Selvhjælp

Navn:

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Text:

Du kan her læse mere om reglerne om BPA - borgerstyret personlig assistance – efter servicelovens § 96.


Find også svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning, på vores side med spørgsmål og svar om BPA: BPA – FAQ

Sub:
FAQ:
Overskrift:

BPA efter 96: Mulighed nr. 1

Tekst:

§ 96, stk. 1: Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.


Målgruppen er altså borgere, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.


§ 96, stk. 1 er desuden som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv. Det kan skyldes, at der er tale om hjælpebehov, der ligger ud over, hvad der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp, eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter andre bestemmelser i serviceloven. Det kan være behov for hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede for, at borgeren kan leve et selvstændigt liv.


Således skriver Ankestyrelsen følgende i principafgørelse 18-18:

"Det er ikke et krav for at være omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance, at der er tale om en borger, der har eller har mulighed for at få et højt aktivitetsniveau. Et højt aktivitetsniveau kan dog heller ikke være den eneste begrundelse for at være omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance. orgerens aktivitetsniveau kan i det konkrete tilfælde være en del af vurderingen af, om borgeren har et behov, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte som borgerstyret personlig assistance. Der skal i den forbindelse tages hensyn til formålet med bestemmelsen, som er at give personer med omfattende funktionsnedsættelser mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt."


BPA under ophold på sygehus

Ankestyrelsen skriver følgende i principafgørelse 66-16:

"En borger har ikke ret til at medtage borgerstyret personlig assistance ved behandling og indlæggelser m.v. på sygehus. Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at den offentlige myndighed, der udbyder en ydelse eller en service, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Regionen har derfor til opgave at stille det nødvendige personale til rådighed ved gennemførelsen af behandlinger på sygehuset. Kommunen kan dog fastsætte et serviceniveau, der giver mulighed for, at borgeren medtager hjælpere ved behandling på sygehuset.

I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om, at borgeren ikke kunne medtage en ekstra hjælper under sygehusophold. Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke var forpligtet til at yde hjælp til forflytninger under behandling på sygehuset med henvisning til sektoransvarlighedsprincippet. Det fremgik af sagen, at borgeren havde behov for hjælp hele døgnet, også ved behandlinger på sygehuset."

Overskrift:

Betingelser – mulighed nr. 1

Tekst:

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96, stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.


Borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre borgeren indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverrollen i spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med borgeren (§ 96, stk. 2).


Det er kun muligt at overføre tilskuddet til foreninger og private virksomheder, der er godkendte af socialtilsynet.

Overskrift:

BPA efter 96: Mulighed nr. 2

Tekst:

§ 96, stk. 3: Kommunen kan tilbyde BPA til borgere, der ikke er omfattet af mulighed nr. 1.


Målgruppen kan f.eks. være borgere, der ikke har helt så omfattende og sammensat et hjælpebehov, som det forudsættes efter § 96, stk. 1. Bestemmelsen kan være relevant at anvende til borgere, der får dækket hjælpebehovet efter en række bestemmelser, som f.eks. § 83, § 84, § 95, § 97, § 100 med flere.


Kommunen har ikke pligt til at tilbyde BPA efter § 96, stk. 3. Kommunen kan træffe en principiel beslutning om enten at anvende stk. 3 bestemmelsen eller ej.


Hvis kommunen generelt beslutter at anvende muligheden, vil et afslag på en ansøgning efter § 96, stk. 3 kunne indbringes til Ankestyrelsen.

Hvis en kommune generelt fravælger at anvende muligheden, vil en sådan beslutning relatere sig til fastlæggelsen af kommunens generelle serviceniveau. Efter retssikkerhedslovens § 60, stk. 3, kan der ikke klages over en sådan beslutning.

Overskrift:

Betingelser – mulighed nr. 2

Tekst:
Kommunen skal vurdere, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Betingelserne om at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver er gældende - se under ”Betingelser mulighed nr. 1”.
Overskrift:

Udmåling af hjælp

Tekst:

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 96 er en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Denne vurdering tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet. 


Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Vurderingen skal ses i sammenhæng med formålet med BPA efter § 96 om at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt. 

Overskrift:

Udbetaling af tilskud (§ 96 a, stk. 2)

Tekst:

Hvis det er borgeren eller den nærtstående, der modtager tilskuddet, udbetales tilskuddet månedsvis forud.


Hvis borgeren eller den nærtstående har indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, udbetales tilskuddet månedsvis bagud.

Overskrift:

Varslingsperiode – opsættende virkning (§ 3 a i lov om social service)

Tekst:

Hvis kommunen træffer afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af bevilget hjælp efter § 96, gælder et varsel på mindst 14 uger, fra borgeren har modtaget afgørelsen. Borgeren skal ved modtagelsen af afgørelsen begynde at tage de nødvendige skridt for at iværksætte kommunens afgørelse, f.eks. opsige hjælpere.


Hvis borger klager over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen, må kommunens afgørelse først iværksættes, når varslingsperioden er udløbet. Det betyder, at hvis borgeren klager, skal borgeren ikke begynde at tage de nødvendige skridt ved modtagelse af kommunens afgørelse, og borgerens hjælp fortsætter uændret i varslingsperioden.

Overskrift:

Flytning

Tekst:

Borgerens tidligere opholdskommune skal forsætte udbetalingen af tilskud til BPA til borgeren, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse i sagen, jf. lovens § 96 b. Den tidligere opholdskommune har dog krav på at få refunderet disse udgifter af den nye opholdskommune. 

Overskrift:

Bortfald ved dødsfald

Tekst:
Hvis en borger, der modtager tilskud, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Kommunen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.
Overskrift:

Over 67 år

Tekst:
Målgruppen er personer over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for § 96. Kommunen kan derfor også udbetale kontant tilskud til BPA til personer over 67 år, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Overskrift:

Beboere i botilbud m.v.

Tekst:
Der kan normalt ikke ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96, når modtageren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen mv., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. Det gælder f.eks. beboere på plejehjem eller i plejeboliger, botilbud eller lignende.

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk