Persondatapolitik

DUKH's persondatapolitik

Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi generelt behandler personoplysninger og hvilke rettigheder du har, når dine personoplysninger behandles af os.


Hvilke regler gælder?

Reglerne for behandling af personoplysninger findes i:

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1
6000 Kolding   
Tlf. 76 30 19 30
E-mail: mail.@dukh.dk 
CVR-nr.: 26643058

Når DUKH modtager personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i GDPR give dig en række oplysninger. Det gælder uanset om du henvender dig som borger, som journalist, eller som medarbejder fra en privat virksomhed eller anden offentlig myndighed.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Ditte Lindegaard.


Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:                   
 • Via e-mail til ditte.lindegaard@dukh.dk (må ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger)
 • Via din e-Boks (Gå til ”skriv ny post” og vælg ”DUKH” som modtager)
 • Via telefon:  76 30 19 30
 • Via almindelig post: Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Jupitervej 1, 6000 Kolding, att. Databeskyttelsesrådgiveren


Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet er en selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
DUKH er etableret i henhold til servicelovens §15 og barnets lov § 163 og har til formål at bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap ved at yde gratis rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt at bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet.

DUKH tilbyder gratis og uvildig rådgivning på telefon og e-mail til mennesker med handicap, pårørende og andre kontaktpersoner jf. vores formål.

Når du kontakter DUKH telefonisk, via vores kontaktformular på vores hjemmeside www.dukh.dk eller blot besøger vores hjemmeside, registrerer vi en række oplysninger om dig.

Formålet med at registrere disse oplysninger er at kunne yde en kvalificeret og målrettet rådgivning. Derudover bruger vi oplysningerne til at dokumentere kvaliteten af vores rådgivning, ligesom vi bruger oplysningerne til statistik.

Hvis du henvender dig på vegne af en anden, myndig person registrerer vi først personoplysninger om den anden myndige person, når der fra den anden myndige person foreligger samtykke til behandling af personoplysninger, samt en fuldmagt eller en værgemålserklæring, der giver henvender ret til at henvende sig på vegne af personen.

DUKH registrerer og behandler kun de personoplysninger, der modtages i forbindelse med udførelsen af rådgivningsopgaven.
I forbindelse med en rådgivning registreres typisk navn, cpr.nr, kommune, samt oplysninger om problemstillingen, der ønskes rådgivning om. Oplysningerne indeholder ofte følsomme personoplysninger.

Alle personoplysninger beskyttes og behandles efter databeskyttelsesreglerne.


Efter hvilke regler behandler vi dine personoplysninger?

Generelle behandlingsprincipper

DUKH behandler personoplysninger i overensstemmelse med de generelle behandlingsprincipper i GDPR art. 5. DUKH har opstillet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personoplysninger bedst muligt, og det er alene de medarbejdere, der har behov for det, der har adgang til dine personoplysninger.
Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har en lovlig grund (hjemmel) til det, og behandlingen er nødvendig for det arbejde, vi skal udføre. Hvis vi har modtaget urigtige oplysninger om dig, slettes eller berigtiges de, så vidt det er muligt, og vi beskytter dine oplysninger, så andre ikke kan se dem.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på GDPR-artikel 6, stk. 1, litra e, der handler om behandling af personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse.


Følsomme oplysninger

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger til os, er vores behandling derudover baseret på:
 • samtykke til behandling (GDPR-artikel 9, stk. 2, litra a),
 • fastlæggelse eller behandling af retskrav, gøres gældende eller forsvares (GDPR-artikel 9, stk. 2, litra f) og
 • hensyn til væsentlige samfundsinteresser (GDPR-artikel 9, stk. 2, litra g.
Reglerne for myndigheders behandling af følsomme personoplysninger fremgår også af databeskyttelsesloven § 7, stk. 4.
Følsomme personoplysninger er:
 • oplysninger om race eller etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold,
 • genetiske data,
 • biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger,
 • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Videnskabelige og statistiske undersøgelser

Hvis dine personoplysninger behandles i forbindelse med videnskabelige og statistiske undersøgelser, sker det med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1, litra e og databeskyttelsesloven § 10.  

Strafbare forhold

Hvis vi behandler oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på GDPR artikel 10 og databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 og 2.


CPR

Når vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, sker det med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

DUKH videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for den opgave, som skal løses, eller hvis vi er forpligtet til det ved lov. Du vil blive oplyst, hvis vi videregiver dine oplysninger.

DUKH er underlagt tilsyn fra Socialstyrelsen, Datatilsynet, Rigsrevisionen m.fl., hvor det kan være nødvendigt, at kunne udlevere eventuelle oplysninger.


Vedr. aktindsigter

DUKH er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Hvis du har taget kontakt til DUKH, kan DUKH, som led i behandlingen af en anmodning om aktindsigt, udlevere dine oplysninger, hvis de falder inden for anmodningen, og det ikke strider mod beskyttelseshensyn i offentlighedsloven eller forvaltningsloven.


Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

DUKH beholder dine personoplysninger i 5 år efter arkivlovens regler.

DUKH er underlagt arkivlovens regler. DUKH’s sager overføres derfor efter 5 år til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Når sager er afleveret til Rigsarkivet slettes personoplysninger i DUKH's system, hvorefter personoplysninger ikke længere er tilgængelige.


Hvilke rettigheder har du?

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du selv kontakte os.


Du har som udgangspunkt følgende rettigheder:
 • Ret til indsigt:
  Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, DUKH behandler om dig. Du har desuden ret til at få en række oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles herunder bl.a. hvad formålet med behandlingen er.
 • Ret til berigtigelse:
  Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig berigtiget.
 • Ret til sletning:
  Du har begrænset adgang til at få slettet dine personoplysninger, da DUKH bl.a. er omfattet af reglerne om notatpligt i offentlighedsloven og arkivloven.
 • Ret til indsigelse:
  Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
 • Ret til dataportabilitet:
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden


Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke helt op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

I forhold til DUKH’s behandlingsgrundlag vedrører samtykke udelukkende behandling af følsomme personoplysninger.


Sikkerhed

DUKH har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og backup af data.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.


Mail og kryptering

DUKH besvarer altid henvendelser via e-Boks eller sikkermail, og vi anbefaler altid, at du ligeledes benytter e-Boks, når du sender dokumenter til os. Vi fraråder ligeledes, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger fra din almindelige mail, som ikke har den samme indbygget sikkerhed. Sker det alligevel, vil din mail blive slettet, når den er journaliseret og besvaret.


Cookies

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer.

Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

DUKH anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg som beskrevet herunder. Du kan læse mere om de specifikke cookies ved at trykke på cookie informationsknappen.

Du skal være opmærksom på, at du automatisk accepterer cookies, når du vælger at forsætte med at klikke rundt på hjemmesiden. Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende DUKHs hjemmeside, men du vil måske opleve, at der kan være funktioner, der ikke fungerer korrekt, herunder visning af videp-klip.

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browserindstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org


Når du bevæger dig rundt på DUKHs hjemmeside

DUKH har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Formålet med at indsamle oplysningerne er, at DUKH kan bruge dem til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmesider. 

Vi kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra fx en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med udvikling af hjemmesiden samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygning og formidling.


Tilmelding til DUKHs nyhedsmails

Ved tilmelding til DUKHs nyhedsbrev registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver. Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket, som er nederst i hvert nyhedsbrev.

Kun enkelte medarbejdere hos DUKH har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder vi os løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer. De oplysninger bruger vi til at målrette indholdet af nyhederne.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement.


Jobrekruttering i DUKH

Hvis du søger en opslået stilling i DUKH registreres de kontaktoplysninger, som du har afgivet samt de dokumenter, fx CV og eksamensbeviser, som du sender.

Oplysningerne anvendes i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Det er udvalgte ansatte i administrationen, der behandler din ansøgning og sender den til det relevante ansættelsesudvalg. Ansøgning, CV, eksamensbevis og andre dokumenter fra din ansøgning slettes når stillingen er besat.


Klagevejledning

Du kan klage til Datatilsynet over DUKH’s behandling af dine personoplysninger. Inden du klager til Datatilsynet, bør du først tage kontakt til DUKH, og lade DUKH undersøge problemstillingen. 


Hvis du vil klage til Datatilsynet skal det ske via deres formular. Du finder formularen på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/


Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk