Selvhjælp

Navn:

Bil og transport

Text:

Her kan du læse en introduktion til reglerne om bilstøtte for børn og voksne.


Du kan også finde svar på de spørgsmål, som vi ofte møder i vores rådgivning på denne side: Bil og transport - FAQ

Sub:
FAQ:
Overskrift:

Personkreds/betingelser

Tekst:

Man kan få støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, hvis man har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

  • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, eller
  • vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller
  • forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

I vurderingen af, om der er tale om en varigt nedsat funktionsevne, indgår:

  • at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og
  • at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.
Overskrift:

Afprøvning af bil

Tekst:

I forbindelse med at kommunen skal vurdere, hvilken bil der er billigst egnede, foretages der som regel en afprøvning af forskellige biltyper. Afprøvningen af bil og særlig indretning kan overlades til ansøgeren i samarbejde med en privat aktør, f.eks. en bil-opbygger eller anden aktør, som har den fornødne tekniske ekspertise. Det er kommunen, som bestemmer, om man har denne ret. Forinden iværksættelse af afprøvning beskriver kommunalbestyrelsen i samarbejde med ansøgeren, hvilken betydning ansøgerens funktionsnedsættelse har for kravene til valg af bil og eventuelt valg af særlig indretning.

Overskrift:

Udmåling

Tekst:

Der ydes støtte til den billigste bil, som er egnet set i forhold til ansøgerens behov. Der ydes som udgangspunkt et rentefrit lån på op til 213.000 kr. og derudover 29.485,42 kr. til automatgear forudsat, at bilen er født med automatgear (beløbene er pr. 1. januar 2024 og opskrives løbende). Tilskud til automatgear, som bilen er født med, forudsætter, at bilen er under 1 år gammel.


Hvis prisen på den billigst egnede bil overstiger den fastsatte låneramme på 206.000 kr., ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på 213.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil.

Overskrift:

Egenbetaling

Tekst:

Man skal som udgangspunkt betale halvdelen af det almindelige lån tilbage over 8 år. Den anden halvdel nedskrives løbende.


Hvis man har en indtægt på over 253.000 kr. (pr. 1. januar 2024) om året, forhøjes tilbagebetalingen med 20% af den del af indtægten som overskrider denne grænse. Indkomstgrundlaget fastsættes på grundlag af det senest opgjorte indkomstår.

Overskrift:

Afdragsfrihed for uddannelsessøgende

Tekst:

Man kan få bevilget afdragsfrihed, hvis man er under uddannelse. Afdragsfrihed under uddannelse gives kun til personer, hvis årlige indtægt i form af erhvervsindtægt eller anden ydelse, der træder i stedet for erhvervsindtægt, ikke overstiger et beløb svarende til 64/96 af lånet. 

Overskrift:

Driftsudgifter

Tekst:

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driften, men i særlige tilfælde, hvor funktionsnedsættelsen medfører, at der er behov for en ekstraordinær stor og driftsmæssig kostbar bil, kan der ydes tilskud efter merudgiftsbestemmelserne i serviceloven (§ 41 for børn og § 100 for voksne). Det samme gælder, hvis det kan sandsynliggøres, at vedkommende alene har den pågældende bil af pga. funktionsnedsættelsen eller at vedkommende ellers overhovedet ikke ville have haft bil.

Overskrift:

Afgiftsfritagelse

Tekst:

Der kan søges om afgiftsfritagelse, når man opfylder betingelserne for støtte til bil.  Det er ikke en forudsætning, at man har fået tilskud til bil.

Overskrift:

Udskiftning af bil

Tekst:

Der kan kun ydes lån til udskiftning af bil hvert 8. år, medmindre det ved erklæring fra en synsvirksomhed kan dokumenteres, at udskiftning er nødvendig, når bilen er totalskadet eller ansøgerens funktionsevne har ændret sig, så den ikke længere opfylder behovet.

Automatgearet skal også holde i 8 år og kan kun i undtagelsestilfælde udskiftes inden. 

Overskrift:

Genbevilling – forenklet procedure

Tekst:

Ved genbevilling kan kommunalbestyrelsen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor afgørelse træffes uden, at der indhentes yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgning og genbevilling af bil. Proceduren kan anvendes, hvis borgerens funktionsnedsættelse og kørselsbehov i al væsentlighed er uændret, siden kommunalbestyrelsen sidst traf afgørelse om støtte til køb af bil, og ansøgeren underskriver en tro og love-erklæring herom. 

Overskrift:

Provenuets betydning

Tekst:

Nettoprovenuet udgøres af bilens salgspris eller bilens forsikringssum efter fradrag af eventuelle salgsomkostninger samt fradrag af ansøgerens eventuelle andel af provenuet og fradrag af eventuel restgæld til kommunalbestyrelsen i forhold til tidligere lån.


Hvis borgeren har foretaget merkøb i den bil, hvortil der tidligere er bevilget støtte, skal borgeren have en forholdsmæssig andel af provenuet fra den tidligere bil, før det resterende provenu anvendes som nedenfor beskrevet. Provenuet fordeles efter samme fordelingsnøgle, som bilen er betalt efter. Hvis man f.eks. har fået bevilget 200.000 kr., men køber en bil til 300.000 kr., skal man have 1/3 af provenuet. Hvis provenuet er på 60.000 kr. betyder det, at man skal have 20.000 kr. i hånden, inden resten af provenuet fordeles som beskrevet nedenfor.


Hvis man får almindeligt lån og ejer en bil, som der er givet støtte til, skal nettoprovenuet ved salg af denne anvendes til afdrag på den nye bil først i den tilbagebetalingspligtige del og derefter i den del af lånet, der skal nedskrives.


Hvis man får udvidet bevilling og ejer en bil, som der er givet støtte til, skal nettoprovenuet ved salget af bilen først fratrækkes i det supplerende lån. Hvis der herefter resterer et provenu, skal det fratrækkes i den almindelige lånedel.


Reglerne for anvendelse af provenuet gælder i 1 år efter at man har afhændet bilen.


Se evt. også principafgørelse 62-14: "Når kommunen bevilger udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, og der ved købet af den gamle bil er foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af den gamle bil fordeles efter den samme fordelingsnøgle som kommunen og borger betalte bilen efter, da bilen blev købt. Ved kommunens beregning af borgers andel af provenuet fra salget af den gamle bil, skal den afdragspligtige del af lånet til den gamle bil ikke betragtes som en del af borgers egenbetaling."

Overskrift:

Særlig indretning

Tekst:

Der kan ydes hjælp til særlig indretning som følger af kørekortskrav, hvis det vurderes nødvendigt af helbredsmæssige årsager, eller hvis det letter ansøgers placering i bilen. Der kan ydes tilskud til særlig indretning, selvom der ikke kan ydes støtte til køb af bil.


Den særlige indretning repareres og udskiftes efter behov, og der kan i særlige tilfælde gives støtte til afmontering (der ydes ikke hjælp til vedligeholdelse/drift af den særlige indretning.


Der kan ydes støtte til særlig indretning til flere indenfor samme husstand. 

Overskrift:

Tilskud til kørekort

Tekst:

Hvis betingelserne for støtte til bil er opfyldt, kan der ydes støtte til erhvervelse af kørekort, herunder indhentelse af nødvendig dokumentation f.eks. lægeerklæring. Der kan også gives tilskud til kørekort til en pårørende, som kan føre bilen for den støtteberettigede.

Overskrift:

Iværksættelse før bevilling

Tekst:

Der ydes normalt ikke støtte til en bil, som er anskaffet inden bevilling.

Overskrift:

Vilkår for støtte - bilens alder

Tekst:

Der ydes som udgangspunkt kun støtte til erhvervelse af fabriksny bil. Tilskuddet må dog gerne anvendes til en bil, som ansøger eller en anden indenfor husstanden har anskaffet som fabriksny indenfor det seneste år. Hvis der er tale om en bil, som tidligere har været bevilget efter servicelovens § 114,  må den være op til 2 år gammel. Det skal selvfølgelig vurderes, om bilen kan holde i hele bevillingsperioden. En ansøger kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil.

Overskrift:

Forsikring og pant

Tekst:

Bilen skal holdes kaskoforsikret for den fulde værdi inklusiv eventuel særlig indretning. Ansvaret herfor er ejerens.

Bilen må ikke stilles som pant eller sikkerhed for et lån, som ikke vedrører den. Kommunen kan godt kræve pant i bilen.

Overskrift:

Indfrielse af lån og henstand

Tekst:

Hvis den støtteberettigede ønsker at indfri lånet i utide, forfalder hele restgælden inklusive den del, som ellers ville være afdragsfritaget. Hvis man ønsker at indfri lånet efter 4 år skal man altså betale halvdelen af det samlede lån tilbage.


Hvis lånebetingelserne misligholdes, kan der stilles krav om indfrielse af den resterende del af både den afdragspligtige og afdragsfrie del af lånet. Hvis dette f.eks. sker efter 4 år så skal man betale halvdelen af det samlede lån tilbage. Kommunen skal dog vurdere behovet for at indgå en afdragsordning, og denne skal som udgangspunkt følge de normale afdragsbestemmelser. Det samme gælder ved dødsfald, men der bortfalder en restgæld dog. hvis provenuet ikke kan betale det hele.


Henstand med betaling: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån ved manglende betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed m.v.

Overskrift:

Udlån af bilen

Tekst:

Bilen må ikke overdrages, udlejes, eller udlånes i længere tid på en måde, så det forhindrer støttemodtageren i at få dækket sit kørselsbehov med bilen.

Overskrift:

Inddragelse af bilstøtte

Tekst:

De forudsætninger, der har ligget til grund for bevillingen, skal være til stede under hele bevillingsperioden. Hvis der sker ændringer i væsentlige forhold, der havde betydning for bevillingen, kan det medføre, at betingelserne ikke længere er til stede, og at vedkommende ikke er berettiget til bilstøtten længere.


Eftergivelse af gæld ved inddragelse af bilstøtte: Kommunen skal eftergive en eventuel restgæld i en bil, som frakendes pga. ændringer i funktionsnedsættelsen.

Publikationer:

Publikationer

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk