Selvhjælp

Navn:

Tabt arbejdsfortjeneste - samspil med andre ydelser

Text:
Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning i forhold til samspillet mellem tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste eller barselsorlov

Tekst:

Tabt arbejdsfortjeneste kan komme i betragtning når følgende betingelser omkring barnet er til stede:

 • Lidelsen skal være kronisk eller langvarig
 • Lidelsen skal være indgribende i dagligdagen
 • Det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene der passer barnet.

Kommunen vurderer på baggrund af blandt andet lægeoplysninger, hvorvidt betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt.


Hvis betingelserne er til stede i dit barns første leveår, vil du efter den almindelige barsel eller den tvungne del af barslen, have mulighed for at vælge mellem tabt arbejdsfortjeneste og udvidet barselsorlov. Kommunen skal vejlede dig om disse muligheder.

Overskrift:

Påvirker en "ny" barsel tabt arbejdsfortjeneste?

Tekst:

Hvis du uændret passer dit ældste barn på fuld tid, har du som udgangspunkt fortsat ret til tabt arbejdsfortjeneste, selv om du føder endnu et barn.


Ankestyrelsen har i principafgørelsen C-28-01 truffet afgørelse om, at "der fortsat er ret til kompensation ift et handicappet barn, når en person føder et rask barn, såfremt personen fortsat passer det handicappede barn på fuld tid".

Overskrift:

Dagpengeret efter tabt arbejdsfortjeneste

Tekst:

Når A-kassen skal vurdere om en person er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, skal A-kassen sikre sig at personen opfylder nogle betingelser.


To af betingelserne for at opnå ret til arbejdsløshedsdagpenge, er:

 • Medlemskravet (§ 53, stk. 1),
 • Beskæftigelseskravet (§ 53, stk. 2).

Medlemskravet indebærer, at man som hovedregel skal have været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 1 år, før man kan modtage arbejdsløshedsdagpenge.


Beskæftigelseskravet indebærer, at medlemmet skal dokumentere en indtægt indenfor de seneste 3 år. Fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, skal dokumentere en indtægt på mindst 228.348 kr. (2018-niveau), deltidsforsikrede en indtægt på 152.232 kr.(2018-niveau).


Den omtalte periode på 3 år, kaldes også optjeningsperioden. Den bruges til at finde ud af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Det vil sige, at indtægten skal findes indenfor denne periode.


Optjeningsperioden kan forlænges i to situationer

Tabt arbejdsfortjeneste modtaget udover de første 2 år:

Optjeningsperioden kan forlænges ”ud over 2 år” med den resterende periode, hvor der er ydet støtte til passe et handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, jf § 53, stk. 18.


Tabt arbejdsfortjeneste modtaget indenfor de første 2 år:

Optjeningsperioden kan også forlænges ”med indtil 2 år”, jf. § 53, stk. 17

Optjeningsperioden forlænges med følgende perioder:

 1. perioder med sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer
 2. perioder med barselsdagpenge 
 3. perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn
 4. perioder med støtte til pasning af nærtstående døende
 5. perioder med dagpenge i den forlængede dagpengeperiode

Bemærk at det kun er de nævnte perioder der kan udløse en forlængelse og at der ikke kan forlænges med mere end i alt 2 år. Det betyder at:

 • perioder på ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse forlænger ikke optjeningsperioden
 • der maksimalt kan undlades at medregne én periode på 2 år. Har modtageren eksempelvis haft én barsels-, én syge- og én periode med tabt arbejdsfortjeneste i forlængelse af hinanden, vil der udelukkende kunne forlænges med en periode på maksimalt 2 år – og ikke 2 år pr. begivenhed.

Eksempel på de to forlængelsesbestemmelser

Et medlem, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år, vil efter begge forlængelsesmuligheder kunne forlænge sin optjeningsperiode med hele den faktiske periode på tabt arbejdsfortjeneste.  


Har medlemmet modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 18 år kan:

 • optjeningsperioden forlænges efter 2. bestemmelse med indtil 2 år (§53 stk. 17). Det betyder med de første 2 år.
 • optjeningsperioden forlænges efter 1. bestemmelse med alt ud over 2 år (§ 53 stk. 18). Det betyder med de sidste 16 år.

Optjeningsperioden kan sammenlagt forlænges med 18 år. Med andre ord, kan der ses bort fra hele perioden med tabt arbejdsfortjeneste.


For at kunne opfylde beskæftigelseskravet vil det afgørende være den 3-årige optjeningsperiode, der ligger forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Medlemmet skal indenfor denne 3-årige periode, kunne dokumentere det indtægtskrav, der gælder for fuldtids- eller deltidsforsikrede.


Er der i den 3-årige periode andre forhold end afholdelse af tabt arbejdsfortjeneste, som eksempelvis en syge- eller barselsperiode, kan optjeningsperioden ikke forlænges yderligere. Dette er nærmere beskrevet under ”tabt arbejdsfortjeneste modtaget indenfor de første 2 år”. Det er typisk årsagen til, at modtagere at tabt arbejdsfortjeneste kan miste deres dagpengeret.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge

Tekst:

Som udgangspunkt kan du ikke modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og feriegodtgørelse efter ferieloven samtidigt. Kompensationen skal derfor normalt stoppes i den periode, hvor du får udbetalt feriepenge. Dette gælder dog ikke, hvis feriegodtgørelsen eller ferietillæg udbetales som følge af feriehindring. Når feriegodtgørelse udbetales som følge af en feriehindring, har der ikke været afholdt ferie. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal derfor ikke nedsættes med sådanne udbetalinger. Det fremgår af principafgørelse 11-15.


Vedr. feriehindring:

Fra principafgørelse 11-15: "Det fremgår af ferielovens § 38, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren. Det fremgår endelig af § 17, stk. 1, nr. 15 i bekendtgørelse om ferie, at særlige forhold efter ferielovens § 38 er pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven."

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge og ferietillæg

Tekst:

Ferieloven gælder ikke for modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. I stedet er du berettiget til et "tillæg til ferieformål", den dag du enten helt ophører med at modtage tabt arbejdsfortjeneste - eller får færre timers tabt arbejdsfortjeneste.


En person, der går fra fuldtids til deltids tabt arbejdsfortjeneste, skal have udbetalt et tillæg på 12,5 % af den ydelse, man har modtaget i det forudgående kalenderår. Dog kun for det antal timer, som du ikke længere bliver kompenseret for. Kommunen skal tilsvarende beregne 12,5 % af ydelsen i det kalenderår, hvor ydelsen stoppes eller nedsættes.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge

Tekst:

Hvis man modtager tabt arbejdsfortjeneste og bliver ude af stand til at varetage pasningen af barnet på grund af egen sygdom, kan man have ret til sygedagpenge.


Man skal dog opfylde beskæftigelseskravet og de generelle betingelser i sygedagpengeloven.


Sygedagpengene beregnes efter de samme regler som dagpenge til lønmodtagere i job. Modtog du arbejdsløshedsdagpenge, før du fik bevilget tabt arbejdsfortjeneste, vil sygedagpengekontoret bede dig om at skaffe dokumentation fra a-kassen., om hvilken dagpengesats du ville være berettiget til ved ledighed. Det vil være samme sygedagpengesats, du i så fald er berettiget til.


Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil to år, hvor der er ydet tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at perioden på tabt arbejdsfortjeneste betragtes som en "død periode" og beskæftigelseskravet derfor skal opgøres på baggrund af forholdene umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor du startede med at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.


Har du en "aktuel ret" til arbejdsløshedsdagpenge, vil du på baggrund af dette opfylde beskæftigelseskravet (se i den forbindelse Ankestyrelsens principafgørelser 100-15, 228-10 og 63-12).


Var du før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste uden job eller dagpenge fra en a-kasse, vil du ikke være berettiget til sygedagpenge.

Opfylder man ikke betingelserne for sygedagpenge, har man mulighed for at søge kontanthjælp.


Selve pasningsbehovet kan søges dækket, f.eks. ved at den anden forælder overtager tabt arbejdsfortjeneste i en periode - eller via aflastnings- og hjemmepasningsordninger. Dette skal afklares i samråd med sagsbehandleren i kommunen.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed

Tekst:

Hvis du fortsætter med tabt arbejdsfortjeneste, efter at du er blevet ledig, er beregningen af den uændret, dvs. den er fortsat fastsat på baggrund af din tidligere løn.


Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge fra a-kassen, medmindre du modtager tabt arbejdsfortjeneste i så begrænset et omfang, at du alligevel står fuldt ud til rådighed ift. a-kassen. Se således Vejledning nr. 9007 pkt. 253.


Du vil i en 3 måneders periode, fra du bliver ledig fra dit deltidsjob, kunne få en dagpengelignende ydelse fra kommunen efter servicelovens § 43. Se således børn og unge-vejledningen pkt. 258-261.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og SU

Tekst:

Som udgangspunkt kan man ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) til et fuldtidsstudie og samtidig modtage tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.


Ankestyrelsen har i principafgørelsen C-40-06 vurderet, at der ikke kunne udbetales tabt arbejdsfortjeneste til en ansøger, som var tilmeldt fuldtidsstudie og modtog SU. Begrundelsen var, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at der var tale om et indtægtstab som følge af barnets funktionsnedsættelse.

Der foreligger ikke yderligere principafgørelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste og SU. Det kan derfor ikke på forhånd udelukkes, at der kan være situationer, hvor man kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste.


Den tidligere juridiske hotline i Ankestyrelsen har givet et vejledende svar om problemstillingen:

"Personer, der er under uddannelse og modtager SU kan ... godt modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til et fritidsjob, som pågældende har måttet opgive for at passe et handicappet barn i hjemmet. Vi henviser i den forbindelse til ovennævnte principafgørelse C-40-06."


SU og offentlig støtte

Bemærk reglerne om SU og offentlig støtte jf. reglerne i § 2 i lov om statens uddannelsesstøtte. Du kan ikke få SU i måneder, hvor du får andre former for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. 

Overskrift:

Mindre udbetalt på tabt arbejdsfortjeneste end på kontanthjælp?

Tekst:

Som hovedregel skal der ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages udgangspunkt i en egentlig lønindtægt - enten en man har haft tidligere, eller en man formodes at kunne få, hvis man endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet.


I særlige tilfælde, kan beregningsgrundlaget – når man overgår fra denne ydelse - svare til kontanthjælp. Det har Ankestyrelsen truffet afgørelse om i principafgørelsen 169-10.


I sådanne tilfælde bliver du imidlertid dårligere stillet end på din hidtidige kontanthjælp, fordi kommunen trækker AM bidrag, uden at beregningsgrundlaget er forhøjet tilsvarende.


Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse

Det fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom § 8, stk. 3, at hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er bruttoydelse, "hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag". Kommunen skal altså i følge bekendtgørelsen trække AM bidrag.

Spørgsmålet er bare om det lovgivningsmæssigt har været hensigten at stillet personer, der overgår fra kontanthjælp, dårligere, så de reelt bliver "underkompenseret". Det mener DUKH umiddelbart ikke, men der ligger ingen principafgørelser fra Ankestyrelsen, der præcis omhandler denne situation. Derfor vil de i en sådan situation give mening at påklage afgørelsen om beregningen af tabt arbejdsfortjeneste.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob

Tekst:

Du kan godt modtage tabt arbejdsfortjeneste, når du er i fleksjob, såfremt du opfylder de generelle betingelser for tabt arbejdsfortjeneste.


Ankestyrelsen har i et svar på deres tidligere juridiske hotline skrevet følgende:

”Vi kan i tilknytning hertil også oplyse, at det forhold, at man er ansat i fleksjob heller ikke er til hinder for, at man samtidig hermed kan modtage tabt arbejdsfortjeneste i det omfang det foreneligt med de skånebehov, som begrunder, at man er bevilget fleksjob.”


Der er ikke nærmere beskrevet i lovgivningen - og der foreligger ej heller praksis fra Ankestyrelsen - i forhold til, hvorledes tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes, når man er i fleksjob. DUKH kan derfor ikke udtale sig nærmere om, hvorvidt den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra timerne (og derved lønnen du modtager fra arbejdsgiveren), eller om den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra flekslønstilskuddet, som du modtager fra kommunen.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering

Tekst:

Revalidering kan evt. bevilges, hvis tabt arbejdsfortjeneste ophører. Har man modtaget tabt arbejdsfortjeneste igennem mange år og dermed langvarigt været væk fra arbejdsmarkedet, vil det som regel betyde, at man har mistet kvalifikationer i forhold til sit fag eller arbejdsområde. Her tænkes primært på situationer, hvor man har haft fuldtids tabt arbejdsfortjeneste igennem mange år. Hvis du nu ikke længere modtager tabt arbejdsfortjeneste, bør muligheden for revalidering undersøges og jobcentret inddrages i sagen. Se mere i vejledning nr. 3 til serviceloven, hvor du kan læse om rådgivning ved ophør af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42, i pkt. 252.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og indefrosne feriepenge

Tekst:

Hvis du har modtaget fuld tabt arbejdsfortjeneste i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, vil du ikke have indefrosne feriepenge til gode.


Hvis du har modtaget delvis tabt arbejdsfortjeneste og delvis ferieberettiget lønindkomst i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, vil du have indefrosne feriepenge til gode, i det omfang du har modtaget ferieberettiget lønindkomst.


Hvis du har modtaget hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste i april 2020, vil du få udbetalt et engangstilskud på 1.000 kr. skattefrit som ikke modregnes i den tabte arbejdsfortjeneste.


Indefrosne feriepenge er betinget af, at du var lønmodtager i hele eller dele af perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.  Du var som udgangspunkt lønmodtager, hvis du var ansat i et tjenesteforhold med lønindkomst. Det er arbejdsgiveren der indberetter det optjente beløb, som svarer til ca. 12,5% af den ferieberettiget løn i nævnte periode.


Tabt arbejdsfortjeneste er ikke ferie berettiget lønindkomst, men en offentlig forsørgelsesydelse, hvor der beregnes tillæg til ferieformål. Tillæggene til ferieformål er ikke feriepenge og ferietillæg i ferielovens forstand, og man vil i praksis ikke direkte kunne sammenligne ydelserne efter de to regelsæt.


Det gælder generelt, at engangstilskuddet på 1.000 kr. og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 ikke må påvirke, hvor meget du kan få i offentlige ydelser. Men det er ikke konkret beskrevet i reglerne omkring udbetaling af indefrosne feriepenge, hvilken betydning det vil have ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.


Hvis du er i tvivl om, om udbetaling af indefrosne feriepenge betyder noget for din tabte arbejdsfortjeneste, skal du kontakte den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30
OBS. Grundet skærpede Corona-restriktioner, sidder DUKHs konsulenter hjemme og tager imod opkald. Telefonnumrene vil hver dag fremgå af vores hjemmeside forside under Ring til os.


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk