Selvhjælp

Navn:

Tabt arbejdsfortjeneste - samspil med andre ydelser

Text:
Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning i forhold til samspillet mellem tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser.
Sub:
FAQ:
Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste eller barselsorlov

Tekst:
Tabt arbejdsfortjeneste kan komme i betragtning når følgende betingelser omkring barnet er til stede:
  • Lidelsen skal være kronisk eller langvarig
  • Lidelsen skal være indgribende i dagligdagen
  • Det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene der passer barnet.
Kommunen vurderer på baggrund af blandt andet lægeoplysninger, hvorvidt betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt.

Hvis betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt vil du være berettiget hertil, når du ikke længere har ret til barselsorlov med fuld løn.

Hvis du opfylder betingelserne i begge love, har du således valgfrihed mellem hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og barselsdagpenge.
Kommunen skal vejlede dig om disse muligheder.

Hvis der derimod er tale om, at du i forvejen er bevilget tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid for ældre barn og du uændret passer dette barn på fuld tid, har du som udgangspunkt fortsat ret til tabt arbejdsfortjeneste, selv om du føder endnu et barn.

Ankestyrelsen har i principafgørelsen C-28-01 truffet afgørelse om, at "der fortsat er ret til kompensation ift et handicappet barn, når en person føder et rask barn, såfremt personen fortsat passer det handicappede barn på fuld tid".


Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed

Tekst:

Hvis du fortsætter med tabt arbejdsfortjeneste, efter at du er blevet ledig, er beregningen af den uændret, dvs. den er fortsat fastsat på baggrund af din tidligere løn.


Du skal dog være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få dagpenge fra a-kassen. 


Vejledningen beskriver situationen således: 


Hvis en borger, der modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven for et antal timer om ugen, anmoder om at få arbejdsløshedsdagpenge, skal arbejdsløshedskassen vurdere, om den pågældende står fuldt ud til rådighed, herunder vil kunne overtage arbejde på almindelige vilkår.


Ofte er dét forhold, at borgeren modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, en indikator på, at den pågældende ikke kan stå fuldt ud til rådighed, da den tabte arbejdsfortjeneste jo gives netop, fordi borgeren forudsættes at have et løn- eller indtægtstab som følge af, at pågældende ikke kan arbejde på fuld tid, fordi han eller hun skal passe sit barn i et antal timer om ugen.


Du vil i en 3 måneders periode, fra du bliver ledig fra dit deltidsjob, kunne få en dagpengelignende ydelse fra kommunen efter barnets lov § 88. 

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og SU

Tekst:
Som udgangspunkt kan man ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU) til et fuldtidsstudie og samtidig modtage tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87.

Ankestyrelsen har i principafgørelsen C-40-06 vurderet, at der ikke kunne udbetales tabt arbejdsfortjeneste til en ansøger, som var tilmeldt fuldtidsstudie og modtog SU. Begrundelsen var, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at der var tale om et indtægtstab som følge af barnets funktionsnedsættelse.
Der foreligger ikke yderligere principafgørelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste og SU. Det kan derfor ikke på forhånd udelukkes, at der kan være situationer, hvor man kan være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste.

Den tidligere juridiske hotline i Ankestyrelsen har givet et vejledende svar om problemstillingen:
"Personer, der er under uddannelse og modtager SU kan ... godt modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til et fritidsjob, som pågældende har måttet opgive for at passe et handicappet barn i hjemmet. Vi henviser i den forbindelse til ovennævnte principafgørelse C-40-06."


Overskrift:

Mindre udbetalt på tabt arbejdsfortjeneste end på kontanthjælp?

Tekst:
Som hovedregel skal der ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages udgangspunkt i en egentlig lønindtægt - enten en man har haft tidligere, eller en man formodes at kunne få, hvis man endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet.

I særlige tilfælde, kan beregningsgrundlaget – når man overgår fra denne ydelse - svare til kontanthjælp. Det har Ankestyrelsen truffet afgørelse om i principafgørelsen 169-10.

I sådanne tilfælde bliver du imidlertid dårligere stillet end på din hidtidige kontanthjælp, fordi kommunen trækker AM bidrag, uden at beregningsgrundlaget er forhøjet tilsvarende.


Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse

Det fremgår af Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom § 8, stk. 3, at hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er bruttoydelse, "hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag". Kommunen skal altså i følge bekendtgørelsen trække AM bidrag.

Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge

Tekst:
Som udgangspunkt kan du ikke modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87 og feriegodtgørelse efter ferieloven samtidigt. Kompensationen skal derfor normalt stoppes i den periode, hvor du får udbetalt feriepenge. Dette gælder dog ikke, hvis feriegodtgørelsen eller ferietillæg udbetales som følge af feriehindring. Når feriegodtgørelse udbetales som følge af en feriehindring, har der ikke været afholdt ferie. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal derfor ikke nedsættes med sådanne udbetalinger. Det fremgår af principafgørelse 11-15.

Vedr. feriehindring:

Fra principafgørelse 11-15: "Det fremgår af ferielovens § 14, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, udbetales feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til lønmodtageren. Det fremgår endelig af § 2, stk. 1, nr. 12 i bekendtgørelse om feriehindring, at særlige forhold efter ferielovens § 14, stk. 2 er pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven (nu barnets lov)."


Overskrift:

Tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge og ferietillæg

Tekst:

Ferieloven gælder ikke for modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. I stedet er du berettiget til et "tillæg til ferieformål", den dag du enten helt ophører med at modtage tabt arbejdsfortjeneste - eller får færre timers tabt arbejdsfortjeneste.


En person, der går fra fuldtids til deltids tabt arbejdsfortjeneste, skal have udbetalt et tillæg på 12,5 % af den ydelse, man har modtaget i det forudgående kalenderår. Dog kun for det antal timer, som du ikke længere bliver kompenseret for. Kommunen skal tilsvarende beregne 12,5 % af ydelsen i det kalenderår, hvor ydelsen stoppes eller nedsættes.

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk