Praksisnyt og guides

Navn:

Praksisnyt 13 - Ændring af løbende bevilling

Forfatter:
AJ/PG
Date:
22-02-2022
Resume:
Læs mere om reglerne for, hvorvidt kommunen kan ændre eller stoppe en løbende bevilling.
Lang tekst:

Indrettelseshensyn ved ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling? Kan det ske med få ugers varsel, således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?


Hvornår kan der ske ændring af en løbende bevilling?

I en række tilfælde kan kommunen foretage en ændring af en bevilget løbende ydelse. Det vil normalt ske ved den årlige opfølgning, som foretages efter servicelovens § 148. Det kan ske f.eks.:

  • fordi borgeren orienterer kommunen om, at pågældendes situation har ændret sig væsentligt,
  • fordi der er kommet en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen, der ændrer praksis,
  • fordi der er sket ændringer i lovgivningen, eller
  • fordi kommunen har ændret sit serviceniveau på området.

Hvis kommunen ændrer en løbende bevilling

Når kommunen vil ændre en løbende bevilling, skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering, hvor det beskrives, hvilke faktorer der er lagt vægt på. Kommunen skal træffe afgørelse, og afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsen.


Berettigede forventninger og indrettelseshensynet

Når kommunen ændrer eller standser en løbende bevilling, skal borgeren have mulighed for at indrette sig på den nye situation.


Indrettelseshensynet og berettigede forventninger er ikke lovbestemte rettigheder, man som borger har, men begreber der har udviklet sig i praksis, og som Ankestyrelsen og domstole lægger vægt på, når der skal træffes afgørelser eller afsiges domme. Enkelte steder i den sociale lovgivning er der endvidere konkrete regler om afviklingsperioder m.v. 


Ankestyrelsen har i principafgørelse 231-10 inddraget indrettelseshensynet, da der var tale om en nedsættelse af tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42) og ikke helt ophør af tabt arbejdsfortjeneste. 


Af principafgørelse 231-10 fremgår blandt andet følgende:


”Ved nedsættelse af dækning for tabt arbejdsfortjeneste var der ret til fortsat fuld tabt arbejdsfortjeneste i en ind-retningsperiode på tre måneder. Ankestyrelsen lagde vægt på, at dækning for tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse til forsørgelse, som træder i stedet for mistet indtægt. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at dækningen for tabt arbejdsfortjeneste var blevet nedsat med 13½ time om ugen. Der var således tale om en betydelig nedsættelse af dækningen. ... Hjemmelen findes i praksis og i ulovbestemte hensyn til NN’s forventninger om en opretholdelse af den økonomiske kompensation i en periode, indtil hun har haft mulighed for at skaffe sig en erhvervsindtægt eller en anden forsørgelse. Der er efter praksis ved standsning og væsentlig ændring af andre ydelser også blevet givet et tilsvarende varsel, før ændringen har fået virkning.”


Indrettelseshensynet medførte således, at borgeren i stedet for delvist at miste ydelsen i løbet af meget kort tid, får udbetalt den hidtidige ydelse i 3 måneder mere.


Lovbestemt afviklingsperiode

Hvis tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42 frakendes og dermed helt ophører, skal kommunen, som udgangspunkt, udbetale hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 14 uger efter, at betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet. Det fremgår af § 17 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig lidelse.


Varslingsordning

Reglerne om varslingsordning fremgår af servicelovens § 3a. Ordningen betyder, at borgeren i en række tilfælde får mindst 14 uger til at indrette sig på, at en ydelse ændres eller helt bortfalder.


Varslingsordningen vedrører:

  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (§ 95),
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (§ 96),
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (§ 98),
  • frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (§§ 32 og 36),
  • frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42) og
  • frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (§ 114).

Hvis du er interesseret i at læse mere omkring lovgrundlaget og Ankestyrelsens principafgørelser, kan du læse mere på Retsinformation.dk


I dette Praksisnyt er henvist til:

Lov om social service (serviceloven) (nyt vindue)

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom (nyt vindue)


Ankestyrelsens principafgørelser:

231-10 om tabt arbejdsfortjeneste - nedsættelse - afviklingsperiode - handicappet barn (link åbner i nyt vindue)


Print eller download Praksisnyt 13 som pdf ved at klikke på print-ikonet.

Fil:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk