Praksisnyt og guides

Navn:

Praksisnyt 58 - Flytning til en anden kommune

Forfatter:
DL
Date:
15-12-2022
Resume:
Læs mere om hvorvidt du beholder dine ydelser, når du flytter til en anden kommune.
Lang tekst:

Beholder en borger sine tildelte ydelser ved flytning til anden kommune?

I DUKH får vi en del henvendelser fra borgere, der står for at skulle flytte til en anden kommune. Det drejer sig ofte om, i hvilket omfang de kan regne med at kunne beholde deres handicapkompenserende ydelser, når de flytter. De er bekymret for, om de nu skal starte helt forfra i deres nye kommune med at ansøge om de forskellige ydelser, som de hidtil har modtaget.


Da der er forskellige regler for forskellige ydelser, er det ikke så ligetil at svare på spørgsmålene. I denne udgave af praksisnyt vil vi forsøge at komme omkring en række ydelsesområder, som DUKH jævnligt får spørgsmål omkring.


Udgangspunktet

Når en borger flytter fra en kommune til en anden, bliver tilflytningskommunen opholdskommune jf. retssikkerhedsloven § 9 og bliver som udgangspunkt også den kommune, som har pligt til at yde hjælp.


Når tilflytningskommunen skal vurdere, om borgeren fortsat skal have den hjælp, som borgeren fik i fraflytningskommunen, kan der ske ændringer i hjælpen, for eksempel fordi tilflytningskommunen har et andet serviceniveau (tilflytningskommunen skal selvfølgelig overholde servicelovens krav om en individuel og konkret vurdering m.v.).


Reglerne er bl.a. omtalt i et svar til Folketingets Socialudvalg af den 21.5.2014. Her er det anført:


”Hvis den hjælp, som borgeren modtog i fraflytningskommunen, er en løbende bevilling, er det ministeriets opfattelse, at borgeren beholder hjælpen, som fraflytningskommunen hidtil har ydet, indtil tilflytningskommunen selv har truffet afgørelse om hjælp til borgeren. Herved sikres det, at borgeren ikke i forbindelse med flytningen står med et udækket hjælpebehov i forhold til den hjælp, der er omfattet af den løbende bevilling.”


Merudgiftsydelse efter serviceloven § 41 og § 100

En borger, der modtager løbende ydelser som merudgiftsydelse efter serviceloven § 41 (børn) eller merudgiftsydelse efter serviceloven § 100 (voksne), har ret til at få udbetalt merudgiftsydelsen uden afbrydelser - også når borgeren flytter fra en kommune til en anden. Det fremgår af principafgørelse 122-09, hvor det også er anført:


”Det skulle ikke komme borgeren til skade, at kommunerne ikke kunne blive enige om hvem, der skulle betale ydelsen.”


Det fremgår også af afgørelsen, at tilflytningskommunen skulle fortsætte med at udbetale merudgiftsydelsen, der var fastsat af fraflytningskommunen, indtil tilflytningskommunen selv havde truffet ny afgørelse om merudgifter.


Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 42 er også en løbende ydelse, der skal udbetales uden afbrydelse af tilflytningskommunen. Se svaret til Folketingets udvalg af den 21.5.2014. Fra sidstnævnte svar:


”Men det er som nævnt ministeriets opfattelse, at alle løbende bevillinger fortsætter ved flytning til en anden kommune, indtil tilflytningskommunen har truffet afgørelse om hjælp. Som eksempler på andre løbende bevillinger kan nævnes ledsageordning og tabt arbejdsfortjeneste.”


Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Efter serviceloven § 96 b, stk. 1 gælder det, at flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter §§ 95 eller 96, skal fraflytningskommunen, uanset reglerne i retssikkerhedsloven § 9, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil tilflytningskommunen har truffet afgørelse om tilskud efter §§ 95 eller 96.


Hjælpemidler

De nærmere regler for medtagelse af hjælpemidler m.v. til en tilflytningskommune er omtalt i vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder:


”16. Ved flytning til en anden kommune medtages bevilgede hjælpemidler, som der fortsat er behov for. Dette gælder også hjælpemidler ydet som udlån. Der sker ikke et videresalg til tilflytningskommunen, men kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen underrettes om bevillingen af hjælpemidler og forbrugsgoder. Kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen er forpligtet til at føre tilsyn og afholde udgifter i forbindelse med eventuelle reparationer. … . Hvis et hjælpemiddel er ydet som udlån, skal det tilbageleveres til den oprindelige kommune uden omkostninger for borgeren eller for kommunalbestyrelsen i den oprindelige kommune (f.eks. fragtomkostninger). Det vil sige, at kommunalbestyrelsen i borgerens nye opholdskommune betaler udgifterne ved tilbageleveringen.”


Specialundervisning m.v.

Efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gælder det, at flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal kommunen sørge for, at tilflytningskommunen snarest og senest inden 4 uger fra flytningen underrettes.


Det gælder ligeledes, at underretningen skal indeholde en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand. Tilflytningskommunen skal tage kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand (§ 16).


Revalidering

Tilflytningskommunen har som aktuel opholdskommune pligt til at yde hjælp til revalidenden.


Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 135, stk. 3, at


”flytter en person, der er i et revalideringsforløb til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud.


Den planlagte indsats skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.”


Forrevalidering

Har en person en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune. Jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 135, stk. 2.


Fleksjob

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123, stk. 4 bevarer personer, der er ansat i fleksjob, ret til fleksløntilskuddet ved flytning til en anden kommune.


Personer, der er ansat i fleksjob før 1.1.2013 bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune jf. beskæftigelseslovens § 123, stk. 4. - dog § 135 hvis du er ansat i et fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013.


Ledighedsydelse

Efter lov om aktiv socialpolitik § 74 a, stk. 8 bevarer personer, der modtager ledighedsydelse, retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.


Efter lov om aktiv socialpolitik § 74 a, stk. 9 har personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, ret til ledighedsydelse, hvis de generelle betingelser for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt.


Ressourceforløbsydelse

Efter lov om aktiv socialpolitik § 68, stk. 8 og § 69 j, stk. 13 bevarer personer, der modtager ressourceforløbsydelse, retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune.


Førtidspension

Førtidspension tilkendt før 2003: Efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 41, stk. 4 skal pensionisten oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.


Førtidspension tilkendt efter de gamle regler fra før 2003 kan ikke frakendes.


Førtidspension tilkendt efter 2003: Efter pensionsloven § 41, stk. 4 skal pensionisten oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om flytning. Ved flytning til en anden kommune her i landet skal henvendelse om fortsat udbetaling ske til tilflytningskommunen.


Tilflytningskommunen skal på samme måde som fraflytningskommunen løbende kontrollere, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for modtagelse af førtidspension, ligesom borgeren har en forpligtelse til at orientere kommunen om ændringer, der kan have betydning for retten til førtidspension.


Invaliditetsydelse

Invaliditetsydelse bevares ved flytning til ny kommune. Denne ydelse er en pensionsydelse, og den bevares ved flytning til en anden kommune.


Borgeren flytter under sagsbehandlingen m.v.

I nogle tilfælde sker det, at en borger ansøger om en ydelse, men under kommunens sagsbehandling flytter til en ny kommune. Spørgsmålet er så, hvem der skal færdigbehandle ansøgningen.


Det er DUKH’s vurdering, at hvis en borger efter ansøgningen er indgivet, men inden afgørelse er truffet, opgiver sin bopæl og tager varigt ophold i den nye kommune, vil sagen skulle overgives til behandling i den nye kommune, som pligten til at yde hjælp nu påhviler. Det er derfor DUKH’s opfattelse, at det vil være tilflytningskommunen, der har pligt til at færdigbehandle ansøgningen.


Se evt. også principafgørelse 108-15, hvoraf fremgår, at det er aktuel opholdskommune, som skal behandle en hjemvist sag, som tidligere opholdskommune har truffet afgørelse i.


Afrunding

Løbende ydelser skal som hovedregel fortsat udbetales ved flytning af tilflytningskommunen, indtil tilflytningskommunen selv har truffet afgørelse om hjælp til tilflytteren. Der er dog undtagelser herfra.


Derfor er det vigtigt for den enkelte borger i forbindelse med flytning at søge rådgivning om, hvordan reglerne er for de relevante ydelser. Under alle omstændigheder kan det være en god idé at kontakte de berørte myndigheder i rimelig tid inden flytningen. 


Hvis du er interesseret i at læse mere omkring lovgrundlaget og Ankestyrelsens principafgørelser, kan du læse mere på Retsinformation.dk


I dette Praksisnyt er henvist til:

Retssikkerhedsloven (nyt vindue)

Lov om social service (serviceloven) (nyt vindue)

Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder (nyt vindue)

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (nyt vindue)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Lov om en aktiv socialpolitik (nyt vindue)

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension (nyt vindue)

Lov om social pension (nyt vindue)

Svar til Folketingets Socialudvalg af 21.5.2014 (nyt vindue)


Ankestyrelsens principafgørelser:

122-09 (link åbner i nyt vindue)

108-15 (link åbner i nyt vindue)


Print eller download Praksisnyt 58 som pdf ved at klikke på print-ikonet.

Fil:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk