Selvhjælp

Navn:

Førtidspension før 2003

Text:
Du kan her finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Tidsfrist og ansøgning om højere førtidspension

Tekst:

En førtidspensionist, hvor førtidspensionen er ansøgt/tilkendt før 1/1-03, har ret til at afprøve mulighederne for at få tilkendt en højere pension.


Ansøgningen skal behandles efter de regler, der var gældende på tilkendelsestidspunktet, det vil sige den gamle "Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv." i dette svar kaldet pensionsloven.


Sagsbehandlingen skal tydeliggøre, hvilke ændringer i de helbredsmæssige eller sociale forhold, der kan være indtruffet siden seneste afgørelse. Der tages udgangspunkt i den tidligere pensionssag suppleret med nye oplysninger.


Uddybning

Når en borger søger om forhøjelse af sin førtidspension, skal kommunen jf. pensionslovens § 24 vurderer, om det er muligt at forbedre borgerens arbejdsevne.


Denne vurdering danner baggrund for en afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om forhøjelse. Kommunen kan sige ja eller nej til at påbegynde sagen.

Hvis kommunen siger ja, påbegyndes sagen og behandles efter reglerne i pensionsloven. Datoen for sagens påbegyndelse skal meddeles borgeren.


Kommunen skal oplyse borgeren om klagemulighed både på:

  • Afgørelsen om hvorvidt kommunen finder grundlag for at påbegynde sagen
  • Datoen for sagens påbegyndes.

Hvis kommunen træffer afgørelse om at påbegynde sagen, skal kommunen jf. lovens § 24. stk. 3 træffe en afgørelse om forhøjelse senest 3 mdr. efter datoen for sagens påbegyndelse.


Søg i god tid

Vær opmærksom på, at din alder sætter grænser for muligheden for forhøjelse. Du kan således ikke få forhøjet din pension til højeste førtidspension, når du er over 60. Sørg derfor at søge i god tid. Læs mere i § 14 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.


Der er ikke i pensionsloven en frist for, hvor lang tid kommunen må bruge, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt sagen skal påbegyndes som om forhøjelsessag. Men når og hvis kommunen beslutter det, skal man træffe en afgørelsen om forhøjelse senest tre måneder efter.


Klagemuligheder

Klage over afgørelser i pensionssagen kan påklages til Ankestyrelsen. Klage over, at sagen ikke behandles så hurtigt som muligt kan påklages til kommunens ledelse/borgmesteren.

Overskrift:

Invaliditetsydelse og overgang til fleksydelse

Tekst:

OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003


Retten til invaliditetsydelse tilkendt efter den "gamle" pensionslovs § 21 bevares ved overgangen til fleksydelse og også ved overgang til efterløn.

Følgende fremgår af den "gamle" pensionslovs § 44 stk. 1:


"§ 44. Pension tilkendt efter § 14, stk. 1-3, og invaliditetsydelse tilkendt efter § 21, stk. 1, kan ikke frakendes, og der kan ikke ske overflytning til en lavere pensionsform, jf. dog stk. 4."


Ankestyrelsen præciserer praksis i principafgørelse 22-10:


”Der var ikke hjemmel til, at en person kunne frakendes invaliditetsydelse, når personen overgik til fleksydelse. Der blev lagt vægt på, at der ikke i førtidspensionsloven er udtrykkelig hjemmel til at frakende invaliditetsydelsen ved overgang til fleksydelse, og at den tidligere generelle regel om frakendelse af invaliditetsydelse, hvis betingelserne ikke var opfyldt, blev ophævet ved lov nr. 446 af 9. juni 2008”


Bemærk:

Ovenstående er ikke gældende for personer, der har fået bevilget invaliditetsydelse jf. lovens § 21, stk. 2 pga. høreskade. Her kan invaliditetsydelsen frakendes, hvis betingelserne for at modtage den ikke længere er opfyldt jf. lovens § 44, stk. 3.

Overskrift:

Bistandstillæg på efterløn

Tekst:

(OBS: dette spørgsmål omhandler førtidspension efter reglerne gældende før 2003)


Bistandstillægget er afhængigt af funktionsnedsættelsen - og deraf behovet for bistand fra andre. Bistandstillægget frakendes, hvis behovet ændrer sig, men ændring i arbejdssituationen og forsørgelsesgrundlaget har ingen betydning for betingelserne for bistandstillægget. Se evt. Ankestyrelsens principafgørelse om bistandstillæg til svagsynet (P-2-04).


Bemærk: bistandstillæg er en ydelse, som kun kan tilkendes folk, der er omfattet af pensionsloven fra før 2003, dvs. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Bistandstillægget er omtalt i lovens § 16.

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk