Selvhjælp

Navn:

Forbrugsgoder

Text:

Her finder du en kortfattet gennemgang af de vigtigste regler, når det gælder forbrugsgoder efter servicelovens § 113.


Find også svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte rådgiver om i sager om hjælpemidler og forbrugsgoder på siden: Hjælpemidler og forbrugsgoder - FAQ og læs mere om hvordan du søger hjælpemidler og forbrugsgoder på siden: Hjælpemidler og forbrugsgoder - sådan søger du

Sub:
FAQ:
Overskrift:

Definition

Tekst:
Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed
Overskrift:

Personkreds/betingelser

Tekst:

Servicelovens § 113 om hjælpemidler er rettet mod personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når det;

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 
  • er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv

(Samme betingelser er i øvrigt gældende for bevilling af hjælpemidler - § 112).


Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder som normalt indgår i sædvanligt indbo (læs mere herom i principafgørelse 32-16).


Der er mulighed for at få bevilget forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode inden funktionsnedsættelsens varighed  og omfang er endeligt afklaret.  Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren. Der kan alene ydes støtte til det pågældende forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.


Enkle sager: Kommunen kan i enkle og entydige sager om støtte til forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af din modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

Overskrift:

Egenbetaling

Tekst:
Der ydes kun hjælp, hvis udgiften overstiger 500 kr. Hvis der er behov for flere forbrugsgoder, samtidigt lægges den samlede udgift til grund.
Hjælpen udgør 50% af prisen på almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

Hvis det pga. din funktionsnedsættelse er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et standardprodukt, eller hvis det er nødvendigt med en særlig indretning af forbrugsgodet, så betaler kommunen forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt og prisen på det bedst egnede og billigste produkt.

Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, så betaler kommunen den fulde anskaffelsespris af det bedst egnede og billigste produkt.
Der skal altså i hvert enkelte tilfælde foretages en konkret individuel vurdering af om funktionsnedsættelsens omfang, karakter og konsekvenser nødvendiggør bevilling af forbrugsgode som et hjælpemiddel.
Overskrift:

Ydelsesform

Tekst:

Ved bevilling af støtte til et forbrugsgode får borgeren ejendomsretten til produktet, og kan efter eget valg vælge leverandør herunder vælge at købe et dyrere produkt.


Hvis der bevilges støtte til et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan kommunen beslutte at yde støtten som udlån.

Overskrift:

Drift

Tekst:
Der ydes ikke støtte til drift af forbrugsgoder.
Overskrift:

Udskiftning/reparation

Tekst:

Der ydes ikke hjælp til reparation/udskiftning, hvis der er bevilget hjælp til et almindeligt standardprodukt f.eks. en almindelig cykel. Hvis der er givet hjælp til et produkt der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, så betales halvdelen af udgiften til reparation.


  • Hvis der er givet hjælp til et produkt, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betales halvdelen af udgiften til reparation.
  • Hvis der er givet hjælp til en særlig indretning af forbrugsgodet f.eks. en lænestol med elektriske indstillingsmuligheder, kan der kun ydes hjælp til reparation af den særlige indretning.
  • Hvis det er et forbrugsgode, som det vurderes alene fungerer som et hjælpemiddel, ydes der hjælp til udskiftning og reparation efter behov.
Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk