Selvhjælp

Navn:

Rehabiliteringsteam

Text:
Her kan du finde oplysninger om rehabiliteringsteamet og møderne i rehabiliteringsteamet.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvad er et rehabiliteringsteam, og hvilke sager behandles?

Tekst:

Kommunen er ifølge lovgivningen forpligtet til at have et rehabiliteringsteam. I rehabiliteringsteamet sidder flere af teamets medlemmer og taler med borgeren om dennes sag, således at alle aspekter i sagen kommer frem. Formålet er, at sagen bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet skal ifølge lovgivningen sammensættes tværfagligt med repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger, såsom beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. I sager, hvor borgeren er under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse eller hvor det ellers er relevant, skal også uddannelsesområdet være repræsenteret i rehabiliteringsteamet. En sundhedskoordinator fra regionen skal ligeledes være repræsenteret i rehabiliteringsteamet.


Hovedreglen er, at borgeren deltager i mødet med rehabiliteringsteamet sammen med sin sagsbehandler. Dog kan mødet afholdes uden borgeren, såfremt kommunen vurderer det åbenbart formålsløs, at arbejdsevnen kan udvikles.


Rehabiliteringsplanens forberedende del skal udarbejdes førend sagen behandles i rehabiliteringsteamet.


Rehabiliteringsteamet skal afgive en fyldestgørende indstilling, førend der kan træffes afgørelser i kategori 3 sygedagpengesager, i sager om jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og førtidspension. Kommunen kan vælge at andre sager skal behandles i rehabiliteringsteamet.


Der er nogle undtagelser for visse typer af førtidspensionssager, som ikke skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam. Reglerne herfor er trådt i kraft pr. 1.6.2016. Det drejer sig om sager, hvor;

  • kommunen konkret vurderer, at det er åbenbart formålsløst at udvikle på arbejdsevnen
  • borgeren har søgt førtidspension på det foreliggende grundlag og kommunen konkret vurderer, at der ikke er tvivl om, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension.

Rehabiliteringsteamet skal drøfte og ved deres indstilling pege på, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er relevante at iværksætte, for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet kan også pege på iværksættelse af ressourceforløb og skal herunder pege på, hvilken støtte og opfølgning der er relevant. 

Overskrift:

Hvem sidder i rehabiliteringsteamet?

Tekst:

Rehabiliteringsteamet består af personer fra forskellige forvaltninger, som kigger helhedsorienteret på borgerens sag, med henblik på at iværksætte indsatser, der kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Borgeren deltager som udgangspunkt i mødet med rehabiliteringsteamet. Kategori 3 sygedagpengesager, sager om jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og førtidspension skal behandles i rehabiliteringsteamet, førend kommunen kan træffe afgørelse.

Overskrift:

Rehabiliteringsteamet har ikke kompetence til at afgøre en sag

Tekst:

Rehabiliteringsteamet kan alene indstille til afgørelse, dvs. rehabiliteringsteamet har ingen beslutningskompetence. Det er således kommunen, der på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling og rehabiliteringsplanens forberedende del træffer afgørelse. Såfremt kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen foreligges teamet igen til revurdering, inden der træffes endelig afgørelse, dvs. kommunen kan godt træffe en anden afgørelse end indstillingen, som rehabiliteringsteamet har udarbejdet. 

Overskrift:

Principafgørelser

Tekst:

Principafgørelse 26-14: "Borgeren kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling, men borgeren kan derimod klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over kommunens afgørelse."


Principafgørelse 78-19: "Borgeren skal deltage i møde med rehabiliteringsteam, såfremt sagen skal genforelægges, hvis kommunen ikke agter at følge rehabiliteringsteamets første indstilling. Undtagelse herfra er, hvis det er åbenbart formålsløs at udvikle borgerens arbejdsevne."


"Når borgeren er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, skal borgeren som udgangspunkt deltage i rehabiliteringsteamets møde. Udeblivelse kan medføre sanktion i udbetalingen af ydelser efter de gældende regler for ydelser."


"Kommunen skal skelne mellem tilfælde, hvor borgerens manglende deltagelse i mødet skyldes uvilje, og tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage i mødet, for eksempel sygdom."


"Borgeren skal som hovedregel deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet. Det betyder, at borgeren ikke kan lade sig repræsentere på mødet i rehabiliteringsteamet af en partsrepræsentant. Det er kun i det tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, at sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet uden borgerens deltagelse."

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30
OBS. Grundet skærpede Corona-restriktioner, sidder DUKHs konsulenter hjemme og tager imod opkald. Telefonnumrene vil hver dag fremgå af vores hjemmeside forside under Ring til os.


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk