Selvhjælp

Navn:

Socialpædagogisk bistand/bostøtte

Text:

Servicelovens § 85 omhandler socialpædagogisk bistand herunder bostøtte. Servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand er et af de områder, som vi i DUKH får mange henvendelser om.


Herunder kan du læse mere om socialpædagogisk bistand, hvilke betingelser du skal opfylde for at være berettiget, og hvad der er formålet med støtten.

Du kan også finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning om socialpædagogisk bistand på vores side med spørgsmål og svar: Socialpædagogisk bistand og bostøtte - FAQ

Sub:
FAQ:
Overskrift:

Hvad er socialpædagogisk bistand?

Tekst:
Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, ledsagelse, støtte eller omsorg, f.eks. bostøtte. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder. Det kan eksempelvis være støtte til at læse og forstå sin post, at skabe en struktur i dagligdagen eller at begå sig sammen med andre.

I principafgørelse 60-15 traf Ankestyrelsen afgørelse om, at borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for borgerens bopæl.
Overskrift:

Hvem kan få hjælp?

Tekst:
Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
Overskrift:

Hvad er formålet?

Tekst:
Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, så du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du. Derfor udfører f.eks. en bostøtte ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre opgaven, bl.a. ved at skabe struktur i hverdagen. Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med hjælpen er i øvrigt afhængigt af dit funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan bistand, at du som borger kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Da § 85 er uafhængig af boform vil en borger, der bor hjemme hos forældrene derfor også kunne modtage støtte efter § 85.

Overskrift:

Hvad er betingelserne?

Tekst:

Efter servicelovens § 85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nærmere betingelser er ikke fastsat, så det overlader et vist spillerum til kommunerne at fastlægge, hvem der skal have hjælpen tildelt, og hvor omfattende hjælpen skal være.


Kommunen skal ved vurderingen tage udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Tildeling af socialpædagogisk bistand skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp, ligesom hjælpen skal tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.


Når kommunen træffer afgørelse om socialpædagogisk bistand, skal den sende afgørelsen skriftligt til borgeren. Afgørelsen skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Lovgrundlaget herfor er servicelovens § 89.

Overskrift:

Ophold i botilbud

Tekst:

Du kan få socialpædagogisk bistand, uanset hvilken boligform du bor i. Således kan borgere i egen bolig, i handicapboliger efter almenboliglovens regler eller i botilbud efter serviceloven modtage socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Overskrift:

Opfølgning

Tekst:

Kommunen vil normalt foretage en årlig opfølgning på den tildelte hjælp. Hvis der sker ændringer i den tildelte hjælp, vil kommunen skulle træffe afgørelse herom. Denne afgørelse kan ankes til Ankestyrelsen. I de fleste tilfælde vil der foreligge en handleplan, hvor blandt andet formålet med indsatsen er beskrevet. Ved den årlige opfølgning kan der ske justeringer i handleplanen.

Overskrift:

Sammenhæng til støtte- og kontaktpersonordningen efter § 99

Tekst:

Støtte- og kontaktpersonordningen er til borgere der har sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig. Støtten har til formål at gøre dig tryg ved, samt at motivere, dig til, fremadrettet, at tage imod støtte der er mere struktureret, i form af en bostøtte efter § 85.

Støtten skal etableres i samarbejde med dig, ud fra dit behov for hjælp, samt de forudsætninger du har.


Overskrift:

Sammenhæng til personlig og praktisk hjælp efter § 83

Tekst:

Efter § 83 i Serviceloven, har du som borger ret til personlig og praktisk hjælp i hjemmet, hvis du har en midlertidig eller varigt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, og ikke selv kan udføre opgaven. Det kan f.eks. være hjælp til rengøring, tøjvask, madlavning m.v. Du har som borger ret til frit valg af leverandør ud fra de leverandører som kommunen har godkendt. Der skal være mindst to leverandører man kan vælge imellem, hvor den ene kan være den kommunale hjemmehjælp

Ankestyrelsen slog i principafgørelse 10-19 fast, at hvis en borger har behov for hjælp til at udføre praktiske opgaver eller personlig pleje, så skal støtten gives efter § 83 i serviceloven, og ikke efter § 85 som det tidligere blev vurderet ud fra. Det betyder, at hvis du har behov for hjælp til at udføre de praktiske opgaver, hvor en person er til stede, skal støtten udføres af hjemmeplejen og du har derfor ret til frit valg af leverandør. Hvis hjælpen til de praktiske opgaver kan klares via et opkald eller en sms, vil støtten skulle bevilges efter serviceloven § 85, og du har derfor ikke frit valg af leverandør

Publikationer:

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk