionsevne, skal sagsbehandleren på baggrund af den samlede undersøgelse rådgive dig om, hvilke ydelser der kan bevilges.


Vær særlig opmærksom på

 • Hvis du har fået opsat udbetalingen af din folkepension (venter med at få den udbetalt), har du fortsat mulighed for at modtage hjælp til dækning af dine merudgifter.
 • Hvis du modtager invaliditetsydelse efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, kan du samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.
 • Hvis du har en medfødt misdannelse eller mangel, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan du få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges.
 • Særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og personer med Alcaptonuri udleveres af Region Hovedstaden (Kennedy Centret), som opkræver betaling herfor fra de øvrige regioner.
 • Hvis du, fordi din krop er deform eller ganske særlig bygget, har et behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan du få hjælp til merudgifter hertil. Det samme gælder merudgifter til tøj og sko (herunder ortopædiske sko), hvis du pga. dit handicap slider ekstraordinært meget på dit tøj/dine sko.
 • Når du er i løbende medicinsk eller anden lignende behandling, skal afgørelsen af, om du er omfattet af personkredsen, som udgangspunkt træffes på grundlag af den funktionsnedsættelse, som kan konstateres hos dig, når du er i behandling.


Undtagelse: Hvis ophør med behandlingen enten vil være akut livstruende eller vil medføre en umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsat funktionsevne, skal din funktionsevne vurderes uden hensyntagen til den medicinske behandling, selv om en genoptagelse af medicinindtagelsen vil føre til, at din funktionsevne helt eller delvis genvindes. Med akut livstruende forstås, at tilstanden er så alvorlig, at der er risiko for, at den pågældende dør i løbet af timer til dage. Med umiddelbar risiko forstås situationer, hvor det kan sandsynliggøres, at den væsentlige og varige nedsættelse af funktionsevnen indtræder kort tid efter ophør af den konkrete behandling, typisk i løbet af dage til uger, eventuelt måneder.


 • Du kan få dækket dine merudgifter, uanset hvor og hvordan du bor. Dvs. også selv om du f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.
 • Der er kun krav om, at du skal dokumentere alle dine merudgifter, hvis de overstiger 2.757 kr. pr. måned. Merudgifter mellem 589 kr. og 2.757 kr. pr. måned skal sandsynliggøres.
 • Merudgiftsydelsen er en løbende ydelse, som kommunen skal fortsætte med at udbetale, indtil der er truffet ny afgørelse. Kommunen kan således ikke uden videre stoppe ydelsen. Der skal træffes en formel afgørelse, som du kan klage over. 
 • Kommunen skal løbende følge op på, om den udmålte ydelse dækker dine konkrete behov, og om du fortsat opfylder betingelserne for tilskud. Hvis der skal ske ændringer i dit tilskud, skal kommunen træffe afgørelse herom og begrunde, hvorfor ændringen er sket. 
 • Du har pligt til at oplyse kommunen om ændringer, der f.eks. kan betyde, at du ikke længere når over grænsebeløbet i årlige merudgifter.
 • Hvis du flytter til en ny kommune, skal ”tilflytningskommunen” udbetale de merudgiftsydelser, som ”fraflytningskommunen” har fastsat, indtil tilflytningskommunen selv træffer afgørelse om dine merudgifter.
 • Du kan ikke få støtte til merudgifter, når det drejer sig om egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning (et eksempel er egenbetaling til udskiftning af dæk og slange på en kørestol). Du kan heller ikke få støtte til udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen Danmark eller andre private forsikringer.
 • Hvis du kan få hjælp til dine merudgifter efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven, kan du som hovedregel ikke få hjælp efter servicelovens § 100.


Hvis du får afslag 

Hvis du får afslag på din ansøgning om merudgiftsydelse, eller hvis du får din merudgiftsydelse nedsat eller frakendt, kan du klage til Ankestyrelsen.


Yderligere rådgivning og oplysninger

Din kommune er forpligtet til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter indenfor den relevante lovgivning. 


Lovinformation 

På Social- og Ældreministeriet hjemmeside: www.sm.dk, Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk eller på www.retsinformation.dk kan du finde love, bekendtgørelser, vejledninger og principafgørelser. 


www.borger.dk er en god kilde til yderligere information omkring lov og regler på stort set alle områder af samfundslivet.


Download lovguiden som pdf:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk