Selvhjælp

Navn:

Socialpædagogisk bistand/bostøtte

Text:

Servicelovens § 85 omhandler socialpædagogisk bistand herunder bostøtte. Servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand er et af de områder, som vi i DUKH får mange henvendelser om.


Herunder kan du læse mere om socialpædagogisk bistand, hvilke betingelser du skal opfylde for at være berettiget, og hvad der er formålet med støtten.

Du kan også finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning om socialpædagogisk bistand på vores side med spørgsmål og svar: Socialpædagogisk bistand og bostøtte - FAQ

FAQ:
Overskrift:

Hvad er socialpædagogisk bistand?

Tekst:
Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, ledsagelse, støtte eller omsorg, f.eks. bostøtte. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder.

I principafgørelse 60-15 traf Ankestyrelsen afgørelse om, at borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for borgerens bopæl.
Overskrift:

Hvem kan få hjælp?

Tekst:
Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
Overskrift:

Hvad er formålet?

Tekst:
Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, så du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du. Derfor udfører f.eks. en bostøtte ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver. Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med hjælpen er i øvrigt afhængigt af dit funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan bistand, at du som borger kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.
Overskrift:

Hvad er betingelserne?

Tekst:

Efter servicelovens § 85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nærmere betingelser er ikke fastsat, så det overlader et vist spillerum til kommunerne at fastlægge, hvem der skal have hjælpen tildelt, og hvor omfattende hjælpen skal være.


Kommunen skal ved vurderingen tage udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Tildeling af socialpædagogisk bistand skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp, ligesom hjælpen skal tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.


Når kommunen træffer afgørelse om socialpædagogisk bistand, skal den sende afgørelsen skriftligt til borgeren. Afgørelsen skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Lovgrundlaget herfor er servicelovens § 89.

Overskrift:

Ophold i botilbud

Tekst:

Du kan få socialpædagogisk bistand, uanset hvilken boligform du bor i. Således kan borgere i almindelig bolig, i handicapboliger efter almenboliglovens regler eller i botilbud efter serviceloven modtage socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Overskrift:

Opfølgning

Tekst:

Kommunen vil normalt foretage en årlig opfølgning på den tildelte hjælp. Hvis der sker ændringer i den tildelte hjælp, vil kommunen skulle træffe afgørelse herom. Denne afgørelse kan ankes til Ankestyrelsen. I de fleste tilfælde vil der foreligge en handleplan, hvor formålet m.v. med indsatsen er beskrevet. Ved den årlige opfølgning kan der ske justeringer i handleplanen.

Overskrift:

Sammenhæng til støtte- og kontaktpersonordningen efter § 99

Tekst:

Uddrag fra Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven (kap. 1): 

”9. Der vil ofte være en sammenhæng mellem socialpædagogisk bistand efter § 85 og støtte- og kontakt- personordningen for personer med sindslidelse, misbrug eller særlige sociale problemer efter § 99. Når den pågældende gennem en støtte- og kontaktperson har fået den nødvendige tillid og er motiveret til at indgå i et mere fast forløb for at forbedre sin psykiske og sociale funktionsevne, samt opbygge sociale netværk og få mere struktur i dagligdagen, kan det være relevant, at støtte- og kontaktfunktionen overgår til socialpædagogisk bistand efter § 85. Tildeling af støtte efter § 85 skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp, jf. § 88, ligesom hjælpen skal tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte, jf. servicelovens § 1. Kommunalbestyrelsen kan ikke etablere støtte- og kontaktpersonordninger efter § 85 eller yde socialpædagogisk bistand efter § 99."

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-13.00
Tirsdag
09.00-13.00
Torsdag
09.00-13.00
Fredag
09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk