Praksisnyt og guides

Navn:

Lovguide - Bil

Forfatter:
Denne guide henvender sig til dig, der ønsker en kortfattet introduktion til Servicelovens § 114 om støtte til køb og indretning af bil
Date:
26-05-2023
Resume:
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler på handicapbil-området.
Lang tekst:

Værd at vide om støtte til køb og indretning af bil

De vigtigste regler

Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning, hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der skal være behov for kørsel til og fra arbejde, uddannelse. Herudover kan du også få støtte (trivselsbil), hvis du eller dit barn/plejebarn har aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel i bil. En betingelse er, at dit kørselsbehov ikke kan løses ved andre ordninger.


Hvis barnet er anbragt

Du kan også være berettiget til støtte, hvis dit barn er anbragt udenfor hjemmet. Udover de generelle betingelser for støtte skal være opfyldt, så er det afgørende, at I som familie i de perioder, hvor barnet er hjemme (under samvær, ferier eller lignende), mindst har det samme kørselsbehov som en familie med et barn uden handicap.


Hvis der er bevilget støtte til bil inden anbringelsen, så kan denne støtte bevares, hvis kravene til kørselsbehov er opfyldt.


Omfanget af støtte

Kommunen kan bevilge et rentefrit lån på indtil 206.000 kr. (pr. 1.1.2023), hvoraf du skal betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en indkomst over 245.000 kr. (sats pr. 1.1 2023), forhøjes den del, du skal tilbagebetale.


Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, hvis du har behov for en større bil – eksempelvis en kassevogn eller minibus. Kommunen kan overlade afprøvningen af bil og særlig indretning til en privat aktør.


Du kan søge om særlig indretning til din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear med mere. Du kan få støtte til særlig indretning, selv om du ikke

opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.


Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 28.571,14 kr. (2023) Automatgearet skal som udgangspunkt også holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.


Det forventes, at du kan bruge bilen i 8 år, før der kan ske en udskiftning. I nogle situationer kan der dog ydes støtte til genbevilling inden udløbet af de 8 år, f.eks. hvis bilen er blevet totalskadet.


Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der blandt andet ydes tilskud til betaling af køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Der kan også ydes tilskud til køreundervisning til den person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år.


Afgiftsfritagelse

Du kan søge om afgiftsfritagelse for vægtafgift, brændstofforbrugsafgift og registrerings- afgift, samtidig med at du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfritagelse er det ikke et krav, at der er ydet lån til bilen, men du skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil.


Genbevilling

I forbindelse med genbevilling kan kommunen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor kommunen ikke indhenter yderligere oplysninger. Forudsætningen er, at du underskriver en tro- og loveerklæring på, at dit kørselsbehov og din funktionsnedsættelse i al væsentlighed er uændrede. Det er ikke sikkert, at det, som du vurderer, er uændrede forhold, er uændrede forhold i lovens forstand.


Vær særlig opmærksom på:

 • Du har ret til at blive partshørt efter reglerne i forvaltningsloven, hvis kommunen i din sag inddrager oplysninger, som du ikke har kendskab, og som kan blive til ugunst for din ansøgning.
 • At du får en kopi af den udtalelse, der udarbejdes efter din afprøvning af bil.
 • At få kommunen til på forhånd at definere rammerne for valg af bil og indretning, hvis du vælger at foretage afprøvningen uden kommunens deltagelse.
 • At der kan være uoverensstemmelse mellem kommunens vurdering af billigst egnede bil og din egen vurdering af billigst egnede bil. 
 • Sørg for at have en løbende dialog med din sagsbehandler om de ting, som kommunen lægger vægt på i forhold til den • konkret afprøvede bil, og de ting, som du mener, er utilfredsstillende i forhold til den konkrete bil, inden der træffes en afgørelse.
 • Hvis du selv har betalt penge for at få en dyrere bil, har du ret til at få den del af overskuddet, der procentvis svarer til din indledende betaling.
 • Hvis du får en påtegning i dit kørekort, om du skal have en særlig indretning i din bil, så kan der være en periode, hvor du ikke kan føre din bil, før den særlige indretning er installeret. 
 • Det er kommunen, der vurderer og bestemmer, hvilke oplysninger de skal bruge i sagen, og hvorfra de skal indhentes. Det er også kommunen, der bestemmer, om de kan nøjes med en tro- og love erklæring ved genbevilling.

Hvordan gør du

Inden bevilling er givet:

Du skal henvende dig til din sagsbehandler i kommunen for at søge om bil. Kommunen har kompetencen til at træffe afgørelse om bil.


Du bør i din ansøgning beskrive, om du kan bruge offentlige transportmidler/egen bil samt lave en beskrivelse af dit samlede kørselsbehov.


Kommunen vil indhente oplysninger om din funktionsevne hos relevante instanser, syge- hus, læge med videre for at afklare, om du er omfattet af den målgruppe, der er berettiget til støtte til bil.


Der vil typisk blive lavet en gangtest for at vurdere, hvor langt du kan gå og en vurdering af dine muligheder for at bruge offentlige transportmidler. Dette er især vigtigt i forhold til biler, som ikke skal bruges til uddannelse/ arbejde.


Kommunen skal ud over en vurdering af din gangfunktion lave en samlet vurdering af din situation, det vil sige følgerne af din funktions- nedsættelse, dit kørselsbehov med videre.


Efter bevilling er givet:

Kommunen skal bevilge støtten til den billigst egnede bil.


Kommunen skal rådgive om bilvalget og kan sende dig til afprøvning for at få en vurdering af, hvilken bil der er egnet til dig. Afprøvningen kan ske hos en privat aktør f.eks. en bilopbygger eller anden aktør, som har den fornødne tekniske ekspertise. Kommunen kan overlade afprøvningen til dig og afprøvningsstedet.


Du kan vælge en anden bil, end den kommunen anbefaler – dog skal denne bil også godkendes af kommunen.


Hvis bilen, du selv vælger, er dyrere end bilen, kommunen peger på, skal du selv betale forskellen. Kommunen skal godkende slutsedlen, inden du får bilen.


Du betaler afdragene på bilen, og der kan ikke søges om støtte til disse afdrag. Støtten fra kommunen ligger i den omstændighed, at du ikke skal betale renter på lånet. Du skal derfor være opmærksom på, at der altid er udgifter ved at få støtte til bil.


Hvis du får afslag

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre muligheder for at få støtte til kørsel:

 • Hvis du har behov for transport med individuelt transportmiddel, kan du søge støtte til individuel kørsel hos kommunen.
 • Er du svært bevægelseshæmmet, kan du søge om kørsel efter trafikselskabernes kørselsordning om kørsel, som rækker ud over behandling, terapi og lignende. Du skal rette henvendelse til kommunen.
 • Du kan søge tilskud til transport i henhold til anden lovgivning – for eksempel i forbindelse med revalidering, dækning af merudgifter, personligt tillæg, kørsel til genoptræning og behandling.

Spørg i kommunen om dine muligheder for tilskud til kørsel.


Du har under alle omstændigheder krav på at få en begrundet afgørelse med klagevejledning fra kommunen.


Bed altid om at få en afgørelse skriftligt. Afklar hvilke oplysninger og argumenter, kommunen har lagt til grund. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om du er enig eller uenig i afgørelsen og afklare, om du vil bruge din klagemulighed.


I så fald skal du inden 4 uger (= 28 dage) sende din klage til kommunen, som skal vurdere, om man vil fastholde afgørelsen eller give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud med- hold i din klage, skal den sende klagen videre til behandling i Ankestyrelsen. Som udgangspunkt skal det ske inden 4 uger.


Yderligere rådgivning og oplysninger

Din kommune har pligt til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter.


Lovinformation

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside www.sm.dk eller på www.retsinfo.dk kan du finde reglerne om støtte til bil (servicelovens § 114) samt bekendtgørelsen og vejledningen hertil.


Handicaporganisationer og foreninger

Har du brug for at komme i kontakt med andre, der er i en tilsvarende situation, er der hjælp at hente i en af de mange organisationer på handicapområdet. Nogle af de store organisationer tilbyder også rådgivning til medlemmer.


I spørgsmål om støtte til bil kan du desuden finde mere information på:


Download lovguiden som pdf:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk