Selvhjælp

Navn:

Hjælpemidler

Text:

Her finder du en kortfattet gennemgang af de vigtigste regler, når det gælder hjælpemidler efter servicelovens § 112.


Find også svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte rådgiver om i sager om hjælpemidler og forbrugsgoder på siden: Hjælpemidler og forbrugsgoder - FAQ og læs mere om hvordan du søger hjælpemidler og forbrugsgoder på siden: Hjælpemidler og forbrugsgoder - sådan søger du

Sub:
FAQ:
Overskrift:

Personkreds/betingelser

Tekst:
Servicelovens § 112 om hjælpemidler er rettet mod personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når det
  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 
  • er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv

Der er mulighed for at få bevilget hjælpemidler i en tidsbegrænset periode inden funktionsnedsættelsens varighed og omfang er endeligt afklaret.  Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren. Der kan alene ydes støtte til det pågældende hjælpemiddel én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.


Enkle sager: Kommunen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af din modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

Overskrift:

Ydelsesform

Tekst:
Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, og det kan ydes som udlån, kontantydelse eller i form af naturalhjælp
Overskrift:

Frit valg af hjælpemidler og leverandøraftaler

Tekst:

Du kan selv frit vælge leverandør af hjælpemiddel. Kommunen har dog ret til at indgå aftale med en bestemt leverandør. Hvis kommunen har indgået en sådan leverandøraftale, og du ønsker at benytte en anden leverandør, så kan du højst få refunderet den del af udgiften, som svarer til det, som kommunen ville have kunnet få hjælpemidlet til hos sin leverandør.


Hvis kommunen ikke har indgået en aftale med en bestemt leverandør, så kan du selv frit vælge leverandør. Hjælpen ydes efter regning. Du kan dog højst få refunderet en udgift, som svarer til prisen på det hjælpemiddel, som kommunen har vurderet er det bedst egnede og billigste. Kommunen skal tillige godkende dit valg af hjælpemiddel.


Retten til frit valg af leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe. Dvs. du har ikke lov til at vælge en anden leverandør, hvis kommunen kan stille et brugt hjælpemiddel, som er identisk med det, som du har brug for. Bestemmelsen er lavet for at undgå, at der indkøbes nye hjælpemidler, hvis kommunen ligger inde med tilsvarende.


Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne indskrænkning af det frie valg gælder kun for de typer af hjælpemidler, hvor der kan ske genbrug, og hvor kommunen har et egnet hjælpemiddel på lager. Dermed har du som borger stadig frit valg af leverandør, når det gælder engangs-hjælpemidler, som f.eks. bleer, stomiposer eller diabetikeres injektions- og testmaterialer.


Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil man ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør. 

Overskrift:

Vedligeholdelse/reparation

Tekst:

Der kan ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men ikke ydes hjælp til drift/vedligeholdelse. Der gælder særlige betingelser for dæk og slanger til kørestole.


Tro og love-erklæring: Hvis du fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og din funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunens seneste afgørelse, og du afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommuen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger. Kommunen kan desuden træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel på baggrund af en erklæring på tro og love fra dig  om behovet for reparation. Kommunen kan i sammenhæng hermed opstille faste kriterier for reparation af visse hjælpemidler, f.eks. kriterier for prisen på reparation, hvor reparationen skal foretages, og hvor længe efter modtagelsen af hjælpemidlet reparation kan ske.


Bemærk: Hvis du har benyttet dig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og der på grund af dit valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer, skal du selv betale udgifterne hertil.

Overskrift:

Særlige bestemmelser for visse hjælpemidler

Tekst:
Der gælder særlige bevillingskriterier for en række hjælpemidler (Injektions- og testmaterialer, teststrimler, inhalator, hudpræparater, ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, særlige beklædningsgenstande, stomi-hjælpemidler, briller og kontaktlinser, kørestole som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer m.m.)
Overskrift:

Provenu – Refusion for egenbetaling

Tekst:

Hvis du selv har lagt penge til kommunens bevilling og købt et dyrere hjælpemiddel, end det som kommunen ville bevilge, så får du en forholdsmæssig del af din egenbetaling tilbage ved tilbagelevering af hjælpemidlet. Der foretages dog først et fradrag som følge af værdiforringelse samt en fastsat ”bagatelgrænse”.


Hvis du selv har lagt penge til kommunens bevilling og købt et dyrere hjælpemiddel, end det som kommunen ville bevilge, får du en forholdsmæssig del af din egenbetaling tilbage ved tilbagelevering af hjælpemidlet. Værdien af din egenbetaling nedskrives over 4 år. Hvis du f.eks. har lagt lagt 48.000 kr. oveni og købt et andet hjælpemiddel end det bevilgede og afleverer det tilbage efter 2 år, skal du have halvdelen - altså 24.000 kr. - tilbage. Der foretages dog først et fradrag som følge af en fastsat ”bagatelgrænse” (som pt. er på 2.660 kr.).

Overskrift:

Hjælpemidler i botilbud

Tekst:
Hjælpemidler, som er til fælles brug i et botilbud, eller som må betragtes som basisinventar, stilles til rådighed af botilbuddet og skal altså ikke søges via Servicelovens §112.
Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk