Praksisnyt og guides

Navn:

Lovguide - Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

Forfatter:
Date:
22-12-2023
Resume:
Denne lovguide giver dig et overblik over indholdet i rehabiliteringsplanen og rehabiliteringsteamets opgave.
Lang tekst:

Værd at vide om Rehabiliteringsplan og Rehabiliteringsteam

I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft 1. januar 2013, blev der indført to nye krav i forbindelse med behandlingen af nogle typer sager på arbejdsmarkedsområdet. Det ene krav er, at kommunen i en række sager skal udarbejde en såkaldt rehabiliteringsplan. Det andet krav handler om, at bestemte typer sager skal behandles i et såkaldt rehabiliteringsteam. Denne guide er en nærmere introduktion til disse to begreber: Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam.


Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsværkstøj, hvilket betyder, at det er en metode som sagsbehandleren skal anvende for at beskrive din arbejdsevne. Rehabiliteringsplanen indeholder to dele: 

 1. En forberedende del og 
 2. En indsatsdel.


1) Forberedende del

Den forberedende del består af et forberedelsesskema samt en lægeattest udfyldt af din praktiserende læge.


Forberedelsesskema

Din sagsbehandler skal udarbejde forberedelsesskemaet i samarbejde med dig som borger. Skemaet er en generel beskrivelse af din situation med fokus på din arbejdsevne. Det er er bl.a. oplysninger om joberfaringer, uddannelse, helbredsmæssige situation mv. Herudover skal forberedelsesskemaet indeholde oplysninger om, hvilke indsatser der har været iværksat for at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. 

 • Dine erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder dit CV 
 • Dine personlige ressourcer, herunder familie, netværk m.v. 
 • De udfordringer som du har i forhold til at komme i job eller uddannelse 
 • Dine ønsker til fremtidige job og uddannelse 
 • Din helbredssituation, herunder oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling herunder en vurdering af dit helbreds betydning for din jobsituation 
 • Oplysninger om hvilke ydelser, som du har modtaget gennem tiden.

Den praktiserende læges vurdering - lægeattest 

Som element i den forberedende del skal der som udgangspunkt indhentes en lægeattest fra din praktiserende læge.* 


I lægeattesten skal din læge vurdere, hvordan dit helbred påvirker dine muligheder på arbejdsmarkedet. Lægens vurdering skal ske på baggrund af en konsultation med dig.


* Lægeattesten skal ikke indhentes i sager, hvor du søger førtidspension på det foreliggende grundlag, samt i de sager kommunen behandler uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er tvivlsomt, at du ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Lægeattesten skal heller ikke indhentes i sager om jobafklaringsforløb og sygedagpengesager, hvor du er visiteret til kategori 3.


2) Indsatsdel

Indsatsdelen af rehabiliteringsplanen bliver anvendt i sager, hvor en borger bliver bevilget ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Indsatsdelen anvendes også for sygedagpengmodtagere visiteret til kategori 3. Indsatsdelen skal indeholde beskrivelse af beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan for den tværfaglig indsats, der skal iværksættes. 


Du bliver tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som er ansvarlig for at udarbejde indsatsdelen i rehabiliteringsplanen. 


Indsatsdelen i rehabiliteringsplanen kan dog erstattes af en ”helhedsorienteret plan”. Helhedsorienteret plan er en mulighed, som kommunen kan vælge at tilbyde borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, hvor der lovgivningsmæssigt skulle udarbejdes flere planer på tværs af forskellige sektorer. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde borgeren en helhedsorienteret plan, og borgeren har ret til at sige ”nej tak” til, at der anvendes helhedsorienteret plan.”


Figur 1: Rehabiliteringsplan

 1. Forberedende del

 
 Forberedelsesskema- Dine erfaringer
- Netværk
- Ønsker til job og uddannelse
- Udfordringer på arbejdsmarkedet
- Helbred
- Andre relevante forhold.
 Lægeattest- Udfyldes af din praktiserende læge på baggrund af en konsultation med dig
- Vurdering af dit helbreds betydning for dine muligheder på arbejdsmarkedet. 
 AnvendelseDen forberedende del skal anvendes i:
- Jobafklaringsforløb
- Sygedagpengesager i kategori 3
- Revalideringssager
- Fleksjob
- Støtte til selvstændigt erhvervsdrivende
- Ressourceforløb
- Førtidspension 


 2. Indsatsdel

 

 Indhold

- Beskrivelse af beskæftigelses- og uddannelsesmål 

- Plan for indsats 

 Anvendelse

Indsatsdelen anvendes kun i forbindelse med: 

- Ressourceforløb 

- Jobafklaringsforløb 

- Sygedagpengesager i kategori 3 


Hvornår anvendes rehabiliteringsplanen?

Kommunen skal udarbejde og anvende rehabiliteringsplanens forberedende del som grundlag for afgørelser om: 

 • Jobafklaringsforløb 
 • Sygedagpengesager i kategori 3 
 • Revalidering 
 • Fleksjob
 • Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
 • Ressourceforløb 
 • Førtidspension.

Rehabiliteringsteam

Herudover kan kommunen af egen drift vælge at anvende planen i andre type sager. I sager om ressourceforløb skal kommunen udover den forberedende del anvende rehabiliteringsplanens indsatsdel. 


Din sag herunder rehabiliteringsplanen skal i ovenstående tilfælde behandles i et såkaldt rehabiliteringsteam - dog ikke i sager om revalidering. Rehabiliteringsteamet er en del af kommunen, og det er lovpligtigt, at kommunen har sådant et team.


Rehabiliteringsteamets opgaver

Rehabiliteringsteamets opgave er at drøfte din sag sammen med dig. Teamet skal sikre, at din sag bliver belyst fra alle vinkler med fokus på at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet skal afgive en fyldestgørende indstilling, som anvendes som grundlag for en afgørelse. Dvs. teamet peger på, hvad man mener er den rigtige løsning eller det rigtige tilbud i den pågældende sag. Det er alene sagsbehandleren eller dennes afdeling*, som har kompetence til at træffe en endelig afgørelse i sagen. Såfremt sagsbehandleren ikke er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen foreligges teamet igen til revurdering, inden sagsbehandleren træffer den endelige afgørelse. Sagsbehandleren kan godt træffe en anden afgørelse end den, som rehabiliteringsteamet har indstillet til.


*Hvem og hvordan en afgørelse træffes afhænger af den enkelte kommunes organisering. Som oftest vil det ikke være den enkelte sagsbehandler, men et afdelingsteam eller lignende, der træffer den endelige afgørelse.


Figur 2: Rehabiliteringsteam

Opgaver Sammensætning Anvendes i sager om 
- Skal sikre, at din sag bliver belyst helhedsorienteret
- Laver en indstilling (en anbefaling af, hvad der skal ske)
- Har IKKE kompetence til at træffe afgørelse
Repræsentanter fra:
- Beskæftigelsesområdet
- Sundhedsområdet
- Socialområdet
- Sundhedskoordinator fra regionen.
- Dig selv som borger
- Repræsentant fra uddannelsesområdet (hvis du er under 30 og ikke har en erhvervsuddannelse)
- Jobafklaringsforløb
- Fleksjob
- Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
- Ressourceforløb
- Førtidspension
- Indsats i sygedagpengesager - kategori 3
- Men IKKE i sager om revalidering


Hvem sidder i rehabiliteringsteamet?

Formålet med teamet er at sikre, at alle aspekter i din sag bliver taget i betragtning. Derfor består teamet af repræsentanter fra flere forskellige sektorer som beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet samt en sundhedskoordinator fra regionen. Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal der ligeledes deltage repræsentant fra uddannelsesområdet. 


Teamet skal drøfte din sag, og derfor skal du som borger også selv deltage i møderne. Undtagelsen fra denne regel er de sager, hvor det er åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres.


Hvornår skal sagen behandles i rehabiliteringsteam?

Sagen skal foreligges rehabiliteringsteamet, førend kommunen træffer afgørelse i følgende typer af sager:

 • Indsats i sygedagpengesager - kategori 3 
 • Jobafklaringsforløb 
 • Fleksjob 
 • Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
 • Ressourceforløb 
 • Førtidspension*


* Der er undtagelser i visse typer af førtidspensionssager, som ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet. Det drejer sig om sager, hvor 

 • kommunen konkret vurderer, at det er åbenbart formålsløst at udvikle på arbejdsevnen, dvs. der er et klart grundlag for førtidspension,
 • borgeren har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag, og kommunen konkret vurderer, at der ikke er tvivl om, at borgeren ikke opfylder betingelserne.

Rehabiliteringsteamet kan også indstille til andre indsatser. 


Sager om revalidering skal ikke behandles i et rehabiliteringsteam. I de øvrige tilfælde anført herover skal din sagsbehandler udarbejde den forberedende del af en rehabiliteringsplan, som skal foreligges for rehabiliteringsteamet. 


Som borger kan du ikke vælge at få din sag behandlet i et rehabiliteringsteam. Det kan derimod din kommune/sagsbehandler. Det er kun i de tilfælde, hvor din sagsbehandler vurderer, at et jobafklaringsforløb, en indsats i sygedagpenge sager kat. 3, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension mm. kunne være relevant for dig, at din sag lovgivningsmæssigt skal behandles i et rehabiliteringsteam.


Yderligere oplysninger

Din kommune har pligt til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter. 


Download lovguiden som pdf:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk