Selvhjælp

Navn:

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Text:

Du kan her læse mere om reglerne om BPA - borgerstyret personlig assistance – efter servicelovens § 96.


Find også svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning, på vores side med spørgsmål og svar om BPA: BPA – FAQ

Sub:
FAQ:
Overskrift:

BPA efter § 96: Mulighed nr. 1

Tekst:

Kommunen skal tilbyde en BPA-ordning til borgere der har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Hjælpen skal være massiv og sammensat. Det er et krav, at hjælpen ikke kan ydes på anden vis. 


Det kan skyldes, at der er tale om hjælpebehov, der ligger ud over, hvad der normalt kan ydes som personlig og praktisk hjælp, eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter andre bestemmelser i serviceloven. Det kan være behov for hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede for, at borgeren kan leve et selvstændigt liv.


Kommunen skal tage hensyn til dit aktivitetsniveau og muligheden for at leve et aktivt liv, men det kan ikke være den eneste grund til at bevilge en BPA-ordning. Se eventuelt Ankestyrelsens principafgørelse 18-18.


BPA under ophold på sygehus

Hvis en du bliver indlagt på sygehuset, har du ikke ret til at tage dine hjælpere med, selvom der stadig er behov for hjælp til forflytninger og plejeopgaver mm. Ankestyrelsen har i principafgørelse 66-16 taget stilling til dette, og fremhæver sygehusets sektoransvarlighed. Det betyder, at sygehuset skal sikre, at der er personale nok på arbejde til at varetage den personlige og praktiske hjælp, så længe du er indlagt.  

Overskrift:

Betingelser – mulighed nr. 1

Tekst:

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96, stk. 1, at du er i stand til at fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne.

Du kan indgå en aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at de overtager det kommunale tilskud til ordningen, og at de derefter er arbejdsgiver for hjælperne. Du vil stadig skulle kunne være arbejdsleder for hjælperne. 


Det er kun muligt at overføre tilskuddet til foreninger og private virksomheder, der er godkendte af socialtilsynet.

Overskrift:

BPA efter § 96: Mulighed nr. 2

Tekst:

Kommunen kan, efter § 96 stk. 3, vælge at tilbyde en BPA-ordning til borgere der ellers ikke ville være berettiget til det. Det vil typisk være i sager, hvor borger har et stort og bredt støttebehov, men ikke i samme omfang som hvis man var berettiget til en BPA-ordning efter mulighed 1. 


Bestemmelsen kan være relevant at anvende til dig, der får dækket hjælpebehovet efter en række bestemmelser, som f.eks. § 83, § 84, § 95, § 97, § 100 med flere.


Kommunen har ikke pligt til at tilbyde BPA efter § 96, stk. 3. Kommunen kan træffe en principiel beslutning om enten at anvende stk. 3 bestemmelsen eller ej.


Hvis kommunen generelt beslutter at anvende muligheden, vil et afslag på en ansøgning efter § 96, stk. 3 kunne indbringes til Ankestyrelsen.

Hvis en kommune generelt fravælger at anvende muligheden, vil en sådan beslutning være relateret til kommunens generelle serviceniveau, hvilket det ikke er muligt at klage over, jævnfør retssikkerhedslovens § 60, stk. 3.

Overskrift:

Betingelser – mulighed nr. 2

Tekst:
Kommunen skal vurdere, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for dig. Betingelserne om at du er i stand til at fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver er gældende - se under ”Betingelser mulighed nr. 1”.
Overskrift:

Udmåling af hjælp

Tekst:

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 96 er en konkret, individuel vurdering af dit behov for hjælp. Denne vurdering tager udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet. 


Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Vurderingen skal ses i sammenhæng med formålet med BPA efter § 96 om at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer din mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt. 

Overskrift:

Opgaver som arbejdsgiver

Tekst:

Hvis du vælger at beholde arbejdsgiverrollen, har du ifølge principafgørelse 18-18 følgende opgaver:


”Arbejdsgiveropgaven indebærer som udgangspunkt, at borgeren har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med ordningen. Det er fx ansættelse og afskedigelse af personale, udbetaling af løn, indberetning af skat og at sikre et lovligt arbejdsmiljø.”


Overskrift:

Opgaver som arbejdsleder

Tekst:

Som arbejdsleder skal du være i stand til at tilrettelægge hjælpen og være daglig leder for hjælperne, Ankestyrelsen beskriver opgaverne som arbejdsleder i principafgørelse 18-18. Der står følgende:


”De typiske opgaver, borgeren skal kunne varetage, er at planlægge det daglige arbejde, udarbejde jobbeskrivelser og udvælge hjælpere, varetage oplæring samt afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Det er borgeren selv, der skal kunne varetage denne rolle. Arbejdslederansvaret kan ikke overtages af andre, hverken en værge eller anden nærtstående.”

Overskrift:

Udbetaling af tilskud (§ 96 a, stk. 3)

Tekst:

Hvis det er dig eller den nærtstående, der modtager tilskuddet, udbetales tilskuddet månedsvis forud.


Hvis du eller den nærtstående har indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, udbetales tilskuddet månedsvis bagud.

Overskrift:

Varslingsperiode – opsættende virkning (§ 3 a i lov om social service)

Tekst:
Varslingsordningen betyder, at du i visse tilfælde får 14 uger til at forberede dig på, at kommunen stopper en hjælp, som du hidtil har fået. Ordningen gælder kun for udvalgte bestemmelser, hvor kommunen fratager eller nedsætter hjælpen, herunder hjælp efter §§ 95 og 96.

I en sag, der er omfattet af varslingsordningen, og hvor kommunen afgør, at hjælpen skal nedsættes eller stoppe, skal kommunen give et varsel på minimum 14 uger, inden afgørelsen kan iværksættes. De 14 uger gælder fra den dag, hvor kommunen har afgjort sagen. Varslingsperioden sikrer dermed, at du uændret modtager støtte til hjælpere i det hidtidige omfang i hele varslingsperioden, og at nedsættelsen eller frakendelsen først effektueres efter udløbet af de 14 uger.

Kommunen skal vejlede dig om, hvad det betyder, at sagen er omfattet af varslingsordningen.

Hvis du ikke klager over afgørelsen

Hvis du ikke klager, skal kommunen forberede det sådan, at ændringen først træder i kraft efter de 14 uger fra afgørelsen. De 14 uger er således en absolut frist før iværksættelsen, uanset at du ikke har klaget. Du får dermed altid minimum 14 uger til at indrette dig på afgørelsen fordi ordningen er omfattet af varslingsordningen. Hvis du ikke klager kan kommunen derfor bede dig om at opsige dine hjælpere, så de stopper når der er gået 14 uger fra du har modtaget afgørelsen.


Ankestyrelsen giver selv dette eksempel:

Kommunen afgør den 15. januar 2018, at en borger ikke længere opfylder betingelserne for at få borgerstyret personlig assistance. Kommunens afgørelse bliver altså givet med et varsel frem til den 23. april 2018.  
Hvis borgeren ikke klager over afgørelsen, så kan kommunen bede borgeren om at opsige sine hjælpere, så de kan stoppe den 24. april 2018.

Hvis du klager over afgørelsen

Hvis du derimod klager, kan kommunens forberedelser på at iværksætte afgørelsen først begynde, når de 14 uger er gået.

Ankestyrelsen giver selv dette eksempel:


Kommunen afgør den 15. januar 2018, at en borger ikke længere opfylder betingelserne for at få borgerstyret personlig assistance. Kommunens afgørelse bliver altså givet med et varsel frem til den 23. april 2018.  
Hvis borgeren klager over kommunens afgørelse, så kan kommunen først fra den 24. april 2018 bede borgeren om at opsigelse hjælperne – hvis Ankestyrelsen har stadfæstet den oprindelige afgørelse.


Undtagelsesvis kan det ske, at Ankestyrelsen ikke kan behandle en sag inden for 14 uger fra kommunens afgørelse. I de tilfælde skriver Ankestyrelsen på deres hjemmeside, at Ankestyrelsen i så fald skal vurdere, om de skal tillægge en sag opsættende virkning udover de 14 uger.


Selvom varslet efter bestemmelsen skal være på mindst 14 uger, er der intet til hinder for, at kommunen kan vælge at give et længere varsel. Et eksempel, hvor et længere varsel kan overvejes er, hvis der er ansatte hjælpere med meget høj anciennitet og hvor et varsel på 14 uger vil være utilstrækkeligt til at afvikle ordningen. Et længere varsel kan også overvejes hvis sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen i periode er forlænget og går ud over 14 uger og kommunen ønsker at bidrage til ro omkring hjælpeopgaverne i klageperioden.Overskrift:

Flytning

Tekst:

Din tidligere opholdskommune skal forsætte udbetalingen af tilskud til BPA til dig, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse i sagen, jf. lovens § 96 b. Den tidligere opholdskommune har dog krav på at få refunderet disse udgifter af den nye opholdskommune. 

Overskrift:

Bortfald ved dødsfald

Tekst:
Hvis en borger, der modtager tilskud, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Kommunen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.
Overskrift:

Over 67 år

Tekst:
Målgruppen er personer over 18 år. Der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse for § 96. Kommunen kan derfor også udbetale kontant tilskud til BPA til personer over 67 år, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Overskrift:

Beboere i botilbud m.v.

Tekst:
Der kan normalt ikke ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96, når modtageren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen mv., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. Det gælder f.eks. beboere på plejehjem eller i plejeboliger, botilbud eller lignende.

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk