Selvhjælp

Navn:

Dagtilbud - børnehave og SFO

Text:
Du kan her finde svar på en række af de spørgsmål, som vi i vores rådgivning ofte møder i forhold til sager om dagtilbud.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvilke kriterier er der for behandlingsmæssig friplads?

Tekst:

Til forældre med børn, der har

  1. et betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
  2.  som optages i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige grunde,

skal kommunen give et behandlingsmæssigt fripladstilskud på 50 procent. Tilskuddet gives som udgangspunkt med 50 procent af forældrebetalingen efter fradrag af et eventuelt økonomisk fripladstilskud.
 

Ankestyrelsen har i principafgørelse 47-19 præciseret, at behandlingsmæssige grunde skal forstås således, ”at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer.”
 

Nedsættelse af forældrebetalingen sker på grundlag af en konkret vurdering af, om begge kriterier er opfyldte. Dette er en vurdering, sagsbehandleren skal foretage. Berettigelse til betalingsnedsættelsen vil derfor være fra det tidspunkt, hvor ovenstående kriterier er opfyldte.
 

Kommunen må ikke ved vurderingen lægge vægt på forældrenes økonomiske forhold eller, hvorvidt den arbejdsmæssige situation gør, at barnet har et pasningsbehov.
 

Det skal understreges, at kommunen ikke kan kræve en forudgående ansøgning for at nedsætte forældrebetalingen - se således 47-19.

Kommunen skal selv ifølge forvaltningsloven vejlede om de muligheder, der er i lovgivningen for støtte. Dette gælder også, når en forælder henvender sig om barnets optagelse i dagtilbud.

Overskrift:

50 eller 100 procent tilskud til SFO-plads

Tekst:
Når SFO'en er oprettet efter folkeskoleloven, gælder det, at fripladstilskuddet beregnes ud fra folkeskolelovens § 50, stk. 2, og der kan dermed ydes 50 procent fripladstilskud. Det samme gælder, hvis barnet har ophold i tilbud efter dagtilbudsloven.
 
Er tilbuddet derimod oprettet efter barnets lov § 82, kan der ydes der 100 procent behandlingsmæssig fripladstilskud jf. betalingsbekendtgørelsen vedrørende særlige dagtilbud.
 
Fripladstilskuddet fastsættes ud fra typen af det tilbud, som et barn med betydelig og varig funktionsnedsættelse er optaget i. Det fremgår bl.a. af principafgørelse 47-19.
 
Det er op til kommunen at beslutte, om det konkrete tilbud skal gives i en SFO efter folkeskoleloven, i et dagtilbud eller i et særligt dagtilbud efter barnets lov § 82. Det kan klageinstanserne ikke ændre på.
 

Forskellen på behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads

Behandlingsmæssig friplads
Hvis kommunen har bevilget en behandlingsmæssig friplads, skal det vurderes, om der er basis for at give et økonomisk tilskud, hvis f.eks. husstandsindkomsten er lav. Her vurderer kommunen kun indtægten og altså ikke familiens udgifter.
 
Socialpædagogisk friplads
Hvis der i stedet er tale om en socialpædagogisk friplads, skal kommunen vurdere både barnets socialpædagogiske behov, pasningsbehov og familiens rådighedsbeløb, hvilket indbefatter, at kommunen foruden indtægt også skal vurdere udgifter. 
Overskrift:

Kan man få behandlingsmæssig friplads på SFO på privatskole?

Tekst:

Tilskuddet følger ikke med, såfremt man vælger et SFO-tilbud på en privatskole oprettet efter friskolelovens bestemmelser.
 

Folkeskoleloven indeholder en bestemmelse i § 50, stk. 2, hvorefter reglerne - fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling - også finder anvendelse ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud ved ophold i SFO'er i folkeskoler. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. indeholder imidlertid ikke en tilsvarende bestemmelse, og der kan derfor ikke i medfør af dagtilbudsloven ydes tilskud, hvis barnet er optaget i SFO på en privatskole.
 

Friskolelovens § 23 giver dog mulighed for, at kommunen kan vælge at yde tilskud til at nedbringe blandt andet forældrenes egenbetaling for SFO.
 

Klageadgang

Afgørelser om fripladstilskud kan påklages til Ankestyrelsen (se evt. folkeskolelovens § 51, stk. 6).

Overskrift:

Har forældre klageadgang over omfanget af støttetimer i dagtilbud?

Tekst:

Forældre har ikke klageadgang på afgørelser om støttetimer efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2.
 

Barnets forælder kan dog klage til kommunalbestyrelsen, hvis de oplever, at den støtte, barnet er tildelt i dagtilbuddet, ikke imødekommer barnets behov. Barnets forældre kan desuden rette henvendelse til Tilsynet, hvis ikke de mener, kommunen overholder lovbestemmelsen om støtte i dagtilbud.
 

Dagtilbudslovens § 4, stk. 2, er en generel bestemmelse om kommunens forpligtelse til at sikre, at børn og unge, der har behov for støtte, tilbydes en sådan støtte i dagtilbuddet. Det fremgår af lovforslaget med bemærkninger til dagtilbudslovens § 4, stk. 2 (2006/1 LSF 170), at det er institutionskommunens serviceniveau, der er afgørende for typen og omfanget af den støtte, som barnet tilbydes. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2, er således en bestemmelse, som forpligter kommunen inden for rammerne af kommunens serviceniveau at yde støtte til børn og unge, som har behov herfor i dagtilbud.
 

Forældre kan ikke i medfør af bestemmelsen konkret ansøge om støtte til deres børn i dagtilbuddet, og kommunen kan ikke i medfør heraf konkret bevilge støtte til forældrene til et barn i dagtilbud. Det er den pågældende institution, der søger om støtte. Institutionen kan i forbindelse med ansøgningen anmode om forældrenes bemærkninger og vurdering. Det er Visitationsudvalget i kommunen, der herefter bevilger støtten til institutionen på baggrund af den samlede børnegruppes behov for pædagogisk støtte. Det fremgår af bevillingen, at institutionen har klageadgang, samt at forældrene ikke kan påklage afgørelsen, da indsatsen er rettet mod institutionen.


 

Uanset det forhold, at kommunens afgørelse indirekte vedrører (dit barn) i forhold til den støtte, som er bevilget i (barnets) dagtilbud, er du med henvisning til ovenstående ikke part i sagen og med adgang til at klage over kommunens afgørelse.
 

Hvis man som forældre mener, at kommunen ikke overholder reglerne i dagtilbudsloven, er der mulighed for at rette henvendelse til Tilsynet i Ankestyrelsen.

Tilsynet i Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder reglerne for offentlige myndigheder. Tilsynet er ikke en klageinstans og beslutter derfor selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.” 

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk