Selvhjælp

Navn:

Revalidering

Text:

Herunder kan du få en introduktion til reglerne om revalidering.


Du kan her finde svar på en række af de spørgsmål, som vi ofte møder i  vores rådgivning i forhold til sager om revalidering.

Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvad er revalidering?

Tekst:

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og herunder økonomisk hjælp (revalideringsydelse eller løn), som kan bidrage til, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Dette fremgår af beskæftigelsesindsatslovens §142.


Det er således afgørende for at være berettiget til revalidering, at du har væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne, således at der er behov for en støtte/hjælp for at du kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Man kan ikke på forhånd sige, hvilke faktorer der giver grundlag for revalidering, da det er ud fra en konkret og individuel vurdering (som Jobcenteret foretager), at man vurderer en persons arbejdsevne. Der kan være tale om både sociale, fysiske og/eller psykiske vanskeligheder der kan gøre, at en person er berettiget til revalidering pga. begrænsninger i arbejdsevnen.

Overskrift:

Korteste vej til beskæftigelse

Tekst:
Revalidering bygger på princippet om: ”kortest vej til beskæftigelse”. Det betyder, at planen med revalideringen skal sigte på, at den gennemføres på så kort tid som muligt, således at du kommer i beskæftigelse hurtigst muligt. I praksis betyder det også, at såfremt at revalidering på f.eks. 3 måneders uddannelse kan medføre, at du er opkvalificeret eller kompenseret, således at det muliggør tilbagevenden til arbejdsmarkedet, så vil du ikke være berettiget til længere forløb, selvom du f.eks. ønsker eller ville være bedre stillet med en længere uddannelse på 3 år. Udgangspunktet for revalidering er, at du så hurtigt som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Revalideringsydelse og derved planen kan som udgangspunkt ydes i max. 5 år. Der kan dog være undtagelser, hvis der er helt specielle forhold ved revalidenden der gør sig gældende, at revalideringen tilrettelægges udover de 5 år.
Overskrift:

Hvad kan du få støtte til?

Tekst:

Revalidering er som tidligere skrevet erhvervsrettede aktiviteter, og kan derfor bestå af flere forskellige aktiviteter, som:

  • Uddannelsesforløb (forudsættes  gennemført indenfor normeret tid)
  • arbejdsprøvning
  • afklarende foranstaltninger
  • optræningsforløb hos arbejdsgivere med helt eller delvis tilskud og
  • hjælp til selvstændig virksomhed

Alle aktiviteterne er erhvervsrettede og har til formål at optræne eller opkvalificere, således  at du får mulighed for at blive eller genindtræde på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for indsatsen, som skal iværksættes, er, at aktiviteten/tilbuddet tilpasses dine forudsætninger og behov for støtte. Det fremgår af lovgivningen, at der skal tages hensyn til dine egne ønsker om fremtidig beskæftigelse, men afgørende er, at der er tale om ”korteste vej til beskæftigelse”. Endvidere skal der ved fastlæggelse af beskæftigelsesmålet i revalideringen (fastsættes i ”Min plan”) sigtes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder efter endt revalidering. 

Overskrift:

Revalideringsydelse

Tekst:

Revalideringsydelse er én blandt andre former for økonomisk hjælp, som du kan modtage, når du er under revalidering. Andre former for økonomisk hjælp under revalideringsperiode kan være helt eller delvis løntilskud, særlig støtte, støtte til at etablere selvstændig virksomhed, integrationsydelse og tillægsydelser.


Hvor meget du modtager i revalideringsydelse afhænger af forskellige kriterier bl.a. om du er over eller under 30 år, har forsørgerpligt overfor børn, er hjemmeboende, har visse psykiske lidelser m.fl. Du kan se de specifikke kriterier i § 71 i lov om aktiv socialpolitik.

Overskrift:

Forrevalidering

Tekst:

Hvis det endnu ikke er fastlagt, hvad din revalidering skal sigte imod, dvs. beskæftigelsesmålet ikke er fastlagt, kan du blive omfattet af forrevalidering.


Forrevalidering betyder, at du i perioden bliver afklaret og evt. opkvalificeret gennem forbedring af skolekundskaber, således at du senere kan gennemføre en egentlig revalidering. Der er ingen tidsbegrænsning på forrevalideringsperioden; men perioden skal altid være så kort som mulig. Under forrevalideringsperiode modtager du som udgangspunkt dit hidtidige forsørgelsesgrundlag f.eks. sygedagpenge eller kontanthjælp.

Overskrift:

Rehabiliteringsplanens forberedende del

Tekst:
Kommunen skal - førend de træffer afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til revalidering - udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del.
Hvis kommunen træffer afgørelse om ændring, forlængelse eller ophør af revalidering, kan kommunen – i det omfang det vurderes relevant – anvende planens forberedende del. 
Når der er tale om revalideringssager, er der ikke et lovkrav om, at sagen bliver behandlet af rehabiliteringsteam.
Overskrift:

”Min plan”

Tekst:
Når målet for din revalidering er fastlagt, skal der udarbejdes ”Min plan”. ”Min plan” skal indeholde beskrivelse af mål og fremtidige muligheder for forbedring af beskæftigelse på ordinære vilkår og herunder evt. uddannelsesmål. Jobcentret er forpligtet til at følge op på planens indhold under revalideringsperioden.
Overskrift:

Forlængelse af revalideringsperioden

Tekst:
Der er en række forhold, som gør, at revalideringsperioden og derved ydelsen kan forlænges, såfremt det undervejs viser sig at være behov derfor. Det er forhold, som medfører, at du som revalidend ikke kan gennemføre den fastsatte ”Min plan” pga. din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, eller der kan være helt specielle forhold der kan gøre sig gældende. Det kan også være forhold som manglende mulighed for pasning af børn, sygdom, barsel, sorgorlov eller andre særlige forhold, der medfører, at revalideringsplanen midlertidigt forsinkes pga. forhold ved revalidenden. Det afgørende er, at der er tale om forhold som forsinker planen midlertidigt, og således ikke medfører, at der er tale om, at revalidenden ikke kan gennemføre planen.
Overskrift:

Udgangspunktet for revalidering er fuldtid og ordinære vilkår

Tekst:
Formålet med revalidering er at bringe borgeren i stand til at opnå størst mulig grad af selvforsørgelse. Det betyder, at udgangspunktet er arbejde på fuldtid, men hvor dette ikke er muligt, er målet, at man opnår størst grad af selvforsørgelse på trods af begrænsningerne i arbejdsevnen. Det betyder, at udgangspunktet vil være, at revalideringen skal bringe borgeren ind eller tilbage på arbejdsmarkedet på fuldtid, men hvor dette ikke er muligt, uanset indsats, kan revalidering godt sigte mod nedsat tid (fortsat ordinære vilkår) eller fleksjob.
Overskrift:

Revalidering når man er i fleksjob

Tekst:
Det er muligt at bevilge revalidering, såfremt man er i fleksjob. Det afgørende er også her, at man har begrænsninger i arbejdsevnen, som medfører, at der er behov for en revalideringsmæssig indsats, for at man kan fortsat kan varetage et fleksjob.
Overskrift:

Vær særlig opmærksom på

Tekst:

Under revalideringsperiode skal man være opmærksom på, at der er krav i forhold til anden indtjening mv. (et eksempel er, at kommunen nedsætter en evt. revalideringsydelse, hvis du har indtægt for mere end 12.000 - læs mere herom i lov om aktiv socialpolitik § 73f og 73g).


Herudover skal du opmærksom på, at du kan søge om dækning af nogle af udgifterne i forbindelse med revalideringen. Du kan søge råd og vejledning herom ved Jobcenteret.

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk