Praksisnyt og guides

Navn:

Lovguide - Tabt arbejdsfortjeneste

Forfatter:
Date:
01-01-2020
Resume:

Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.

Lang tekst:

Kan jeg selv passe mit barn med nedsat funktionsevne?

Hvem kan få?

Du har mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste til at passe dit barn, hvis: 

 • dit barn er under 18 år og har en nedsat funktionsevne eller en alvorlig lidelse, og
 • det er nødvendigt, at du passer barnet og derfor ikke kan arbejde som hidtil. Du eller barnets anden forælder kan være berettiget, også selv om I ikke lever sammen. Andre nærtstående, som barnet bor sammen med, kan også komme i betragtning.


Hvornår kan du modtage kompensation? 

Du er berettiget til kompensation, hvis for eksempel dit barn: 

 • har et stort plejebehov eller konstant skal være under opsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, 
 • ofte er vågent om natten og din nattesøvn dermed bliver afbrudt hyppigt, 
 • skal ledsages til nødvendig undersøgelse, behandling/indlæggelse, 
 • ikke kan benytte dagtilbud i fuldt omfang på grund af hyppig sygdom eller træthed, 
 • kræver dig fuldt ud, så du ikke kan foretage dig andet, mens barnet er der, for eksempel klare huslige opgaver – søskende. 

Der kan i særlige tilfælde gives kompensation til begge forældre samtidigt, f.eks. hvis I skal deltage i kurser vedr. barnets nedsatte funktionsevne, eller hvis barnet skal indlægges, og det er nødvendigt, at begge forældre er der.


Hvor mange timers kompensation? 

Der er ingen entydige regler for, hvor mange timers kompensation, du kan modtage. Det afgørende er, hvor mange timer der er nødvendige for at varetage pasningen. Normalt kan du dog kun modtage kompensation for maksimalt 37 timer om ugen. Men to forældre kan godt dele det bevilgede antal timer. Du kan modtage kompensation i en kort periode eller igennem en længere årrække.


Hvor meget får du udbetalt? 

Det har betydning for din udbetaling, om du har søgt tabt arbejdsfortjeneste før eller efter 1. januar 2011. 


Før 2011: Her er det grundprincippet, at kompensationen skal erstatte den løn, som du mister ved ikke at kunne arbejde som sædvanligt. Det er din seneste arbejdsindtægt, der er beregningsgrundlaget. 


Efter 2011: Der er et loft over hvor meget du kan få i kompensation. Det betyder, at du max. kan modtage 31.936 kr. brutto pr. måned eller årligt 383.232 kr. (2020 sats). Modtager du tabt arbejdsfortjeneste for et mindre antal timer end fuld tid, bliver du kompenseret med en timeløn, der svarer til den timeløn, som du vil have, hvis din månedsindtægt var på 31.936 kr. (2020 sats).


Bevillingstidspunkt 

Hvis kommunen vurderer, at du er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, vil du som udgangspunkt være berettiget til ydelsen fra det tidspunkt, hvor du har ansøgt.


Ophør af tabt arbejdsfortjeneste 

Tabt arbejdsfortjeneste er som udgangspunkt en løbende ydelse, som ikke kan tidsbegrænses, medmindre kommunen har lavet en aftale med dig herom. Tabt arbejdsfortjeneste ophører dog automatisk, hvis dit barn flytter hjemmefra eller fylder 18 år. 


Hvis kommunen træffer afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste, har du ret til en 14 ugers afviklingsperiode. Det betyder, at kommunen skal udbetale din tabte arbejdsfortjeneste i 14 uger efter, at betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet. 


Der er desuden indført pr. 1.1.2018 en varslingsperiode på 14 uger, gældende fra modtagelsen af afgørelsen. Hvis du ikke klager over afgørelsen løber varslingsperioden og afviklingsperioden parallelt. Klager du over afgørelsen til Ankestyrelsen, vil afviklingsperioden først begynde at løbe efter, at varslingsperioden er udløbet.


Nedsættelse af tabt arbejdsfortjeneste 

Reglerne om afviklingsperiode og varslingsperiode gælder ikke, når kommunen træffer afgørelse om at nedsætte din tabt arbejdsfortjeneste.


Dog kan du ved betydelig nedsættelse af din tabt arbejdsfortjeneste have ret til en indretningsperiode på 3 måneder, hvor din tabte arbejdsfortjeneste forsætter uændret.


Hvordan gør du? 

Ønsker du at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal det ske til kommunen, som træffer afgørelse om, hvorvidt du er berettiget. Det er en god ide at søge skriftligt og så konkret som muligt beskrive hverdagen sammen med barnet og de ekstra opgaver, der er i forbindelse med pasningen. Det kan også være en god ide at bede om en samtale med en sagsbehandler, så du får lejlighed til at fortælle om din hverdag med barnet og baggrunden for, at du søger. 


Sagsbehandleren skal sørge for, at der er de nødvendige oplysninger i sagen. Du skal inddrages i sagen, så din beskrivelse af barnets og familiens behov tages med i vurderingen. Ud over din egen beskrivelse kan der være behov for at indhente oplysninger fra lægen, hospitalet, daginstitutionen eller andre, der har et fagligt kendskab til dit barn. Spørg eventuelt, om der er yderligere oplysninger, du kan bidrage med. Sagsbehandleren vil herefter skulle vurdere, om du er berettiget til kompensation: Er dit barn omfattet af målgruppen? Er det nødvendigt, at dit barn passes hjemme af dig/jer? Kunne der være andre løsninger på pasnings- eller aflastningsbehovet? 


Herefter vil du modtage en afgørelse.


Vær særlig opmærksom på

Vær opmærksom på de konsekvenser, som det kan have for dig at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og efterspørg rådgivning fra sagsbehandleren herom. Og vær opmærksom på følgende forhold:

 • Hvis dit og barnets behov er kompensation på mindre end fuld tid - 37 timer - og du ikke kan få et job i de resterende timer, så er du ikke af den grund berettiget til yderligere kompensation. 
 • Hvis du forinden har haft en pensionsordning, kan du i nogen grad blive kompenseret for den også. Efterspørg rådgivning i din kommune. • Kommunens afgørelse om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal både indeholde en afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til kompensation og i hvilket omfang samt en afgørelse om beregningsgrundlaget. 
 • Hvis du får kompensation på deltid, og du mister dit deltidsjob, har du mulighed for at få en supplerende ydelse i 3 måneder, så du kan forsøge at finde et nyt deltidsjob i perioden. 
 • Hvis du modtager deltidskompensation og er fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse, vil du ikke kunne få supplerende dagpenge fra a-kassen. Hvis du modtager kompensation for mindre end 7 timer og er i stand til at arbejde 30 timer ugentligt, kan du i stedet vælge at blive deltidsforsikret. Kravet er dog, at du kan placere dine 30 timer inden for dit fags normale arbejdstid.
  Du har ret til at få dagpenge udbetalt fra din a-kasse, den dag du ikke længere modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog at: - du fortsat er medlem af a-kassen og - du før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste var berettiget til dagpenge (opfyldte beskæftigelseskravet). 
 • Beregningen af kompensationen sker som hovedregel på baggrund af en lønindtægt. Modtager du eksempelvis understøttelse fra a-kassen og overgår til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, vil beregning ske ud fra din sidste lønindtægt og ikke dagpengesatsen. 
 • Sparer du noget ved at modtage kompensation – for eksempel betaling til daginstitutionsplads eller transport, skal det modregnes i kompensationen. 
 • Hvis du har modtaget kompensation for fuld tid i en længere årrække og efterfølgende har svært ved at komme tilbage til dit hidtidige erhverv, kan du få rådgivning fra din sagsbehandler, som også kan henvise til det lokale jobcenter med henblik på støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvis du får afslag

Som udgangspunkt er det en god ide at bede om vejledning fra sagsbehandleren om andre muligheder for støtte, for eksempel aflastning, barnepige eller ledsager til barnet. 


Du har under alle omstændigheder krav på at få en begrundet afgørelse med klagevejledning fra kommunen. 


Bed altid om at få en afgørelse skriftligt. Afklar hvilke oplysninger og argumenter, kommunen har lagt til grund. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om du er enig eller uenig i afgørelsen og afklare, om du vil bruge din klagemulighed. 


I så fald skal du inden 4 uger sende din klage til kommunen, som skal vurdere, om man vil fastholde afgørelsen eller give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold i din klage, skal den sende klagen videre til behandling i Ankestyrelsen. Som udgangspunkt skal det ske inden 4 uger.


Yderligere rådgivning og oplysninger

Din kommune 

har pligt til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter. 

Lovinformation 

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside www.sm.dk eller på www.retsinformation.dk kan du finde reglerne om tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42) samt bekendtgørelsen og vejledningen hertil. 

Fagforeninger 

Hvis du er medlem af en fagforening, vil du ofte kunne hente støtte der. Mange fagforeninger har ansat socialrådgivere, der kan yde råd og vejledning for eksempel i forbindelse med et medlems sygedagpengesag, herunder kan være behjælpelige med at klage over afgørelser og om fornødent deltage i møder med myndigheden som bisiddere. 

Handicaporganisationer og foreninger 

Har du brug for at komme i kontakt med andre, der er i en tilsvarende situation, er der hjælp at hente i en af de mange organisationer på handicapområdet. Nogle af de store organisationer tilbyder også rådgivning til medlemmer. 

Borger.dk 

www.borger.dk er en god kilde til yderligere information omkring lov og regler på stort set alle områder af samfundslivet.


Download lovguiden som pdf:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk