Selvhjælp

Navn:

Ressourceforløb

Text:
Du kan her finde oplysninger om de regler, der gælder i forhold til et ressourceforløb.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvad er et ressourceforløb?

Tekst:
Hvis du har komplekse problemer ud over ledighed, som gør, at du er i risiko for at komme på førtidspension, skal kommunen tilbyde dig et ressourceforløb.

Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes (beskæftigelsesindsatslovens § 112, stk 2).

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb, der kan bestå af flere forskellige indsatser med det formål at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme i arbejde (herunder fleksjob) eller uddannelse. Ressourceforløb tilkendes især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig, tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Men det kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Kommunen skal dog vurdere, at alle relevante muligheder i den ordinære beskæftigelseslovgivning er udtømte, før der kan tilkendes et ressourceforløb.
Overskrift:

Ansøgning

Tekst:
Det fremgår af principafgørelse 83-15, at en borger kan ansøge om et ressourceforløb, men at kommunen skal se borgerens ansøgning i lyset af alle de muligheder, der findes for hjælp til forsørgelse og udvikling med henblik på, at borgeren fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. 

Fra afgørelsen:
"Kommunen kan ikke afvise at behandle borgerens ansøgning om hjælp med den begrundelse, at borgeren ikke kan ansøge om et ressourceforløb. Borgeren har ikke krav på, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om ressourceforløb, da der ikke er hjemmel i reglerne om ressourceforløb til at se bort fra den helhedsvurdering, der efter reglerne skal foretages i forbindelse med en ansøgning om hjælp. Kommunen skal kun forelægge sagen for rehabiliteringsteamet og behandle sagen med henblik på ressourceforløb i de tilfælde, hvor der er noget, der taler for, at borgeren er i målgruppen for et ressourceforløb. Der henvises til principafgørelse 6-14 om forelæggelse for rehabiliteringsteamet og udarbejdelse af rehabiliteringsplan."
Overskrift:

Varighed og indhold

Tekst:
Et ressourceforløb varer mindst 1 år og højest 5 år. Hvis du er under 40 år kan kommunen tilbyde dig flere på hinanden følgende ressourceforløb. Hvis du er over 40 år, kan du også blive tilbudt flere ressourceforløb, hvis du ønsker det og kommunen er enig. Indholdet i et ressourceforløb kan bl.a. være virksomhedspraktik, kurser, brobygning til uddannelse, mentorstøtte, motion, misbrugs- og psykologbehandling, hjælp til boligproblemer og socialpædagogisk bistand, udredning mm.
Overskrift:

Forsørgelse

Tekst:
Du vil under ressourceforløbet modtage ressourceforløbsydelse. Du har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og ægtefælles/samlevers formue og indtægtsforhold. Ressourceforløbsydelsen svarer til kontanthjælpssatsen for forsørgere/ikke forsørgere over 25 år (dog er der andre satser for hjemmeboende under 25 år). Hvis du modtager sygedagpenge forud for visitation til ressourceforløbet, svarer ressourceforløbsydelsen til dine sygedagpenge, indtil du ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Herefter vil du få ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælp. Hvis du modtager ledighedsydelse forud for visitation til ressourceforløbet, svarer ressourceforløbsydelsen til din hidtidige ydelse. Hvis du modtager førtidspension forud for visitation til ressourceforløbet, fortsætter du med at modtage din førtidspension.
Overskrift:

Gennemgående og koordinerende sagsbehandler

Tekst:
Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler (g&k-sagsbehandler) til personer, der deltager i et ressourceforløb. G&k-sagsbehandleren skal sammen med dig udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel, varetage den løbende opfølgning og koordinering af indsatsen og bistå dig med at gennemføre rehabiliteringsplanen.
Overskrift:

Sagsgang

Tekst:
Grundlaget for en afgørelse om ressourceforløb består af rehabiliteringsplanens forberedende del.

Den koordinerende sagsbehandler skal i samarbejde med dig udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del. Herefter forelægges planen på et møde i rehabiliteringsteamet, hvor du og din sagsbehandler deltager. Rehabiliteringsteamet indstiller til kommunen, om du skal have et ressourceforløb og peger på mulige indsatser, der kan indgå i ressourceforløbet. Det er kommunen, der træffer afgørelse i din sag. 


Rehabiliteringsplanens forberedende del skal altid udarbejdes, før sagen kan behandles i rehabiliteringsteam. 
Ankestyrelsen har i to principafgørelser behandlet problemstillinger omkring rehabiliteringsplan.

Principafgørelse 6-14: Her fremgår det, at kommunen er forpligtet til at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, når sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet.

Principafgørelse 21-14: Her fremgår det, at en mangelfuld rehabiliteringsplan kan medføre, at en afgørelse er ugyldig. Det fremgår, at LÆ 265 – praktiserende læges vurdering skal indhentes før behandling af sagen i rehabiliteringsteamet, og at denne vurdering ikke kan erstattes af anden læges vurdering.

Det betyder, at der i din sag skal udarbejdes en ny rehabiliteringsplan eller opdateres den allerede foreliggende, hvis sagen skal genbehandles i rehabiliteringsteamet. Der skal endvidere indhentes en LÆ 265 – praktiserende læges vurdering.


Efter mødet skal den koordinerende sagsbehandler skal i samarbejde med dig udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. Dette skal sikre at planen er afstemt med dig og i videst mulig omfang fremstår meningsfuld og realistisk og med et arbejdsmarkedsrettet sigte. Overskrift:

Klageadgang

Tekst:
Du kan ikke klage over rehabiliteringsplanen, hverken den forberedende del eller indsatsdelen, da den er et sagsbehandlingsværktøj. Du kan derimod klage over de forskellige indsatser/tilbud, som indgår i indsatsdelen, efter de almindelige bestemmelser om klageadgang. Det fremgår af LAB § 204.
Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk