Selvhjælp

Navn:

Alvorligt syge børn

Text:
Du kan her finde oplysninger om regler og rammer i forhold til pasning af alvorligt syge børn.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Personkreds

Tekst:

Der kan ydes dagpenge til forældre til alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens § 26, når;

 1. Barnets sygdom skønnes at vare 12 dage eller mere
  (Enlige forsørgere er dog undtaget fra dette krav, hvis barnet er hospitalsindlagt)
 2. Ansøgeren opfylder beskæftigelseskravet i barselslovens kapitel 6.
  (Se nærmere under punktet ”beskæftigelseskrav”)

Forældre med alvorligt syge børn har ret til dagpenge, når barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 sammenhængende dage eller mere. Der skal være tale om et sygdomsforløb, som sammenhængende skønnes at vare i 12 dage eller mere. De 12 dage regnes fra sygdomsperiodens start. Det er sygdommens længde, der er afgørende for, om barnet er omfattet af bestemmelsen og ikke sygdommens art - se i den forbindelse principafgørelse 23-15.


Behandles eller plejes barnet i hjemmet, kan det i visse tilfælde sidestilles med ophold på sygehus. Den behandlende læge skal udfærdige en attest, hvori det skønnes at behandling i hjemmet sidestilles med et hospitalsophold og at det er lægeligt forsvarligt. Se i den forbindelse Ankestyrelsens principafgørelser 238-11 og 239-11.


Børneloven anerkender alene far, mor og medmor som forældre til et barn. Andre personer, fx stedforældre eller bedsteforældre, er derimod ikke omfattet af den berettigede personkreds. Se i den forbindelse Ankestyrelsens principafgørelse 15-22. 


Særligt om enlige forsørgere:

For enlige forsørgere gælder der lempeligere regler. Enlige forsørgere der har ret til ordinært børnetilskud efter børnetilskudslovens § 2, nr. 1 eller 2. har ret til dagpenge, hvis barnet er indlagt på hospital, selv om opholdet varer mindre end 12 dage.


Hvis barnet derimod behandles / plejes i hjemmet, skal det normale varighedskrav om 12 dage være opfyldt.Overskrift:

Beskæftigelseskrav

Tekst:

For at have ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal du opfylde det såkaldte beskæftigelseskrav for lønmodtagere og selvstændige.


Lønmodtagere:

Som lønmodtager har du ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark: 

 • hvis du de sidste 4 afsluttede kalendermåneder, har arbejdet mindst 160 timer. Desuden skal du i mindst 3 af månederne have arbejdet mindst 40 timer om måneden.
 • hvis du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller anden ydelse der træder i stedet
 • hvis du indenfor den seneste måned har afsluttet en erhvervsuddannelse af mindst 18 måneders varighed.

 • hvis du er elev i en lønnet praktik, som er reguleret ved lov
 • hvis du er ansat i fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
      

Selvstændige

som selvstændig har du ret til barselsdagpenge når: 

 • Du indenfor de sidste 12 måneder har været selvstændig og du i mindst 6 af månederne har arbejdet over 18,5 timer om ugen
 • Du skal have arbejdet mindst 18,5 timer om ugen, i den måned der leder op til fraværet

Hvis du har været selvstændig i mindre end 6 måneder, regnes perioder som lønmodtager også med. 

Er du selvstændig erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70 g i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, har du ret til dagpenge, selvom beskæftigelseskravet ikke er opfyldt.


Særligt i forhold til personer der tidligere har modtaget tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87 eller plejevederlag efter servicelovens § 120 samt dagpenge til pasning ved alvorligt syge børn

Når Udbetaling Danmark skal vurdere, om beskæftigelseskravet er opfyldt, skal de se bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 87 og plejevederlag efter § 120 i serviceloven eller perioder, hvor du tidligere er ydet dagpenge til pasning ved alvorligt syge børn efter barselslovens § 26. Denne regel gælder såvel lønmodtagere som selvstændige. 


Overskrift:

Dokumentation af arbejdstidsnedsættelse

Tekst:

Lønmodtager:

Det er naturligvis en forudsætning for udbetaling af dagpenge, at ansøger enten helt ophører med lønarbejde eller delvis nedsætter arbejdstiden til under 37 timer pr. uge i forbindelse med barnets sygdom.


Selvstændigt erhvervsdrivende:

For selvstændige erhvervsdrivende er det også en forudsætning for udbetaling af dagpenge, at ansøger enten helt ophører med arbejdet eller delvis nedsætter arbejdstiden. Her gælder det dog, at arbejdstiden skal nedsættes med mindst halvdelen for at ansøger er berettiget til dagpenge. Det betyder, at hvis en selvstændig erhvervsdrivende har genoptaget arbejdet i mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer, kan der ikke udbetales dagpenge, jf. bekg. § 4


Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller ydelser, der træder i stedet for arbejdsløshedsdagpenge:

For denne persongruppe gælder, at de i samråd med deres a-kasse kan fritages for rådighedsforpligtelse/aktivering i den periode, hvor der udbetales dagpenge efter § 26 i stedet for arbejdsløshedsdagpenge.

Overskrift:

Ansøgning

Tekst:

Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn efter barselslovens § 26 skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselslovens § 31. Indgives anmodningen efter denne frist, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen.


Ved særlige undskyldende forhold kan der dog gives dispensation fra fristen.

Overskrift:

Mulighed for deling mellem forældrene

Tekst:

Det er forældrene selv der afgør, hvem af dem der skal ansøge om dagpenge efter § 26. Hvis begge forældre nedsætter deres arbejdstid, kan der dog højest udbetales samlede dagpenge svarende til højeste dagpengebeløb. Denne regel kan kun i ganske særlige tilfælde fraviges, eks. i det tilfælde hvor barnets sygdom er så alvorlig, at det skønnes rimeligt, at begge forældre er sammen med barnet.


Kan forældrene ikke blive enige om, hvordan dagpengene skal fordeles, må Udbetaling Danmark træffe en afgørelse efter de retningslinjer, der gælder ved fordeling af retten til barselsdagpenge under forældreorlov jf. afsnit 5.2 i Vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge.

Overskrift:

Forholdet til arbejdsgiver

Tekst:

Forældre, der har ret til dagpenge efter § 26, har ikke en decideret ret til orlov fra arbejdet. Hvorvidt en arbejdstager helt eller delvis kan få fri fra sit arbejde, vil derfor bero på en individuel eller kollektiv aftale med arbejdsgiver eventuel med hjælp fra din fagforening. Ønsker din arbejdsgiver ikke at give dig orlov i forbindelse med pasning af dit alvorligt syge barn, vil vi derfor anbefale dig at kontakte din fagforening.

Overskrift:

Ophør og varighed

Tekst:

Retten til dagpenge ophører fra det tidspunkt, hvor barnet er rask eller barnet fylder 18 år.


Retten til dagpenge ophører endvidere efter barselslovens § 26 stk. 5, når der er ydet dagpenge i 52 uger indenfor de forudgående 18 kalendermåneder.


Retten til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn er uafhængig af retten til barselsdagpenge i øvrigt og modregnes således ikke i de perioder, hvor der er ret til barselsdagpenge.

Overskrift:

Afgrænsning til tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87

Tekst:

Børn, der er omfattet, af lovens § 26, kan samtidig være eller blive omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov.


Der kan dog kun udbetales ydelser efter den ene af bestemmelserne. Forældre må i disse tilfælde vælge regelsæt. Kommunen har en forpligtelse til at rådgive og vejlede herom.


Generelt adskiller § 26 i barselsloven sig fra § 87 i barnets lov ved følgende:

 • § 26 i barselsloven gives på baggrund af alvorlig sygdom (det er dog ikke sygdommens art, men sygdommens længde, der er afgørende for om barnet er omfattet bestemmelsen). Barnets lov § 87 gives på baggrund af, at barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • § 26 er begrænset til, at sygdommen skal vare 12 dage eller mere (for enlige endda mindre end 12 dage), hvorimod § 87 kræver en indgribende langvarig eller kronisk lidelse
 • Som udgangspunkt betinges § 26 af, at barnet har behov for ophold på sygehus eller hvad der kan sidestilles hermed. Hvorimod § 87 betinges af, at barnet forsørges i eget hjem (hvilket dog ikke betyder at barnet ikke kan være indlagt på sygehus)
 • •§ 26 kompenserer indtægtstabet op til højeste dagpengesats. § 87 kompenserer som udgangspunkt det indtægtstab, som forældre har ved at opgive lønnet arbejde - dog kun op til et fastsat maksimum
Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk