Selvhjælp

Navn:

Spørgsmål indenfor tværgående emner

Text:
DUKH rådgiver om en lang række af de retssikkerhedsmæssige spørgsmål og problematikker der går på tværs af lovgivningen og målgrupperne inden for handicapområdet.


Herunder kan du finde mere viden om de områder og spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning.


Sub:
FAQ:
Overskrift:

Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne

Tekst:

Definitionen af "betydelig nedsat funktionsevne" afhænger i høj grad af, hvilken kontekst man befinder sig i. Men med udgangspunkt i WHOs handicapbegreb, kan begrebet "varig nedsat funktionsevne", beskrives som relationen mellem en persons nedsatte funktionsevne og mulighederne i det omliggende samfund.


I forhold til kompensationsområdet skal det understreges, at en vurdering af en betydeligt nedsat funktionsevne, beror på en konkret beskrivelse. Det skal sikre, at det er graden af den nedsatte funktionsevne og ikke en lægelig diagnose, der er afgørende for, hvorvidt man er berettiget til en handicapkompenserende ydelse eller ej.


Det vil også sige, at der i kompensationsøjemed, ikke kun er tale om at vurdere en persons nedsatte funktionsevne, men også hvilke hindringer funktionsnedsættelsen sætter for personen i hverdagen, og den situation der ansøges ud fra.

Overskrift:

Flytning til ny kommune – følger støtten med?

Tekst:

Når man flytter fra en kommune til en anden, skal tilflytningskommunen vurdere, om den vil videreføre allerede bevilgede handicapkompenserende ydelser i tidligere kommune. Men det skal samtidig understreges, at tilflytningskommunen ikke uden videre kan ændre en tidligere givet bevilling.


Som udgangspunkt skal følgende betingelser være opfyldte, før tilflytningskommunen kan ændre i din bevilling:

  • Den nuværende bevilling er i strid med lovgivningen
  • Det faglige skøn, der ligger til grund for en given ydelse, er i strid med sagens oplysningsgrundlag
  • Lovgivningen har ændret sig, siden bevillingen blev givet. Vær her også opmærksom på de ændringer, der kan følge af, at Ankestyrelsen via principafgørelser foretager præcisering af lovgivningen inden for udvalgte områder
  • Der er sket ændringer i din helbredssituation, siden den oprindelige bevilling blev givet, som begrunder ændring / evt. nedsættelse af allerede given bevilling.

Hvis du beslutter dig for at flytte, skal du henvende dig i tilflytningskommunen umiddelbart i tilknytning til flytningen for at ansøge om, at nuværende handicapkompenserende ydelser videreføres. Du kan anmode om, at der indhentes oplysninger om allerede eksisterende bevillinger i fraflytningskommunen. I det omfang fraflytningskommunen ikke er i besiddelse af alle relevante oplysninger om din aktuelle situation, bør du selv supplere med de manglende oplysninger, så kommunen får mulighed for at overveje at indhente eventuelle supplerende oplysninger fra relevante fagpersoner - egen læge eller andre.


Du har ikke krav på at tilflytningskommunen tager stilling til, hvilke handicapkompenserende ydelser der kan bevilges, før du er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Så du må derfor påregne at skulle tage stilling til, om du vil flytte, uden at du på forhånd kan få sikkerhed for i hvilket omfang tidligere bevillingsniveau vil blive videreført.

Overskrift:

Kan der bevilges hjælp til udsættelsestruede lejere?

Tekst:

I Lov om aktiv socialpolitik § 81 a er det bestemt, at kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter, såfremt du som borger er udsættelsestruet pga. manglende betaling af huslejerestancer, og hvis det på sigt kan forebygge, at borgeren udsættes af boligen. Hjælpen er særlig målrettet børnefamilier og/eller er social udsatte. Formålet med bestemmelsen er at forebygge, at du som borger og familie ikke bliver udsat af dine bolig. 


For at være berettiget er der følgende krav:

  • Du har ikke selv økonomisk mulighed for at afholde udgiften til huslejerestancen, og der vil således skulle foretages en trangsvurdering af din økonomiske situation. Dog er det ikke et krav, at du modtager hjælp til forsørgelse via aktivloven som f.eks. kontanthjælp, ressourceforløbsydelse mv.
  • Førend kommunen kan yde hjælp, skal udlejer have varslet, at du udsættes af din lejebolig, såfremt de manglende restancer ikke betales. Det er således ikke i sig selv tilstrækkeligt, at der er huslejerestancer, men der skal være en reel varsling om, at du udsættes af lejeboligen.
  • Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign.

Der er således en mulighed for hjælp fra kommunen til betaling af huslejerestancen, såfremt du opfylder betingelserne derfor. Du kan kontakte din kommunen for nærmere rådgivning og ansøgning herom.

Overskrift:

Kan jeg søge om hjælp til dækning af tandbehandling?

Tekst:
Tilskud til tandpleje efter aktivlovens § 82 a:


Der er mulighed for at ansøge om tilskud til både forebyggende og behandlende tandpleje, såfremt du modtager en ydelse efter aktivloven, f.eks. uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse*, ressourceforløbsydelse* og ledighedsydelse*. Ankestyrelsen har i principafgørelse 90-15 fastslået, at tilskuddet også omfatter regelmæssig diagnostisk undersøgelse.


Der er tale om et tilskud, og det betyder, at der er en egenbetaling på 600 kr. pr. år for dig som borger, dvs. der ikke ydes tilskud, såfremt tandbehandlingen ikke overstiger egenbetalingen. Der kan være tale om flere behandlingsforløb, men egenbetalingen vil fortsat være 600 kr. årligt, uanset at der er tale om flere behandlinger. Graden af tilskud er afhængig af din alder, og hvilken forsørgelse du modtager. Du kan læse mere herom i Vejledning om hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik pkt. 30.


Såfremt du ikke har økonomisk mulighed for at betale egenbetalingen, kan du søge kommunen om dette efter aktivlovens § 82. Du skal være opmærksom på, at dette skal der ansøges om og bevilges, førend tandbehandlingen udføres. Der er ikke beløbsmæssig grænse for tilskuddet. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige regler i forhold til, hvorvidt der er tale om behandlinger for under eller over 10.000 kr.


Tandbehandlinger under 10.000 kr.: Der skal ikke være en forhåndsgodkendelse førend behandlingen udføres. Det betyder, at du ikke behøver, at have ansøgt om tilskuddet forinden, men det kan være en god idé at gøre, således at du er sikker på, at du er omfattet af målgruppen for ret til tilskud.


Tandbehandlinger over 10.000 kr.: Der skal være en forhåndsgodkendelse fra kommunen, førend behandlingen påbegyndes og kommunen skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt begrundet. Det betyder, at når den samlede tandbehandling er over 10.000 kr., så skal forløbet forinden være godkendt af kommunen, og der skal være tale om en nødvendig og helbredsmæssig tandbehandling. Dvs. at der ikke kan gives tilskud, såfremt der er tale om tandbehandling, der er overflødig eller af kosmetisk karakter. Såfremt du har fået en forhåndsgodkendelse på det konkrete behandlingsforløb, gælder dette så længe, du opfylder betingelserne og endvidere i minimum 2 måneder fra godkendelsen, såfremt du ikke længere opfylder betingelserne, f.eks. hvis du er kommet i arbejde.


Kommunen har en særlig forpligtelse overfor socialt udsatte og skal gennem opsøgende arbejde orientere udsatte borgere om muligheden for at søge tilskuddet til tandbehandling.


* Ved revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse er der en særlig betingelse i forhold til, at der skal foretages en konkret beregning af om du ville være berettiget til i uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, såfremt du ikke modtog anden ydelse. Du skal endvidere opfylde betingelserne for ret til ydelserne i forhold til ægtefælles forsørgelsespligt og formueforhold. Se mere i pkt. 29 i Vejledning om hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.


Hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82:

Der er også en mulighed for bl.a. tandbehandling efter aktivlovens § 82. I forhold til denne bestemmelse er der andre regler, som du skal være opmærksom på. Det er ikke et krav, at du modtager ydelser efter aktivloven, dvs. du f.eks. kan være førtidspensionist (reglerne efter 2003). Der er tale om en trangsbestemmelse, hvilket betyder, at for at være berettiget til hjælpen, skal du og evt. din ægtefælle ikke selv have økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Kommunen vil derfor beregne dit rådighedsbeløb for at vurdere, om du selv har mulighed for at betale for behandlingen.


Der kan alene gives hjælp til nødvendige og helbredsmæssigt velbegrundet tandbehandlinger. Der kan også gives hjælp til individuelt forebyggende behandlinger, men ikke til alene diagnostisk undersøgelse jf. principafgørelse 90-15, som ellers er muligt efter aktivlovens § 82 a som ovenfor beskrevet.


Du skal være opmærksom på, at kommunen skal have bevilget hjælpen førend tandbehandlingen påbegyndes. Såfremt du er påbegyndt behandlingen er du som udgangspunkt ikke berettiget til at få hjælp efter Aktivlovens § 82, og dette er uanset størrelsen af behandlingen.

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk