Selvhjælp

Navn:

Ledsagelse til voksne

Text:

Her kan du læse om reglerne om ledsagelse til - servicelovens § 97.


Du kan også finde svar på nogle af de spørgsmål, som vu ofte møder i vores rådgivning på vores side med spørgsmål og svar: Ledsagelse til voksne - FAQ

Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvem kan få hjælp til ledsagelse?

Tekst:

Ifølge servicelovens § 97 skal kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneunder, der er under folkepensionsalderen - dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Hvis du er født før 1. juli 1960, vil du således have mulighed for at få tilkendt ledsagelse efter § 97 frem til du fylder 67 år, selv om folkepensionsalderen for dig er under 67 år (65-66½ år).


Bemærk: Efter ledsagebekendtgørelsens § 1, stk. 3 omfatter ledsageordningen ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. Baggrunden herfor er ifølge forarbejderne til lovbestemmelsen, at arbejdet med sindslidende stiller særlige krav om indsigt og træning, der ligger ud over de kvalifikationer, det er forudsat, ledsagerne skal have jf. principafgørelse 78-15. 


Fra samme principafgørelse:

"Begrebet ”sindslidelse” bruges almindeligvis til at betegne alle psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, som fremgår af WHO’s diagnosesystem. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem en given sindslidelse og den enkelte persons psykiske funktionsevne. Ankestyrelsen finder på den baggrund, at ledsagebekendtgørelsens bestemmelse om personer med sindslidelse skal ses i sammenhæng med lovgivningens øvrige kriterier for bevilling af ledsageordning: at borgeren ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og at borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Der kan derfor ikke gives afslag på ledsageordning alene med den begrundelse, at ansøger har en nedsat psykisk funktionsevne som følge af en sindslidelse. Kommunen skal i hvert tilfælde foretage en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens behov. Hvis det vurderes, at borgeren ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal der foretages en vurdering af, om borgeren har behov for socialpædagogisk støtte. Har borgeren behov for socialpædagogisk støtte eller anden støtte, der kræver særlige kvalifikationer hos ledsageren, vil borgeren ikke være berettiget til ledsageordning."

Overskrift:

Hvad er formålet?

Tekst:

Formålet er at medvirke til din integration i samfundet. Når du har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, har du ofte behov for hjælp, når du skal have mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap.


Selv om du har et handicap, har du som andre behov for at kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til massage eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden at skulle bede familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Ordningen kan medvirke til, at du kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter dit eget valg.


Bemærk, at kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 12 har pligt til ved opsøgende arbejde at komme i kontakt med borgere med behov for ledsagerordning. Det er DUKH’s indtryk, at mange borgere ikke gør brug af ledsagerordningen, fordi de ikke er klar over muligheden.

Overskrift:

Hvad er betingelserne?

Tekst:
Du kan modtage ledsagelse, hvis du ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved vurdering af, om du er berettiget til ledsagerordning, skal der blandt andet lægges vægt på:
  • At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
  • At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter (se Praksisnyt nr. 2)
  • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten
Overskrift:

Ophold i botilbud

Tekst:

Hvis du opfylder betingelserne for ledsageordningen, har du ret til ledsagelse uanset boform. Dvs. også selv om du f.eks. bor i et botilbud. Det skal dog indgå i vurderingen af, om ledsagelse kan ydes til dig, der har ophold i eget hjem eller i et botilbud efter serviceloven, i hvilket omfang der i forvejen ydes individuel ledsagelse som et led i det samlede tilbud, der ydes dig (jf. §§ 83 og 85).


Bemærk, at selv om ledsagelsen foregår i små grupper (f.eks. dig og et par andre beboere), udelukker dette ikke, at ledsagelsen kan betegnes som individuel ledsagelse, hvis den enkelte beboer selv har valgt den pågældende aktivitet med ledsagelse. Et eksempel kunne være, at du ønsker at gå i biografen. Hvis en anden beboer har samme ønske, fratager dette ikke ledsagelsen dens individuelle karakter.

Overskrift:

Hvad omfatter ledsagelse?

Tekst:

Ordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. For brugere som f.eks. spastikere eller andre, der har svært ved at gøre sig forståelig over for fremmede, kan ledsageren hjælpe til med kommunikationen.


Ledsageordningen omfatter f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet.


Du bestemmer i øvrigt selv, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske. Bemærk, at ledsagelsen ikke omfatter socialpædagogisk bistand.

Ledsagelse skal benyttes til selvvalgte aktiviteter. 


Fra principafgørelse 52-15:

"Der er ikke hjemmel i servicelovens bestemmelse om ledsagelse til, at borgere med funktionsnedsættelse selv kan vælge at anvende ordningen til aktiviteter, der er lægeordineret – eksempelvis fysioterapi i form af bassintræning eller ridefysioterapi."


Ledsagelse kan ydes eksempelvis om aftenen, hvis du har behov for dette.


Der er ikke tale om, at ledsageren skal fungere som kontakt- og støtteperson eller besøgsven. Ledsageren skal være opmærksom på, at tiden ikke bruges til at sidde hjemme, men medvirke til opfyldelsen af det egentlige formål, nemlig at komme ud til ønskede aktiviteter.

Overskrift:

Hvem skal yde hjælpen?

Tekst:

Hvis du er berettiget til ledsagelse, har du ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Da ledsageordningen skal dække ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andre med nær tilknytning til dig ellers yder, kan der normalt ikke ske ansættelse af personer, der har nær tilknytning til dig.


Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde dig at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som du selv antager. Det er frivilligt for dig at benytte tilbuddet.


Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde ledsagelse som en naturalydelse, medmindre du vælger at benytte dig af muligheden for selv at udpege en ledsager eller få udbetalt et kontant beløb til ansættelse af en ledsager.


Hvis det er kommunalbestyrelsen, der skal finde frem til din ledsager, skal kommunen sikre sig, at ledsagerne rekrutteres blandt borgere, der har interesse i og/eller erfaringer med at arbejde med borgere med handicap. Det kan f.eks. være borgere, som tidligere har arbejdet inden for handicapområdet eller lignende, men der kan også være tale om borgere, som viser interesse for, venter på eller er i gang med en uddannelse inden for det sociale eller pædagogiske område.


En ledsager skal have en introduktion til arbejdet (bør have handicapkendskab, samt kendskab til etik og praktiske færdigheder i at udøve hjælpen, som f.eks. løfteteknik). Det skal tilstræbes, at der er et interessefællesskab mellem dig og ledsageren, ligesom det vil være helt fint, hvis du og ledsageren er i nogenlunde samme aldersgruppe.

Overskrift:

Opsparing af timer

Tekst:

Du kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt, bortfalder efter 6 måneder. Opsparingen bortfalder ikke ved årsskifte.


Bemærk, at du først kan begynde at spare timer op fra det tidspunkt, hvor ledsageordningen er trådt i kraft og ledsageren godkendt og ansat af kommunen jf. principafgørelse 25-17.


Kommunalbestyrelsen skal fastsatte retningslinjer herfor. Spørg således i din kommune, hvilke retningslinjer der gælder der.

Overskrift:

Udgifter i forbindelse med ledsagerordning

Tekst:

Udgangspunktet er, at du afholder sine egne udgifter til befordring mv., og egne samt ledsagerens udgifter til biografbilletter, spisning osv., hvis du ønsker ledsagerens tilstedeværelse. Endvidere dækker du ledsagerens befordringsudgifter under ledsagelsen.


Dine udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 1.005,00 kr. årligt (2024). Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra dig. 


Bemærk, at kommunalbestyrelsen desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering kan yde dig hjælp til dækning af udgifter til ledsagerens lokalbefordring i forbindelse med en ledsagelse. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig, kan kommunalbestyrelsen endvidere vælge at afholde ledsagerens udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser. Det årlige beløb på op til 1.005,00 kr. (2024) skal ikke være opbrugt, før kommunalbestyrelsen yder hjælp i forbindelse med enkelte ledsageopgaver.


Endelig skal du bemærke, at det er kommunalbestyrelsen, der yder dækning af ledsagerens befordringsomkostninger mellem de enkelte ledsageopgaver i lokalområdet.

Overskrift:

Opfølgning

Tekst:
Efter servicelovens § 148 skal kommunalbestyrelsen i din kommune løbende følge din sag for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra dine forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med dig. Normalt vil opfølgningen foregå én gang om året. 
Overskrift:

Bevarelse af retten til ledsagelse ved overgang til folkepension

Tekst:
Hvis du er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, bevarer du retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.
Overskrift:

Samspil med andre ordninger

Tekst:
Du kan ikke ydes ledsagelse efter § 97, hvis du samtidigt har borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Det samme gælder, hvis du har en kontaktperson til døvblinde efter § 98. Det forudsættes, at du/I kan få jeres ledsagebehov dækket inden for disse ordninger. Om samspillet mellem servicelovens § 85 (hvorefter der også kan bevilges ledsagelse) og servicelovens § 97 - se den nu historiske C-38-07 og også principafgørelse 6-18.
Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk