Selvhjælp

Navn:

Rehabiliteringsteam

Text:
Her kan du finde oplysninger om rehabiliteringsteamet og møderne i rehabiliteringsteamet.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvad er et rehabiliteringsteam, og hvilke sager behandles?

Tekst:

Kommunen er ifølge lovgivningen forpligtet til at have et rehabiliteringsteam. I rehabiliteringsteamet sidder flere af teamets medlemmer og taler med borgeren om dennes sag, således at alle aspekter i sagen kommer frem. Formålet er, at sagen bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet skal ifølge lovgivningen sammensættes tværfagligt med repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger, såsom beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. I sager, hvor borgeren er under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse eller hvor det ellers er relevant, skal også uddannelsesområdet være repræsenteret i rehabiliteringsteamet. En sundhedskoordinator fra regionen skal ligeledes være repræsenteret i rehabiliteringsteamet.


Hovedreglen er, at borgeren deltager i mødet med rehabiliteringsteamet sammen med sin sagsbehandler. Dog kan mødet afholdes uden borgeren, såfremt kommunen vurderer det åbenbart formålsløs, at arbejdsevnen kan udvikles.


Rehabiliteringsplanens forberedende del skal udarbejdes førend sagen behandles i rehabiliteringsteamet.


Rehabiliteringsteamet skal afgive en fyldestgørende indstilling, førend der kan træffes afgørelser i kategori 3 sygedagpengesager, i sager om jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og førtidspension. Kommunen kan vælge at andre sager skal behandles i rehabiliteringsteamet.


Der er nogle undtagelser for visse typer af førtidspensionssager, som ikke skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam. Reglerne herfor er trådt i kraft pr. 1.6.2016. Det drejer sig om sager, hvor;

  • kommunen konkret vurderer, at det er åbenbart formålsløst at udvikle på arbejdsevnen
  • borgeren har søgt førtidspension på det foreliggende grundlag og kommunen konkret vurderer, at der ikke er tvivl om, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension.

Rehabiliteringsteamet skal drøfte og ved deres indstilling pege på, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er relevante at iværksætte, for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet kan også pege på iværksættelse af ressourceforløb og skal herunder pege på, hvilken støtte og opfølgning der er relevant. 

Overskrift:

Rehabiliteringsteamet har ikke kompetence til at afgøre en sag

Tekst:
Rehabiliteringsteamet kan alene indstille til afgørelse, dvs. rehabiliteringsteamet har ingen beslutningskompetence. Det er således kommunen, der på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling og rehabiliteringsplanens forberedende del træffer afgørelse. Såfremt kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen foreligges teamet igen til revurdering, inden der træffes endelig afgørelse, dvs. kommunen kan godt træffe en anden afgørelse end indstillingen, som rehabiliteringsteamet har udarbejdet. 
Overskrift:

Rehabiliteringsplan

Tekst:
Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsdokument, som skal være med til at beskrive din arbejdsevne. Rehabiliteringsplanen indeholder to dele – en forberedende del og en indsatsdel.


Forberedende del

Den forberedende del skal anvendes i alle sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet og endvidere i afgørelser om revalidering. Dvs. at der lovgivningsmæssigt er krav om, at rehabiliteringsplanens forberedende del anvendes ved  kategori 3 sygedagpengesager, sager om jobafklaringsforløb, revalidering, fleksjob, løntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og ressourceforløb. Endvidere skal planens forberedende del anvendes ved sager om førtidspension, uanset om der er tale om ansøgning på det foreliggende grundlag eller ej. Kommunen kan vælge at benytte den forberedende del i andre sager.


Rehabiliteringsplanens forberedende del består af to elementer:


1) Forberedelsesskema:
Kommunen skal i samarbejde med borgeren udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, og dette vil typisk ske gennem samtale mellem sagsbehandler og borgeren. Forberedelsesskemaet skal være beskrivende og dokumenterende og skal som hovedregel ifølge lovgivningen indeholde følgende emner:
  • Erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder borgerens CV
  • Personlige ressourcer, herunder familie, netværk m.v.
  • Borgerens beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer i forhold til at komme i job eller uddannelse
  • Fremtidige ønsker til job og uddannelse
  • Helbredssituation, herunder oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling samt alle relevante helbredsmæssige oplysninger med dokumentation i form af lægeattester m.v., som allerede foreligger hos kommunen
  • Vurdering af helbredets betydning for job- og uddannelsesmuligheder, og
  • Hidtidige forsørgelseshistorik med udgangspunkt i kommunens foreliggende oplysninger.
Endvidere skal forberedelsesskemaet indeholde oplysninger, om hvilke indsatser der har været iværksat for at bringe borgeren nærmere arbejdsmarkedet og herunder borgerens og kommunens opfattelse af indsatsernes virkning. Forberedelsesskemaet fremgår i en skabelon på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. (Der åbner et nyt vindue).


2) Den praktiserende læges vurdering:
Kommunen skal indhente vurdering fra borgerens praktiserende læge í forhold til vurdering af borgerens helbred i relation til arbejdsmarkedet. Der er dog visse undtagelser hertil. Ved førtidspensionssager, hvor borgeren har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag og i de førtidspensionssager kommunen behandler uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet fordi kommunen vurderer at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, skal der ikke indhentes vurdering fra egen læge. Det samme gør sig gældende for sager om jobafklaringsforløb og sygedagpengesager, hvor borgeren er visiteret til kategori 3.


I alle andre sager der skal forelægges rehabiliteringsteamet, skal der indhentes en vurdering fra borgerens praktiserende læge.


Lægens vurdering skal ske på baggrund af en konsultation med borgeren. Der foreligger en lægeattest, som lægen skal anvende ved vurderingen. Lægeattesten kan ses på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. (åbner et nyt vindue).


Forberedelsesskemaet og den praktiserende læges vurdering udgør således samlet rehabiliteringsplanens forberedende del.


Indsatsdelen

Rehabiliteringsplanens indsatsdel skal anvendes, når en borger bevilges et ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller indsats i sygedagpengesager visiteret til kategori 3. Der tilknyttes en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som sammen med borgeren udarbejder rehabiliteringsplanens indsatsdel. Indsatsdelen skal indeholde borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan for den tværfaglige indsats der skal iværksættes.


Rehabiliteringsplanens indsatsdel bliver dermed en plan for den samlede indsats som borgeren skal have.


Indsatsdelen i rehabiliteringsplanen kan dog erstattes af en "helhedsorienteret plan". Helhedsorienteret plan er en mulighed, som kommunen kan vælge at tilbyde borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, hvor der lovgivningsmæssigt skulle udarbejdes flere planer på tværs af forskellige sektorer. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde borgeren en helhedsorienteret plan, og borgeren har ret til at sige "nej tak" til, at der anvendes helhedsorienteret plan.


Afrunding og klage

Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsdokument som danner grundlag for kommunens afgørelse. Rehabiliteringsplanen har i sig selv ikke status af en afgørelse. Rehabiliteringsplanen er et sagsbehandlingsværktøj og et styrings- og koordineringsredskab. Borgeren kan derfor ikke klage over, hverken rehabiliteringsplanens forberedende del eller rehabiliteringsplanens indsatsdel.


Borgeren kan klage over indholdet i rehabiliteringsplanens indsatsdel. Det betyder at borgeren kan klage over jobcenterets afgørelser om tilbud og aktiviteter, som fremgår af indsatsdelen. Jobcenterets afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen. 
Overskrift:

Principafgørelser

Tekst:

Principafgørelse 26-14: "Borgeren kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling, men borgeren kan derimod klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over kommunens afgørelse."


Principafgørelse 78-19: "Borgeren skal deltage i møde med rehabiliteringsteam, såfremt sagen skal genforelægges, hvis kommunen ikke agter at følge rehabiliteringsteamets første indstilling. Undtagelse herfra er, hvis det er åbenbart formålsløs at udvikle borgerens arbejdsevne."


"Når borgeren er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, skal borgeren som udgangspunkt deltage i rehabiliteringsteamets møde. Udeblivelse kan medføre sanktion i udbetalingen af ydelser efter de gældende regler for ydelser."


"Kommunen skal skelne mellem tilfælde, hvor borgerens manglende deltagelse i mødet skyldes uvilje, og tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at deltage i mødet, for eksempel sygdom."


"Borgeren skal som hovedregel deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet. Det betyder, at borgeren ikke kan lade sig repræsentere på mødet i rehabiliteringsteamet af en partsrepræsentant. Det er kun i det tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, at sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet uden borgerens deltagelse."

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk